Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie ekosystemów leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.URZAD.SM.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie ekosystemów leśnych
Jednostka: Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności zarządzania dużymi obszarami leśnymi w skali nadleśnictwa lub parku narodowego opartym na nowoczesnych metodach inwentaryzacji i prognozowania oraz programowania rozwoju lasu.

Pełny opis:

Inwentaryzacja drzewostanowa i stratyfikacja różnowiekowych lasów górskich.

Dwucechowa tabela klas wieku, etat pilności i możliwości wyrębu

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu

Inwentaryzacja wielkopowierzchniowa lasu.

Modele drzewostanów – klasyfikacja, zasady budowy, kierunki rozwoju

Ocena stanu zasobów drzewnych w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi

Plan cięć oraz plan odnowienia i pielęgnacji w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

Stratyfikacja lasów różnowiekowych.

Etat pilności i możliwości wyrębu w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu.

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w zrębowym sposobie zagospodarowania

Ocena stanu zasobów drzewnych w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi

Plan cięć oraz plan odnowienia i pielęgnacji w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

Ocena zmian struktury grubościowej oraz kierunków rozwoju zasobów drzewnych z wykorzystaniem kontrolnych kolowych powierzchni próbnych

Literatura:

1. Poznański R., Jaworski A. 2000: Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. CILP. Warszawa.

2. Poznański R., Zięba S., Zygmunt R. 2002: Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.

3. Poznański R.: 2004: Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu. AR Kraków.

4. Poznański R. 2005: Problemy regulacji w urządzaniu lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje zasady inwentaryzacji wielkopowierzchniowej oraz inwentaryzacji obrębowej z zastosowaniem warstwowania drzewostanów. Dobiera rodzaj metod inwentaryzacji lasu do wielkości obiektu inwentayzacji i postaci i rodzaju gospodarstwa leśnego i potrzeb jakim mają służyć wyniki inwentaryzacji.

Posługuje się modelami gospodarstwa zrębowego, zna etaty pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku oraz program wyboru pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych w najbliższym dziesięcioleciu. Ocenia stan goapodarstwa z rębnią stopniową i kierunki zachodzących w nim zmian. Charakteryzuje etaty dla gospodarstwa z rębnią stopniową udoskonaloną. Zna program wyboru pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych dla różnowiekowych lasów górskich. Sporządza plan cięć oraz plan odnowienia i pielęgnacji w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

Umiejętności:

Sporządza projekt warstwowania drzewostanów. Posługuje się dwucechową tabelą klas wieku. Analizuje stan gospodarstwa zrębowego oraz gospodarstwa z rębnią stopniową i ocenia zmiany procesów lasotwórczych. Programuje rozwój drzewostanów w tych gospodarstwach. Sporządza plan cięć oraz plan odnowienia i pielęgnacji w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

Kompetencje społeczne:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów żródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami przydatnymi do rozwiązywania stawianych zadań.

Otwartość na współpracę przy rozwiązaywaniu wspólnych zadań z zachowaniem zasad etyki.

Świadomość znaczenia prawidłowego zarządzania gospodarstwem leśnym i jego wpływu na zachowanie trwałości lasu i ciągłości pełnionych funkcji oraz skutków ekonomicznych i społecznych związanych z zagrożeniami płynącymi z podejmowania błędnych decyzji lub wystąpienia zanidbań w tym zakresie.

Umiejętność wyrażania wyważonych ocen, udzielanie wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby w grupie, wrażliwość na drugiego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia terenowe

:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji, zaliczenie projektu indywidualnie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)