Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3.MASZYN.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo leśne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu budowy, przeznaczenia i parametrów pracy maszyn stosowanych w leśnictwie. Na ćwiczeniach kameralnych wykonuje podstawowe obliczenia dotyczące doboru elementów hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych. Na ćwiczeniach terenowych poznaje sposoby agregatownia maszyn i ich regulacji. Zapoznaje się z oddziaływaniem maszyn na środowisko leśne i sposobem ich ekologicznej eksploatacji.

Pełny opis:

Wykłady 14 godz.

Tematyka zajęć Student zapoznaje się podstawami materiałoznawstwa. Poznaje części maszyn, budowę charakterystykę i zastosowanie silników spalinowych wykorzystywanych w maszynach leśnych. Poznaje charakterystykę paliw i metod ich wytwarzania, charakterystykę maszyn do podstawowej uprawy gleby, siewu i sadzenia, ochrony, nawożenie, nawadniania w szkółce i na uprawie leśnej. Zapoznaje się z budową, charakterystyką i zastosowanie maszyn do pozyskania typu: ścinarka, procesor, harwester, harwarder, harwester górski, jak również maszyn zrywkowych typu skider i forwarderów, ciągników uniwersalnych do zrywki, agregatów do zrywki składających się z ciągnika uniwersalnego i przyczepy zrywkowej, miniciągników do zrywki.

CWL.Tematyka zajęć Student na rzeczywistych przykładach identyfikuje, charakteryzuje sposób działania i funkcje w układach poszczególnych części maszyn. Wykonuje obliczenia wybranych elementów części maszyn

Student na rzeczywistych przykładach identyfikuje, charakteryzuje sposób działania układów w różnych typach silników spalinowych.

Student identyfikuje elementy budowy oraz układy w ciągniku uniwersalnym rolniczym i mikrociągniku.

Student identyfikuje elementy budowy oraz potrafi regulować przykładowe maszyny uprawowe stosowne w szkółce i w lesie.

Student identyfikuje elementy budowy, układy oraz potrafi regulować przykładowe pilarki i wycinarki spalinowe i elektryczne.

Student identyfikacji elementy i układy napędu i sterowania hydraulicznego oraz napędów i sterowania elektrycznego, wykonuje podstawowe obliczenia dotyczące napędów i sterowania hydraulicznego i elektrycznego

Student identyfikuje zagrożenia związane z oddziaływania mechanizmów jezdnych maszyn na podłoża leśne, jak również potrafi wykonać podstawowe pomiary obliczenia i analizy z tym związane

Student identyfikuje elementy maszyn do separacji i czyszczenia nasion oraz wykonuje na przykładowych maszynach mechaniczną separację i czyszczenie nasion

Ćwiczenia terenowe 12 godz.

Tematyka zajęć Student potrafi agregatować maszyn z ciągnikiem i dokonać ich regulacji.

Student na podstawie instrukcji obsługi maszyn oraz na przykładowych rzeczywistych maszynach omawia budowę oraz dokonuje regulacji maszyn przeznaczonych do prac szkółkarskich

Student na podstawie instrukcji obsługi maszyn oraz na przykładowych rzeczywistych maszynach omawia budowę, sposób eksploatowania i dokonuje regulacji maszyn do ochrony stosownych w szkółce leśnej i w lesie. Potrafi wykonać próbę polową tymi maszynami wykonuje podstawowe obliczenia parametrów opryskiwaczy, stosuje zasady BHP pracy z tego typu maszynami.

Student na podstawie dokumentacji oraz na przykładowym rzeczywistym systemie nawadniania funkcjonującym w szkółce omawia jego budowę, zasadę funkcjonowania oraz podstawowe regulacje.

Student obserwuje dziłanie maszyny do zrębkowania drewan, na podsatwie instrukcji obsługi omawia budowę i sposó eksploatacja tego typu maszyn. Zna i stosuje zasady BHP pracy z tego typu maszynami.

Student obserwuje działanie przykładowego sprzętu do pracy w lesie, ogrodzie i w przestrzeni komunalnej. Zna i stosuje zasady BHP pracy z tego typu maszynami.

Literatura:

Podstawowa

1. Więsik J., Aniszewska M. 2011: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Urządzenie do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwa SGGW. Warszawa, s. 380.

2. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Maszyny i urządzenie do pozyskania i transportu drewna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 590.

Uzupełniająca

1. Więsik J. 2002. Pilarki przenośne, budowa i eksploatacja. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2002.

2. Więsik J. 1991. Maszyny leśne Część I i II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.

3. Botwin M. 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 123.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

MASZLES_W01 zna budowę, podstawy konstrukcji i zasady obsługi maszyn wykorzystywanych w leśnictwie, maszyn i urządzeń stosowanych w hodowli, szkółkarstwie, ochronie i użytkowaniu lasu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków górskich, ma wiedzę na temat wpływu stosowanych maszyn na środowisko leśne LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MASZLES_U01 potrafi zrealizować proste zadanie analityczne, wykonuje obserwacje i pomiary w laboratorium, wykonuje podstawowe regulacje maszyn, LES1_U01 R

MASZLES_U02 potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje techniczne, normy, standardy i inne opracowania związane z maszynami leśnymi LES1_U16 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MASZLES_K01 ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie techniki leśnej LES1_K01 R

MASZLES_K02 potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, LES1_K02 R

MASZLES_K03 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy LES1_K03 R

MASZLES_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Egzamin pisemny, ograniczony czasowo, odpowiedzi na pytania w formie opisowej.

cwl.Kolokwium zaliczeniowe ograniczone czasowo, odpowiedzi na pytania w formie opisowej. Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń i projektów

cwt.Kolokwium zaliczeniowe ograniczone czasowo, odpowiedzi na pytania w formie opisowej. Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)