Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia i ochrona zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.ZOOLO.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia i ochrona zwierząt
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Systematyka i ekologiczna rola kręgowców lądowych. Występowanie i stan populacji wybranych gatunków w Polsce i Europie z szczególnym uwzględnieniem łownych (obecnie i w przeszłości) gatunków ssaków oraz ptaków. Ekologiczne podstawy gospodarowania populacjami. Formy i metody ochrony zwierząt - ochrona łowiecka, ochrona częściowa, ochrona ścisła.

Pełny opis:

Systematyka i taksonomia kręgowców lądowych Polski, znaczenie w biocenozach, funkcjonowanie w środowisku leśnym, ich różnorodność biologiczna i zróżnicowanie wymagań siedliskowych.

Aktualna sytuacja populacyjna wybranych chronionych i łownych gatunków zwierząt w Polsce. Występowanie, rozmieszczenie, trendy populacyjne. Gatunki zagrożone. Gatunki obce.

Zagrożenia zwierząt - najbardziej niebezpieczne przekształcenia środowiskowe, szlaki komunikacyjne, melioracje, fragmentacja lasów. Przykłady gatunków zagrożonych obecnie lub w przeszłości - kuraki leśne, duże drapieżniki, żubr.

Planowanie gospodarowania populacjami zwierząt - projektowanie zmian środowiskowych oraz urządzeń związanych z zagospodarowaniem łowsik.

Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy - planowanie i wykonanie prac terenowych mających na celu ustalenie i śledzenie zmian występowania, rozmieszczenia oraz liczebności zwierząt.

Projektowanie kształtowania roślinności oraz wykonywania obiektów i urządzeń umożliwiających bytownie zwierząt w środowiskach: zadrzewienia i zakrzaczenia, szpalery i żywopłoty, oczka wodne i poidła, schrony i budki lęgowe.

Projektowanie urządzeń zabezpieczających dla zwierząt na szlakach komunikacyjnych: przejścia dla zwierząt, ochrona płazów.

Literatura:

1. Kawecki Z. 1988. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa. 2. Okarma H.i Tomek A. Łowiectwo. Wyd. H20, Kraków. 3. Głowaciński Z. (red.) 2001 Polska czerwona księga zwierzat. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 4. Dzięciołowski R. i Flis M. (red.) 2011. Łowiectwo, t. I iII. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)