Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika leśna z dendrologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.BOTLES.SI.LLSON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika leśna z dendrologią
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Do zakresu tematycznego kursu należą następujące zagadnienia: wzrost i morfologia drzew, rodzime gatunki drzew iglastych i liściastych, krzewy i ich rola w ekosystemach leśnych, drzewa i krzewy obcego pochodzenia w lasach, zarys geografii roślin, flora Polski na tle Europy, holoceńskie przemiany roślinności w Europie, rośliny dna lasu i ich ekologia, rozmnażanie i dyspersja roślin leśnych, wymagania troficzne i wilgotnościowe roślin dna lasu, ekologiczne liczby wskaźnikowe, regionalne zróżnicowanie flory leśnej, współczesne przemiany roślinności leśnej, gatunki ekspansywne w lasach. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń terenowych.

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Gospodarka wodna roślin lądowych. Rośliny siedlisk wilgotnych i siedlisk suchych. Wymagania troficzne roślin leśnych. Ekologiczne liczby wskaźnikowe. Rośliny siedlisk żyznych i siedlisk ubogich. Eutrofizacja siedlisk leśnych.

Wzrost i rozmnażanie roślin leśnych. Różnorodność gatunkowa świata roślin. Podział systematyczny roślin. Rośliny zarodnikowe. Rośliny jednoliścienne. Rośliny dwuliścienne

Lokalne zróżnicowanie flory leśnej. Rośliny gór i rośliny nizin. Rośliny klimatu oceanicznego i kontynentalnego.

Specyfika szaty roślinnej Karpat. Piętra roślinne. Zróżnicowanie geologiczno-glebowe a skład gatunkowy drzewostanów. Karpaty Zachodnie i Karpaty Wschodnie; różnice we florze leśnej. Gatunki endemiczne i reliktowe we florze Karpat

Gatunki rzadkie i zagrożone. Rośliny prawnie chronione. Występowanie gatunków rzadkich w lasach. Zagrożone i rzadkie gatunki nieleśne. Współczesne przemiany roślinności leśnej Polski. Wyniki zmian lesistości w czasach historycznych. Wpływ gospodarki człowieka na roślinność leśną . Roślinność lasów wyrosłych na gruntach porolnych.

Przegląd gatunków

Co to jest zbiorowisko roślinne. Podobieństwa i różnice między zbiorowiskami roślinnymi. Jak klasyfikować zbiorowiska roślinne? System Braun-Blanqueta.

Klasyfikacja lasów i borów.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 24 godz.

Tematyka zajęć

Samodzielne rozpoznawanie roślin zielnych przedstawicieli kladu magnoliowych magnoliids

Samodzielne rozpoznawanie roślin zielnych przedstawicieli kladu jednoliściennych monocots

Samodzielne rozpoznawanie roślin zielnych przedstawicieli kladu dwuliściennych właściwych eudicots

Ćwiczenia terenowe 18 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia. Omówienie spotkanych zbiorowisk roślinnych

Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych, introdukowanych i rodzimych.

Literatura:

Podstawowa 1. Matuszkiewicz J. M. 2007. Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa.

2. Pancer Kotejowa E., Ćwikowa A., Różański W., Szwagrzyk J. 1996. Rośliny Naczyniowe Runa Leśnego. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z botaniki leśnej. Skrypt AR w Krakowie.

3. Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

4. Stace C. A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN, Warszawa.

5. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa 1998, 2004, 2007.

6. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1950, 1964, 1969, 1976, 1988.

7. Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa.

8. Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J. 2011. Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo UR, Kraków.

9. Tomanek J., Żuk-Witkowska A. 2008. Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

BOTLES_W01 specyfikę roślin leśnych, sposób ich funkcjonowania i przyrostu. Posiada wiedzę na temat biologii i systematyki roślin naczyniowych, a także podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej, geografii roślin oraz fitosocjologii. LES_W03 R

BOTLES_W02 wymagania środowiskowe i zasięgi występowania najważniejszych roślin oraz rolę wskaźnikową najważniejszych gatunków roślin związanych z lasami Polski. LES_W03 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

BOTLES_U01 Rozpoznawać rośliny runa leśnego, rodzime gatunki drzew i krzewów, wybrane introdukowane rośliny drzewiaste LES_U03 R

BOTLES_U02 Samodzielnie oznaczać nieznane gatunki roślin leśnych z kluczem do oznaczania gatunków LES_U03 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

BOTLES_K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES_K01 R

BOTLES_K02 określenia zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki człowieka na roślinność leśną, rozumie potrzebę ochrony rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk i uwzględnia je w swoich działaniach. LES_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Test wielokrotnego wyboru (kryterium otrzymania oceny pozytywnej - minimum 50% odpowiedzi poprawnych); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Demonstracja praktycznych umiejętności (obejmujące oznaczanie oraz rozpoznawanie roślin występujących w lasach, a także ocenę stopnia zachowania populacji poznanych gatunków roślin); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Demonstracja praktycznych umiejętności (obejmujące oznaczanie oraz rozpoznawanie roślin występujących w lasach, a także ocenę stopnia zachowania populacji poznanych gatunków roślin); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Anna Gazda, Elżbieta Muter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Anna Gazda, Wojciech Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.