Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie (sem. 3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3.SEMMGR.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie (sem. 3)
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Prezentacja referatów przygotowane na podstawie literatury. Prezentacja referatów omawiających cele, zakresy prac i przyjęte metody uzyskania danych. Referowanie postępów pracy magisterskiej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Seminarium (łac.) - metoda polegająca na nauczaniu z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowaniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium ma na celu: zapoznanie się z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji i uzasadniania własnego stanowiska w obronie własnych sądów ale także krytycznej oceny dokonań innych. Seminarium służy przygotowaniu pracy magisterskiej.

Podczas seminarium prezentowana jest problematyka badawcza realizowana w jednostkach dyplomujących. Studenci zaznajamiają się ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji naukowej. Zasadami przygotowania i prezentacji ustnej. Zasadami przygotowania pracy magisterskiej oraz poznają elementarne zasady przestrzegania praw autorskich.

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na wybrane przez nich tematy związane z dziedziną, w zakresie której, mieści się problematyka pracy. Uczestnicy seminarium komentują i oceniają sposób prezentacji (plan i formę referatu, oryginalność wykorzystanej literatury, umiejętność przekazywania informacji i formułowania wniosków końcowych oddających aktualny stan wiedzy). Studenci przygotowują również komunikaty o ciekawszych pozycjach literatury naukowej.

Najważniejszym zadaniem seminarium jest dyskusja nad przyjętym celem pracy i możliwością jego realizacji przy przyjętej metodyce a następnie cykliczne prezentacje postępów w realizacji pracy magisterskiej. Uczestnicy seminarium są zobowiązani do aktywnego i twórczego udziału przez formułowanie uwag, komentarzy i propozycji, pomocnych w rozwiązaniu przedstawianych problemów oraz wyrażając wątpliwości (słowa krytyki), których celem jest podniesienie wartości prezentowanej pracy. W ostatniej prezentacji powinny zostać omówione wnioski (efekty końcowe) pracy. Jest to również forma przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Od studentów wymagana jest praca własna w zakresie studiów literatury. Publikacje nie powinny dotyczyć wydawnictw podręcznikowych czy publikacji popularnonaukowych. Wykorzystywana literatura powinna bazować na aktualnych artykułach naukowych różnych wydawnictw.

Literatura

Weiner J. 2000. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia

Seminarium. Pogłębienie umiejętności czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do wnioskowania teoretycznego i zastosowania w praktyce, samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych tematem pracy magisterskiej, posługiwanie się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła.

Praca magisterska. Umiejętność krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk, diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce gospodarczej, stosowania warsztatu badawczego w zakresie posługiwania się naukowymi metodami badań, prowadzenia logicznego toku wywodów, posługiwania się jasnym i precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Kompetencje społeczne. Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy magisterskiej. Uzyskuje świadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Metody i kryteria oceniania

Ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej. Ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)