Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy eksploatacji maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.MASZY.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy eksploatacji maszyn
Jednostka: Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozpoznaje i charakteryzuje systemy sterowania maszyn w leśnictwie. Rozróżnia sposoby agregatownia maszyn, wykonuje podstawowe obliczenia eksploatacyjne oraz wymienia i opisuje zasady konserwacji i kwalifikowania maszyn do naprawy. Potrafi zaprojektować park maszynowy.

Pełny opis:

Podział i klasyfikacja maszyn i agregatów leśnych. Systemy sterowania stosowane w maszynach leśnych. Charakterystyka regulatorowa silnika, zastosowanie. Opory robocze maszyn. Wydajność pracy maszyn w tym maszyn wielooperacyjnych, sposoby jej określania. Koszty pracy maszyn. Wybrane metody projektowania parku maszynowego. Techniki pomiarowe stosowane w eksploatacji maszyn. Bieżące czynności kontrolne i eksploatacyjne wykonane na przykładzie harwestera.

Skrawanie oraz cięcie bezwiórowe drewna (pomiar jednostkowych oporów skrawania; podstawowe obliczenia; konserwacja i ostrzenie narzędzi skrawających, pomiar mocy podczas skrawania). Czujniki wielkości nieelektrycznych i ich zastosowanie w układach napędowych i roboczych maszyn leśnych na przykładzie czujników przemieszczenia, siły, temperatury, prędkości, oświetlenia, itp.

Pomiary eksploatacyjne ciągnika (opór toczenia, siła na kole, promień dynamiczny koła, siła uciągu, promień toru skrętu); obliczenia na podstawie pomiarów (współczynnik oporów toczenia, poślizg, itp.).Stateczność podłużna i poprzeczna ciągnika (wyznaczanie położenia środka ciężkości agregatu metodą podwójnego ważenia, wyznaczenie kąta krytycznego zbocza dla ciągnika). Opory robocze i wydajności maszyn szkółkarskich i uprawowych (obliczenia projektowe).Bilans mocy ciągnika w agregacie (obliczenia projektowe).Koszty użytkowania agregatu (podstawowe obliczenia: koszty stałe i zmienne).

Literatura:

1. Botwin M.1993: Podstawy użytkowania maszyn leśnych; 2. Botwin M., Cugowski E.1971: Konserwacja i naprawa maszyn leśnych; 3. Praca zbiorowa 2008: Poradnika dla operatorów maszyn leśnych agregowanych z ciągnikami. Bedoń; 4. Gkazar K., Wojtkowiaka R. 2008: Koszty pracy maszyn leśnych. Państwowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Klasyfikuje i charakteryzuje maszyny i agregaty leśne. Wymienia i charakteryzuje systemy sterowania oraz techniki pomiarowe w eksploatacji maszyn leśnych. Definiuje i tłumaczy charakterystykę regulatorową silnika. Identyfikuje opory robocze maszyn. Identyfikuje i proponuje metody projektowania parku maszynowego.

Klasyfikuje i charakteryzuje maszyny i agregaty leśne. Wymienia i charakteryzuje systemy sterowania oraz techniki pomiarowe w eksploatacji maszyn leśnych. Definiuje i tłumaczy charakterystykę regulatorową silnika. Identyfikuje opory robocze maszyn, wyznacza wydajności maszyn. Identyfikuje i proponuje metody projektowania parku maszynowego.

Klasyfikuje i charakteryzuje maszyny i agregaty leśne. Wymienia i charakteryzuje systemy sterowania oraz techniki pomiarowe w eksploatacji maszyn leśnych. Definiuje i tłumaczy charakterystykę regulatorową silnika. Identyfikuje opory robocze maszyn, wyznacza wydajności pracy maszyn. Identyfikuje i proponuje metody projektowania parku maszynowego.

Identyfikuje i charakteryzuje bieżące czynności konserwacyjne, kontrolne i eksploatacyjne na przykładzie harwestera.

Umiejętności:

Wykonuje pomiary oraz wyliczenia parametrów skrawania oraz cięcia bezwiórowego różnych gatunków drewna. Dobiera i wykonuje konserwacje i ostrzenie narzędzi skrawających.

Analizuje przebieg oraz interpretuje wynik działania przykładowych czujniki wielkości nieelektrycznych stosowanych w układach napędowych i roboczych maszyn leśnych.

Wyszukuje w notach katalogowych potrzebne parametry ciągnika i maszyn. Wykonuje obliczenia parametrów eksploatacyjnych i bilans mocy ciągnika. Wyznacza stateczność podłużną i poprzeczną ciągnika, wylicza opory robocze i wydajności maszyn szkółkarskich i uprawowych. Wyznacza teoretycznie i weryfikuje pomiarami środek ciężkości ciągnika metodą podwójnego ważenia. Wyszukuje dane i wylicza koszty użytkowania przykładowego zestawu ciągnik - mszyna.

Wyszukuje w notach katalogowych potrzebne parametry ciągnika i maszyn. Wykonuje obliczenia parametrów eksploatacyjnych i bilans mocy ciągnika. Wyznacza stateczność podłużną i poprzeczną ciągnika, wylicza opory robocze i wydajności maszyn szkółkarskich i uprawowych. Wyznacza teoretycznie i weryfikuje pomiarami środek ciężkości ciągnika metodą podwójnego ważenia. Wyszukuje dane i wylicza koszty użytkowania przykładowego zestawu ciągnik - mszyna.

Wyszukuje w notach katalogowych potrzebne parametry ciągnika i maszyn. Wykonuje obliczenia parametrów eksploatacyjnych i bilans mocy ciągnika. Wyznacza stateczność podłużną i poprzeczną ciągnika, wylicza opory robocze i wydajności maszyn szkółkarskich i uprawowych. Wyznacza teoretycznie i weryfikuje pomiarami środek ciężkości ciągnika metodą podwójnego ważenia. Wyszukuje dane i wylicza koszty użytkowania przykładowego zestawu ciągnik - mszyna.

Kompetencje społeczne:

Myśli i dziła w sposób przedsiębiorczy użytkując technikę leśną

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe,

ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka:

sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji, zaliczeni projektu - indywidualne test jednokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)