Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.GLEBOZ.NI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo leśne
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawy mineralogii, petrografi i geologii dynamicznej, w zakresie właściwości głównych minerałów skałotwórczych, właściwości skał glebotwórczych oraz wpływu czynników przeobrażających minerały i skały. Zasadniczą tematyką jest gleboznawstwo klasyczne, czynniki glebotwórcze, własciwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb oraz klasyfikacja gleb leśnych Polski.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady 14 godz.

Tematyka zajęć Właściwości najważniejszych minerałów skałotwórczych skał magmowych. Podział skał, skały magmowe – formy i miejsce występowania, systematyka skał magmowych oraz ich wartość glebotwórcza.

Właściwości najważniejszych minerałów skałotwórczych skał osadowych, geneza skał osadowych, etapy ich powstawania. Właściwości, występowanie oraz wartość glebotwórcza najważniejszych skał osadowych klastycznych, chemicznych i organogenicznych.

Funkcje gleby w środowisku przyrodniczym. Gleba jako układ trójfazowy. Właściwości fizyczne: skład granulometryczny, gęstość, struktura gleby. Postacie wody w glebie oraz gospodarka wodna gleb. Wymiana gazowa w glebie oraz skład powietrza glebowego.

Właściwości sorpcyjne gleb. Sorpcja kationów i anionów. Odczyn i rodzaje kwasowości gleby. Kwasowość czynna i potencjalna. Buforowość gleb oraz makro- i mikroelementy w glebie.

Substancja organiczna gleby, źródła i przemiany (mineralizacja i humifikacja). Związki humusowe gleby. Typy i odmiany próchnic leśnych. Biologia gleby. Żyzność i produkcyjność gleb. Ilościowe miary żyzności gleb oraz czynniki niszczące żyzność gleb.

Procesy glebotwórcze – uwarunkowania i istota, poziomy glebowe i diagnostyczne, klasyfikacja gleb leśnych Polski cz I. (Gleby słabo wykształcone, rędziny, pararędziny, czarnoziemy, czarne ziemie).

Klasyfikacja gleb leśnych Polski cz II (Gleby brunatne, bielicowe, rdzawe, płowe oraz wybrane podtypy gleb hydrogenicznych).

Ćwiczenia laboratoryjne 18 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie minerałów skał magmowych.

Rozpoznawanie skał magmowych głębinowych i wylewnych oraz minerałów skał osadowych.

Rozpoznawanie skał osadowych klastycznych i chemicznych oraz skał metamorficznych.

Nomenklatura i metody oznaczania składu granulometrycznego gleb.

Metody oznaczania pH gleb, substancji organicznej i węglanów w glebie.

Oznaczania kwasowości hydrolitycznej oraz sumy kationów zasadowych w glebie.

Rozpoznawanie typów i podtypów arenosoli, rankerów, pararędzin i rędzin, czarnoziemów, czarnych ziem na podstawie opisów i ilustracji barwnych gleb oraz ocena ich żyzności i produkcyjności.

Rozpoznawanie typów i podtypów gleb brunatnych, płowych, rdzawych, ochrowych, bielicowych na podstawie opisów i ilustracji barwnych gleb oraz ocena ich żyzności i produkcyjności.

Rozpoznawanie typów i podtypów gleb gruntowoglejowych, opadowoglejowych, mułowych, torfowych, murszowych, murszowatych, mad rzecznych i gleb deluwialnych na podstawie opisów i ilustracji barwnych gleb oraz ocena ich żyzności i produkcyjności.

Realizowane efekty kształcenia GLEBOZ_U01, GLEBOZ_U02, GLEBOZ_U03, GLEBOZ_K01, GLEBOZ_K02

Ćwiczenia terenowe 10 godz.

Tematyka zajęć Poznanie geologii, geomorfologii, typologii i sekwencji gleb terenów nizinnych na przykładzie Puszczy Niepołomickiej

Poznanie geologii, geomorfologii, typologii i sekwencji gleb terenów górskich na przykładzie Karpat fliszowych

Literatura:

Podstawowa

1. Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec L. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie;

2. Oleksynowa K., Tokaj., Jakubiec J. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii dla studentów AR. Cz. II. Metody laboratoryjne analizy gleby. Skrypt AR w Krakowie, 1998

3. Dobrzański B., Zawadzki S. Gleboznawstwo. PWRiL, W-wa 1999 Wyd IV;

4. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, W-wa 2000;

5. Brożek S., Zwydak M. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, Warszawa 2003.

6. Uggla H., Uggla Z. Gleboznawstwo leśne PWRiL, W-wa 1980.

Uzupełniająca 1. Maślankiewicz K. Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967

2. Stupnicka K.: Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol., W wa 1989.

3. Bednarek R., H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. WN PWN Warszawa.

4. Bednarek R., Prusinkiewicz Z. Geografia gleb. PWRiL, W-wa 1993;

5. Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR w Lublinie

6. Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliński S. Właściwości gleb leśnych i metody ich oznaczania. Instytut Ochrony Środowiska, W-wa 2001;

7. E.A. Paul, F.E. Clark.: Mikrobiologia I biochemia gleb. Wyd. UMCS Lublin 2000.

8. Puchalski T., Prusinkiewicz Z,: Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, W-wa 1975;

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

GLEBOZ_W01 zna główne minerały skałotwórcze i skały macierzyste gleb LES1_W05 R

GLEBOZ_W02 zna skład chemiczny i właściwości minerałów skałotwórczych oraz skład mineralny i właściwości skał glebotwórczych LES1_W05 R

GLEBOZ_W03 funkcje gleby w środowisku przyrodniczym oraz procesy niszczące i polepszające żyzność gleb LES1_W05 R

GLEBOZ_W04 zna procesy glebotwórcze kształtujące podstawowe typy gleb występujące na terenie naszego kraju oraz związki między skałą macierzystą, typem i podtypem gleby. LES1_W05 R

GLEBOZ_W05 zna ważniejsze typy i podtypy gleb wyróżniane w Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski oraz ich powiązanie z jednostkami klasyfikacji WRB. LES1_W05 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

GLEBOZ_U01 analizuje właściwości minerałów, skał i gleb oraz ocenia żyzność gleb LES1_U05 R

GLEBOZ_U02 dobiera odpowiednie metody analiz laboratoryjnych w celu określenia żądanych cech utworów glebowych LES1_U05 R

GLEBOZ_U03 samodzielnie opisuje profile glebowe oraz rozpoznaje typ oraz podtyp gleby LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

GLEBOZ_K01 zdaje sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji na stan środowiska przyrodniczego, w szczególności na stan zdrowia gleb LES1_K03 R

GLEBOZ_K02 jest zdolny do oceny jakości gleby i kreatywny odnośnie rodzaju jej użytkowania LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Egzamin testowy wielokrotnego wyboru. Ograniczony czasowo. Egzamin ustny. (w przypadku testu minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0) Udział wykładów w ocenie końcowej 40%.

ćwiczenia.Praktyczny sprawdzian umiejętności rozpoznawania skał i minerałów. Z części poświeconej analizom właściwości gleb oraz klasyfikacji gleb test wyboru. (w przypadku testu minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0) Udział ćwiczeń laboratoryjnych w końcowej ocenie 40%

cwt..Opracowanie charakterystyki analizowanych w terenie utworów glebowych z uwzględnieniem ich budowy, właściwości, żyzności oraz pełnionych funkcji (minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0). Udział ćwiczeń terenowych w końcowej ocenie 20%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)