Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia i ochrona zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.ZOIOZ.SM.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia i ochrona zwierząt
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Systematyka i znaczenie ekologiczne kręgowców lądowych. Występowanie i stan populacji wybranych gatunków w Polsce i Europie, z szczególnym uwzględnieniem chronionych i łownych gatunków ssaków oraz ptaków. Zagrożenia zwierząt i sposoby ich unikania. Formy i metody ochrony zwierząt.

Pełny opis:

Systematyka i taksonomia kręgowców lądowych Polski, znaczenie w biocenozach, funkcjonowanie w środowisku leśnym, ich różnorodność biologiczna i zróżnicowanie wymagań siedliskowych.

Aktualna sytuacja populacyjna wybranych chronionych i łownych gatunków zwierząt w Polsce. Występowanie, rozmieszczenie, trendy populacyjne. Gatunki zagrożone. Gatunki obce.

Zagrożenia zwierząt: wymierania oraz eksterminacje i ich przyczyny, najbardziej niebezpieczne przekształcenia środowiskowe, szlaki komunikacyjne, melioracje, fragmentacja lasów. Przykłady gatunków zagrożonych obecnie lub w przeszłości - kuraki leśne, duże drapieżniki, żubr.

Zasady i metody ochrony zwierząt: ochrona gatunkowa i powierzchniowa, bierna i czynna, "in situ" i "ex situ", konwencje i dyrektywy dotyczące ochrony zwierząt, czerwone księgi i czerwone listy gatunków zagrożonych.

Planowanie ochrony zwierząt - projektowanie ochrony zwierząt (wyznaczenie sieci obszarów chronionych, stosowanie różnych form ochrony, lokalizacja korytarzy migracyjnych).

Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy - planowanie i wykonanie prac terenowych mających na celu ustalenie i śledzenie zmian występowania, rozmieszczenia oraz liczebności zwierząt.

Projektowanie kształtowania roślinności oraz wykonywania obiektów i urządzeń umożliwiających bytowanie zwierząt w środowiskach: zadrzewienia i zakrzaczenia, szpalery i żywopłoty, oczka wodne i poidła, schrony i budki lęgowe.

Projektowanie urządzeń zabezpieczających dla zwierząt na szlakach komunikacyjnych: przejścia dla zwierząt, ochrona płazów.

Literatura:

1. Kawecki Z. 1988. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa. 2. Głowaciński Z. (red.) 2001 Polska czerwona księga zwierzat. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 3.Burnie D. (red.) 2003. Królestwo zwierząt. Świat Książki, Warszawa. 4. Jamrozy i in. 2007. Kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica. TPN, Zakopane. 5. Jamrozy G. (red.) 2014 Ssaki polskich parków narodowych: drapieżne, kopytne, zajęczaki i duże gryzonie. Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Kraków, MPN Krempna.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i opisuje najważniejsze kręgowce lądowe występujące w Polsce, ich nazwy naukowe, systematykę i taksonomię, ich znaczenie w biocenozach oraz funkcjonowanie w środowisku leśnym, potrafi wytłumaczyć ich role ekologiczne oraz przyczyny różnorodności biologicznej.

Zna i objaśnia sytuację populacyjną (występowanie, rozmieszczenie, trendy populacyjne) najważniejszych kręgowców lądowych Polski, z szczególnym uwzględnieniem chronionych i łownych gatunków ssaków oraz ptaków. Rozróżnia gatunki rodzime zagrożone oraz faunistycznie obce.

Zna i potrafi wytłumaczyć historyczne i współczesne zagrożenia zwierząt, przyczyny ewolucyjnego i antropogenicznego wymierania gatunków, znaczenie przekształceń środowiskowych, rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, fragmentacji środowisk leśnych, barier migracyjnych, niebezpieczeństw związanych z inwazją gatunków faunistycznie obcych.

Zna i charakteryzuje formy i metody ochrony zwierząt obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, w tym ochronę gatunkową i powierzchniową, bierną i czynną, in situ i ex situ. Potrafi opisać najważniejsze konwencje i dyrektywy międzynarodowe dotyczące ochrony zwierząt, zna koncepcję ochrony przyrody i fauny "Natura 2000".

Umiejętności:

Planuje i realizuje plan ochrony fauny oraz prace terenowe związane z inwentaryzacją i monitoringiem przyrodniczym.

Projektuje formy, skład gatunkowy i strukturę roślinności, umożliwiającej lub ułatwiającej bytowanie zwierząt.

Projektuje obiekty i urządzenia umożliwiające bytowanie lub ograniczające śmiertelność zwierząt.

Kompetencje społeczene:

Wrażliwość na potrzeby zwierząt dziko żyjących oraz zdolność do kształtowania u innych właściwych postaw wobec zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo, bez dostepu do podręczników

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe,

ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka:

zaliczenie projektu(indywidualne), rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)