Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3.EKPROD.SI.LZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz ćwiczenia terenowe. W ramach wykładów najważniejsze treści to: A. podstawowe uwarunkowania agrotechniczne, prośrodowiskowe i ekonomiczne ekologicznej produkcji roślinnej; B. analiza ważniejszych ustaw i rozporządzeń; C. oddziaływanie systemów uprawy roli, nawożenia i ochrony roślin na środowisko D. zgadnienia o charakterze problemowym, jak: a. rola gospodarki płodozmianowej w systemach rolniczych, b. ekologiczna uprawa głównych roślin rolniczych, c. ogrodnictwo i sadownictwo ekologiczne, d. rola międzyplonów w ochronie gleb i wód, e. konwersja i atestacja, f. nowe tendencje w rolnictwie ekologicznym i potrzeba ciągłego uzupełniania wiedzy. W zakres ćwiczeń projektowych wchodzi: A. projektowanie płodozmianu przeznaczonego dla gospodarswa ekologicznego ; B. zbilansowanie produkcji roślinej ze zwierzęcą w gospodarstwie ekologicznym; C. ocena prośrodowiskowych wartości zaplanowanego płodozmianu.

Pełny opis:

Kurs obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz ćwiczenia terenowe. W ramach wykładów najważniejsze treści to: A. podstawowe uwarunkowania agrotechniczne, prośrodowiskowe i ekonomiczne ekologicznej produkcji roślinnej; B. analiza ważniejszych ustaw i rozporządzeń; C. oddziaływanie systemów uprawy roli, nawożenia i ochrony roślin na środowisko D. zgadnienia o charakterze problemowym, jak: a. rola gospodarki płodozmianowej w systemach rolniczych, b. ekologiczna uprawa głównych roślin rolniczych, c. ogrodnictwo i sadownictwo ekologiczne, d. rola międzyplonów w ochronie gleb i wód, e. konwersja i atestacja, f. nowe tendencje w rolnictwie ekologicznym i potrzeba ciągłego uzupełniania wiedzy. W zakres ćwiczeń projektowych wchodzi: A. projektowanie płodozmianu przeznaczonego dla gospodarswa ekologicznego ; B. zbilansowanie produkcji roślinej ze zwierzęcą w gospodarstwie ekologicznym; C. ocena prośrodowiskowych wartości zaplanowanego płodozmianu. Końcowy etap kursu stanowią ćwiczenia terenowe w zakres których wchodzi lustracja gospodarswa ekologicznego i sporządzenie protokołu z kontroli gospodarwa ekologicznego ze szczególnym uwzglęnieniem prośrodowiskowych działań wykonywanych w kontrolowanym gospodarstwie.

Literatura:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków; Klima K. Kasperczyk M. 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich. Wyd. PWSZ Sanok; Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa; Ogólna uprawa roli i roślin, praca zbiorowa pod red. M. Radomskiej i R. Krężla. Wyd. 4. PWRiL W-wa, 1996; Jasińska Z. Kotecki A. 2003. Szczegółowa uprawa roślin, t 1 i 2. Wyd. AR we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna współczesne systemy rolnicze i ich rolę w polityce ekologicznej

Posiada podstawową wiedzę oraz świadomość obciążeń środowiskowych wynikających z produkcji roślinnej

Charakteryzuje odziaływanie czynników abiotycznych na rośliny

Umiejętności

Oblicza strukturę użytkowania ziemi oraz dokonuje bilansu produkcji roślinnej i zwierzęcej

Wykonuje projekt płodozmianu ekologicznego

Potrafi określić zagrożenia dla środowiska wynikające z zaprojektowanego płodozmianu.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy

Dostrzega pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej w zakresie jej oddziaływanie na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza;

wykład-sprawdzian wiedzy-egzamin pisemny ograniczony czasowo

Wiedza, Kompetencje społeczne,Umiejętności-ćwiczenia projektowe ćwiczenia terenowe-ocena projektu ocena zaangażowania w dyskusję ocena protokołu kontroli gospodarstwa ekologicznego, ocena umiejętności formułowania wniosków i konkluzji, rozwiązanie zadania problemowego oraz ocena umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.