Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona ekosystemów leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.OCHRO.SM.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona ekosystemów leśnych
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przyrodnicze konsekwencje szkód w lasach powodowanych przez czynnniki biotyczne i antropogeniczne. Planowanie zabiegów ratowniczych i podnoszacych stabilność ekosystemów leśnych.

Pełny opis:

Gospodarczo-historyczne uwarunkowania geografii wieloczynnikowych zagrożeń antropogenicznych i biotycznych, powodujących destabilizację ekosystemów leśnych na obszarze Polski i Europy

Przyrodnicze podstawy stosowania metod ochrony lasu, ekosystem jako obiekt ochrony

Gospodarcze błędy przyczyną labilności ekosystemów lasów górskich na przykładzie wybranych obiektów Natura 2000

Zagrożenia biotyczne w lasach, uaktywniane w wyniku skażenia środowiska imisjami przemysłowymi i spalinami samochodowymi oraz możliwości przeciwdziałania

Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją oraz prawne i techniczne możliwości ich ograniczania na obszarach Natura 2000 i parkach narodowych

Higiena w lasach górskich i obszarach Natura 2000, a zachowanie bioróżnorodności na przykładzie wybranych obiektów

Krótkookresowe prognozy zagrożenia lasu oraz prognozy długookresowe. Techniki ochrony lasu na obszarach Natura 2000, rezerwatach i parkach narodowych

Wykonanie projektu postępowania gospodarczego w lasach o szczególnych wartościach na przykładzie wybranego obiektu w celu ograniczenia zagrożeń ze strony foliofagów

Wykonanie projektu postępowania gospodarczego w lasach o szczególnych wartościach na przykładzie wybranego obiektu w celu ograniczenia zagrożeń ze strony kambio- i ksylofagów

Wykonanie na wybranym przykładzie, projektu postępowania ochronnego w lasach o szczególnych wartościach znajdujących się pod presją turystyki i rekreacji

Wykonanie projektu postępowania gospodarczego w celu zwiększenia odporności lasów na szkody powstałe w wyniku oddziaływania szkodliwych imisji

Zagrożenie drzewostanów przez biotyczne czynniki szkodotwórcze w rejonach przemysłowych. Ocena stanu zagrożenia w drzewostanach przebudowywanych oraz na powierzchniach zrekultywowanych. Zagrożenia w lasach powstające w wyniku deformacji ciągłych i nieciągłe powierzchni ziemi na leśnych gruntach położonych na terenach eksploatowanych przez górnictwo

Literatura:

Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen, ss. 256.

Instrukcja ochrony lasu. DGLP Warszawa, 2012

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. 2012 DGLP. Warszawa, ss. 106.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna geografię oraz rodzaje zagrożeń drzewostanów ze strony czynników natury ożywionej i antropogenicznych

Zna przyrodnicze podstawy stosowania metod ochrony lasu. Rozpoznaje błędy gospodarcze w górskich ekosystemach leśnych oraz obszarach Natura 2000

Zna biotyczne zagrożenia lasów oraz metody im przeciwdziałania w warunkach skażenia środowiska imisjami przemysłowymi i kumunikacyjnymi

Zna zagrożenia związane z turystyką i rekreacją oraz prawne i techniczne możliwości ich ograniczania na obszarach Natura 2000 i parkach narodowych

Definiuje pojęcie higieny lasu w kontekście zachowania bioróżnorodności w terenach górskich i obszarach Natura 2000

Zna metody prognozowania zagrożenia lasu oraz techniki ochrony na obszarach Natura 2000, w rezerwatach i parkach narodowych

Umiejętności:

Projektuje postępowanie gospodarcze w celu zwiększenia odporności lasów na szkody powstałe w wyniku oddziaływania szkodliwych imisji

Rozpoznaje zagrożenia drzewostanów przez biotyczne czynniki szkodotwórcze w rejonach przemysłowych. Ocena stanu zagrożenia w drzewostanach przebudowywanych oraz na powierzchniach zrekultywowanych. Charakteryzuje zagrożenia w lasach powstające w wyniku deformacji ciągłych i nieciągłych powierzchni ziemi na leśnych gruntach położonych na terenach eksploatowanych przez górnictwo oraz wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracowac w grupie i kierować małym zespołem

Ma świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych metod i technik postepowania ochronnego w drzewostanach zagrożonych przez czynniki szkodotwórcze

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin ustny bez dostępu do podręczników

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe

,ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka: rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostepem do podręczników, demonstracja praktycznych umiejętności,sprawdzian wiedzy, praca dyplomowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)