Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.MASZWS.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszyny w środowisku
Jednostka: Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student nabył podstawową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa ogólnego. Zna budowę ważniejszych podzespołów roboczych, zasadę ich działania i regulacji oraz warunki właściwej eksploatacji. Określa i analizuje bilans przepływów masy i energii w systemach technicznych oraz oblicza ich sprawność. Zna rodzaje emisji ze środków transportu oraz regulacje prawne je limitujące. Identyfikuje paliwa alternatywne i biopaliwa oraz zna ich wpływ na skład spalin. Identyfikuje pojęcia z zakresu terramechaniki, potrafi ocenić właściwości układów trakcyjnych pojazdów i maszyn roboczych, określa zmiany parametrów mechanicznych gleby. Obsługuje aparaty do diagnostyki podzespołów pojazdów i maszyn roboczych. Aplikuje współczesne metody telemetryczne w systemach transportowych. Kalkuluje koszty eksploatacji pojazdów, maszyn i agregatów. Zna wytyczne utylizacji płynów eksploatacyjnych oraz recyklingu pojazdów i maszyn roboczych.Świadom jest zagrożeń dla środowiska leśnego, wynikających ze stosowania techniki.

Pełny opis:

Student nabył podstawową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa ogólnego. Zna budowę ważniejszych podzespołów roboczych, zasadę ich działania i regulacji oraz warunki właściwej eksploatacji. Określa i analizuje bilans przepływów masy i energii w systemach technicznych oraz oblicza ich sprawność. Zna rodzaje emisji ze środków transportu oraz regulacje prawne je limitujące. Identyfikuje paliwa alternatywne i biopaliwa oraz zna ich wpływ na skład spalin. Identyfikuje pojęcia z zakresu terramechaniki, potrafi ocenić właściwości układów trakcyjnych pojazdów i maszyn roboczych, określa zmiany parametrów mechanicznych gleby. Obsługuje aparaty do diagnostyki podzespołów pojazdów i maszyn roboczych. Aplikuje współczesne metody telemetryczne w systemach transportowych. Kalkuluje koszty eksploatacji pojazdów, maszyn i agregatów. Zna wytyczne utylizacji płynów eksploatacyjnych oraz recyklingu pojazdów i maszyn roboczych.Świadom jest zagrożeń dla środowiska leśnego, wynikających ze stosowania techniki.

Literatura:

Jakliński: Mechanika układu pojazd-teren w teorii i badaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006. J. Więsik, M. Aniszewska: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej, Tom I. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011. Biopaliwa. Pod redakcją Gradzinka P. AR Lublin, Warszawa 2003.Tylek P. 2000. Mikrociągniki typu ATV dla leśnictwa. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 10, 19-21.11. Tylek P. 2008. Maszyny do przesadzania starych drzew. [W:] Integrované ťažbovo-dopravné technológie. Technická Univerzita vo Zvolene, 295–302.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy konstrukcji pojazdów i maszyn roboczych, rodzaje emisji ze środków transportu oraz regulacje prawne limitujące skład spalin z pojazdów. Identyfikuje biopaliwa i paliwa alternatywne dla silników cieplnych oraz ich wpływ na skład spalin.Zna sposoby określania wydajności i zapotrzebowania energetycznego maszyn roboczych i agregatów.Rozróżnia przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania maszyn w środowisku. Świadom jest zagrożeń dla środowiska, wynikających ze stosowania techniki. Zna wytyczne utylizacji płynów. Identyfikuje pojęcia z zakresu terramechaniki, potrafi ocenić właściwości układów trakcyjnych pojazdów i maszyn roboczych, określa zmiany parametrów mechanicznych gleby.

Umiejętności

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz rozwiązuje proste zadania inżynierskie dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych pojazdów i maszyn. Obsługuje aparaty do diagnostyki podzespołów pojazdów i maszyn roboczych. Określa i analizuje bilans przepływów masy i energii w systemach technicznych oraz oblicza ich sprawność. Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne stosowane w środowisku. Aplikuje współczesne metody telemetryczne w systemach transportowych. Kalkuluje koszty eksploatacji pojazdów, maszyn i agregatów.

Kompetencje społeczne

Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie podejmuje decyzje związane z eksploatacją techniki w środowisku.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

-wykład-egzamin pisemny ograniczony czasowo

Wiedza, Kompetencje społeczne, Umiejętności-ćwiczenia projektowe

ćwiczenia laboratoryjne (warsztatowe)-zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe); sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, czynności,zaliczenie końcowe przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)