Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkcyjność drzewostanów z biometrią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.PRODL.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcyjność drzewostanów z biometrią
Jednostka: Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę o: - modelach zbieżystości, ich zastosowaniu do określania cech drzew i miąższości sortymentów; - wielofunkcyjnych przyrządach pomiarowych i możliwości ich stosowania w leśnictwie; - sposobach określania miąższości netto; - modelach wzrostu drzew i drzewostanów oraz ich zastosowaniu w prognozowaniu rozwoju zasobów drzewnych; - modelowym opisie możliwości produkcyjnych siedlisk; - wpływie czynników antropogenicznych na produkcyjność drzewostanów.

Pełny opis:

Treści programowe

Modele przekroju podłużnego strzał i ich zastosowanie do określania cech drzew i miąższości sortymentów. Wzory empiryczne - teoretyczne podstawy budowy, dokładność.

Wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe - możliwości zastosowania, technika i dokładność pomiaru. Miąższość drzewostanu netto - sposoby określania.

Modele wzrostu drzew i drzewostanów. Klasyfikacja modeli. Modele wzrostu drzew. Modele wzrostu drzewostanu: przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu drzewostanu (procesy zachodzące w drzewostanie, stany zagęszczenia drzew i ich wpływ na wzrost drzewostanu), budowa i funkcjonowanie algorytmów modelu granicznego.

Budowa i funkcjonowanie algorytmów modelu trzebieżowego. Model wydzielania drzew. Model struktury biosocjalnej. Zastosowanie modeli do prognozowania rozwoju zasobów leśnych. Aktualne i potencjalne możliwości produkcyjne lasów Polski.

Potencjalne możliwości produkcyjne siedliska - sposoby określania. Związek produkcyjności z czynnikami środowiskowymi

Wpływ czynników antropogenicznych na produkcyjność drzewostanów w świetle wyników badań KD

Opracowywanie i ocena dokładności wzorów empirycznych do określania miąższości i biomasy drzew stojących

Modele zbieżystości oraz ich zastosowanie do określania profilu podłużnego strzał i miąższości sortymentów

Modele bonitacyjne i ich zastosowanie do określania potencjalnej produkcyjności siedlisk

Empiryczny model wzrostu drzewostanu

Praktyczna ocena produkcyjności w wybranych drzewostanach

Literatura:

Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wyd. SGGW Warszawa

Czuraj M., Radwański B., Strzemeski St. 1966. Tablice miąższości drzew stojących. PWRiL Warszawa

Grochowski J. 1973. Dendrometria. PWRiL Warszawa

Szymkiewicz B. 2001. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL Warszawa"

Publikacje z zakresu produkcyjności drzewostanów, budowy i zastosowania modeli wzrostu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna sposoby biometrycznego opisu cech drzew i drzewostanów

Posiada wiedzę na temat modelowego opisu wzrostu drzew i drzewostanów

Zna czynniki determinujące produkcyjność drzewostanów

Umiejętności:

opracowuje, weryfikuje i stosuje wzory empiryczne na miąższość i biomasę drzew

dobiera i stosuje modele zbieżystości do określania kształtu drzew oraz miąższości drzew i sortymentów

określa i ocenia produkcyjność drzewostanów analizuje czynniki na nią wpływające

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny ograniczony czasowo

wiczenia projektowe (warsztatowe), ćwiczenia terenowe - sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego - zaliczenie raportu z ćwiczeń praktycznych - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)