Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie ekosystemów leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.URZAD.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie ekosystemów leśnych
Jednostka: Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności zarządzania gospodarstwem leśnym opartym na nowoczesnych metodach prognozowania i programowania

Pełny opis:

Podstawy nowoczesnych zasad urządzania lasu

Postać i cechy gospodarstw w różnych sposobach zagospodarowania

Proces rozwoju lasu

Trwałość lasu i regulacja rozwoju zasobów leśnych

System regulacji w urządzaniu lasu

Programowanie rozwoju zasobów drzerwnych w gospodarstwach zrębowych

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w gospodarstwach przerębowozrębowych z rębnią częściową

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w gospodarstwach przerębowych i z rębnią stopniowa udoskonaloną

Optymalne metody lokalizacji użytkowania rębnego

Ocena i klasyfikacja dwucechowa drzewostanów

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w zrębowym sposobie zagospodarowania

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią stopniową udoskonaloną

Programowanie rozwoju zasobów drzewnych w przerębowym sposobie zagospodarowania

Plan cięć w zrębowym i w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania

Ocena zmian struktury grubościowej oraz kierunków rozwoju zasobów drzewnych z wykorzystaniem kontrolnych kolowych powierzchni próbnych

Literatura:

1. Poznański R., Jaworski A. 2000: Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. CILP. Warszawa.

2. Poznański R., Zięba S., Zygmunt R. 2002: Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.

3. Poznański R.: 2004: Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu. AR Kraków.

4. Poznański R. 2005: Problemy regulacji w urządzaniu lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna genezę powstania pojęcia trwałość lasu. Charakteryzuje procesy odnawiania, przeżywania i ubywania drzew i drzewostanów. Zna nową definicję trwałości lasu i pojęcie regulacji w urządzaniu lasu. Wyjaśnia zależności pomiędzy trwałością lasu, regulacją rozwoju zasobów drzewnych a stabilnością lasów oraz pełniania przez las różnych funkcji.

Zna etaty pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku. Charakteryzuje etaty z okresu odnowienia i uprzątania. Zna program wyboru pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych w najbliższym dziesięcioleciu. Charakteryzuje etaty dla faz rozwojowych w gospodarstwach przerębowozrębowych z rębnią stopniową udoskonaloną oraz etaty odtworzenia i utrzymania zróżnicowanej struktury lasu w przerębowym sposobie zagospodarowania. Zna program wyboru pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych dla różnowiekowych lasów górskich.

Umiejętności:

Posługuje się dwucechową tabelą klas wieku. Analizuje stan gospodarstwa zrębowego oraz gospodarstwa z rębnią cześciową. Prognozuje i programuje rozwój drzewostanów w tych gospodarstwach w oparciu o model uwzglęniający wiek i położenie drzewostanów. Sporządza plan cięć w zrębowym i w przerębowozrębowym sposobie zagospodarowania lasu.

Analizuje mierniki trwałości lasu gospodarstwa z rębnią stopniową oraz gospodarstwa przerębowego. Ocenia zmiany struktury grubościowej oraz kierunki rozwoju zasobów drzewnych z wykorzystaniem kontrolnych kołowych powierzchni próbnych. Prognozuje i programuje rozwój zasobów drzewnych w tych gospodarstwach.

Kompetencje społeczne:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów żródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami przydatnymi do rozwiązywania stawianych zadań.

Otwartość na współpracę przy rozwiązaywaniu wspólnych zadań z zachowaniem zasad etyki.

Świadomość znaczenia prawidłowego zarządzania gospodarstwem leśnym i jego wpływu na zachowanie trwałości lasu i ciągłości pełnionych funkcji oraz skutków ekonomicznych i społecznych związanych z zagrożeniami płynącymi z podejmowania błędnych decyzji lub wystąpienia zanidbań w tym zakresie.

Umiejętność wyrażania wyważonych ocen, udzielanie wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby w grupie, wrażliwość na drugiego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe), terenowe:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji, zaliczenie projektu indywidualnie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)