Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizacja w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.MASZY.SM.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizacja w leśnictwie
Jednostka: Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student nabył podstawową wiedzę z zakresu mechanizacji w leśnictwie. Rozpoznaje systemy pomiarowo kontrolne maszyn leśnych. Zna podstawy agregatowania maszyn i ekonomicznej pracy agregatu. Student nabył wiedzę na temat konserwacji i naprawy maszyn. Świadom jest zagrożeń dla środowiska leśnego, wynikających z oddziaływania maszyn na środowisko leśne i zna metody ograniczania ich szkodliwego wpływu.

Pełny opis:

Klasyfikacja maszyn i agregatów leśnych. Podstawowe charakterystyki agregatu leśnego. Systemy sterowania maszyn leśnych i kontroli pracy maszyn. Podstawowe parametry techniczne, eksploatacyjne i ekonomiczne maszyn leśnych. Metody określania szkód powodowanych przez maszyny wielooperacyjne. Dobór maszyn dla danej technologii w leśnictwie. Okres optymalnej eksploatacji maszyn, klasyfikacja maszyn do naprawy i metody jej wykonania.

Obliczanie oporów roboczych maszyn, bilans mocy agregatu w różnych warunkach eksploatacji. Równowaga poprzeczna i wzdłużna agregatu. Sposób wyznaczania położenia środka ciężkości ciągnika, maszyny i agregatu. Zasady agregatowania maszyn, projekt parku maszynowego. Koszty pracy maszyn.

Literatura:

M. Botwin: Podstawy użytkowania maszyn leśnych.

J. Kuczewski: Podstawy eksploatacji agregatów rolniczych. PWRiL Warszawa 1974

Katalog norm czasu dla prac leśnych. ORW LP w Bedoniu. 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student nabył podstawową wiedzę z zakresu optymalnej eksploatacji maszyn. Potrafi klasyfikować maszyny i agregaty leśne, zna podstawowe charakterystyki agregatu leśnego. Rozpoznaje systemy pomiarowo kontrolne maszyn leśnych. Student nabył wiedzę na temat konserwacji i naprawy maszyn.

Student świadom jest zagrożeń dla środowiska leśnego, wynikających z oddziaływania maszyn na środowisko leśne i zna metody ograniczania ich szkodliwego wpływu. Zna metody wyznaczania położenia środka ciężkości ciągnika, maszyny i agregatu.

Umiejętności:

Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z eksploatacją agregatów leśnych dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi obliczyć opory robocze maszyn, bilans mocy agregatu w różnych warunkach eksploatacji i zaprojektować park maszynowy.

Kompetencje społeczne:

Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie podejmuje decyzje związane z eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarce leśnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe

ćwiczenia seminaryjne

seminaria,

praktyka:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)