Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona leśnych zasobów genowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.GENET.SM.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona leśnych zasobów genowych
Jednostka: Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów w zakresie ochrony leśnych zasobów genowych in vivo oraz w formie depozytów nasion i tkanek w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Tematyka przedmiotu obejmuje charakterystykę modeli zrównoważonego leśnictwa, istotę i przyczyny występowania bioróżnorodności genetycznej drzew na poziomie gatunkowym, populacyjnym, rodowym i klonalnym, inicjatywy legislacyjne organizacji krajowych i międzynarodowych, strategie i programy tworzenia zasobów genowych, naturalne zasoby genowe parków narodowych, rezerwatów, drzewostanów nasiennych, drzew pomnikowych, drzewostanów nasiennych matecznych. Program obejmuje zasady wyboru zasobów genowych oraz metody i techniki ich ochrony.

Pełny opis:

Wiadomości wstępne. Cel i zakres przedmiotu. Związek z innymi dyscyplinami. Rodzaje bioróżnorodności. Istota i przyczyny występowania zmienności genetycznej drzew leśnych. Zmienność wewnątrzgatunkowa drzew leśnych. Rola doświadczeń proweniencyjnych w ocenie genetycznej zmienności wewnątrzgatunkowej. Zmienność rasowa podstawowych gatunków lasotwórczych. Formy morfologiczne, krzyżówki, mutanty.

Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów. Modele zrównoważonego leśnictwa. Krajowe i międzynarodowe wskaźniki gospodarki leśnej. Ocena stanu lasu w Polsce.

Zachowanie zasobów genowych. Inicjatywy legislacyjne. Organizacje międzynarodowe. Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych IUFRO. Program Ochrony Leśnych Zasobów Genowych EUFORGEN, Europejski Instytut Lasu EFI. Banki Genów.

Zasady tworzenia zasobów genowych. Strategie i programy. Program zachowania zasobów genowych w Polsce. Ocena pilności potrzeb ochronnych. Metody ochrony in situ i ex situ. Kryteria wyboru zasobów genowych. Sposoby zbioru nasion.

Populacje selekcyjne. Cenne gatunki domieszkowe. Gatunki aklimatyzowane. Naturalne zasoby genowe: parki narodowe, rezerwaty, drzewostany zachowawcze, drzewa pomnikowe, plantacje zachowawcze, populacje regionów nasiennych o charakterze matecznym, populacje gatunków objętych Polską Czerwoną Księgą Roślin.

Metody genetyki molekularnej i ich zastosowanie w zachowaniu zasobów genowych. Ocena zmienności struktury genetycznej. Transformacje genetyczne - ocena korzyści i zagrożeń w świetle ochrony zasobów genowych.

Metody biotechnologiczne w zachowaniu leśnych zasobów genowych. Kultury in vitro - organogeneza, somatyczna embriogeneza. Technika kapsułowania mikropropagul.

Leśne banki genów. Przygotowywanie próbek nasion dla Leśnego Banku Kostrzyca. Depozyty i zasoby genowe - gromadzenie oraz przechowywanie materiału genetycznego (nasiona, owoce, szyszki, części roślin, pyłek) drzew i krzewów leśnych. Przechowywanie niskotemperaturowe oraz kriogeniczne. Obiekty zachowawcze wybierane na poziomie nadleśnictwa.

Regionalny plan ochrony zasobów genowych – projekt (określenie stopnia zagrożenia; kryteria oceny wartości genetycznej; metody ochrony materiału biologicznego).

Literatura:

Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. PWN, Warszawa, Winter P.C. 2000 Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa, Freeland J. 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa; Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. PWN, Warszawa; Sabor J. (red.) 2006. Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Wyd. CILP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie interpretacji zjawisk zagrażających selekcyjnej bazie nasiennej (LMP) i zachowaczej drzew leśnych oraz doboru właściwych metod ochrony leśnych zasobów genowych, z wykorzystaniem oceny monitoringu leśnego.

Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie aktualnych programów ochrony zasobów genowych w Polsce i Europie, zna zarządzenia i dyrektywy unijne.

Zna zasady tworzenia zasobów genowych, w tym kryteria pilności potrzeb ochronnych oraz zabezpieczania długoterminowego nasion w bankach genów.

Umiejętności:

Zdobywa umiejętność czynnego zachowania leśnych zasobów genowych.

Potrafi oszacować stopień zagrożenia środowiska naturalnego i dobrać metody ochrony zasobów genowych.

Analizuje, ocenia i interpretuje zmienność struktury genetycznej populacji zagrożonych.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość zawodowej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie ochrony leśnych zasobów genowych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

201 - sprawdzian wykonania zadania obliczeniowego

711 - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kempf, Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Mariia Novokreshchenova, Kinga Skrzyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kempf, Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Kinga Skrzyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kempf, Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Marta Kempf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.