Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.INZLA.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Jednostka: Zakład Inżynierii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu sposobów i technik udostępnienia powierzchni leśnych dla potrzeb gospodarstwa leśnego. Podstawowy system udostępnienia lasu oparty jest na sieci dróg leśnych kołowych i on stanowi główną treść przedmiotu. Zakres przedmiotu jest ściśle określony czynnikami, które decydują o kształcie sieci dróg leśnych, a to: normy prawne, czynniki przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne. Powyższe czynniki, wynikające z zaleceń GDLP, a także uwarunkowania inżynierskie, gospodarczo-leśne i fizjograficzne, mające wpływ na sieć dróg leśnych, są treścią wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Wykłady 14 godz.

Ćwiczenia kameralne 20 godz.

Wykłady

1. Zrywka drewna głównym czynnikiem determinującym projekt sieci dróg leśnych. Stan istniejący sieci dróg leśnych w Polsce.

2. Analiza czynników istotnie decydujących o kształcie sieci dróg leśnych, a szczególnie o długości szlaków zrywkowych, odległości między drogami, gęstości sieci drogowej i rozmieszczeniu dróg. Sposób zagospodarowania lasu głównie w odniesieniu do podziału powierzchniowego i Zasad Hodowli Lasu.

3. Analiza czynników istotnie decydujących o kształcie sieci dróg leśnych. Procesy technologiczne pozyskania i transportu drewna wchodzące w zakres użytkowania lasu.

4. Analiza czynników istotnie decydujących o kształcie sieci dróg leśnych. Warunki fizjograficzne (naturalne) terenu, a w szczególności warunki hydrologiczne, rodzaje gruntów i rzeźba terenu.

5. Gęstości sieci dróg leśnych - metody obliczania optymalnej gęstości sieci dróg leśnych.

6. Przestrzenne rozmieszczenie dróg w optymalnej sieci dróg leśnych.

7. Efekty ekonomiczne inwestycji drogowych w Lasach Państwowych, E - wskaźnik efektywności ekonomicznej, C - okres zwrotu nakładów.

Ćwiczenia

1. Informacje ogólne o przedmiocie, sposób prowadzenia zajęć, warunki zaliczenia. Wydanie tematów projektowych. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu sieci dróg leśnych. Charakterystyka gospodarcza kompleksu leśnego, w którym projektowana jest sieć dróg. Ukształtowanie terenu.

2. Stan istniejący komunikacyjnego udostępnienia lasów w zadanym kompleksie leśnym (obszarze transportowym). Opis istniejącej sieci dróg leśnych. Obliczenie istniejącej gęstości dróg. Analiza istniejącego systemu zrywki i wywozu drewna. Obliczenie istniejącej średniej długości zrywki. Ustalenie typu technologicznego terenu na podstawie spadków.

3. Obliczenie dla przyjętej technologii zrywki i wywozu drewna odległości między drogami, gęstości dróg, powierzchni ciążącej do 100mb drogi, ilości drewna zrywanego do 100mb drogi z obliczonej poprzednio powierzchni.

4. Obliczenie dla przyjętej technologii pozyskania i zrywki średnich kosztów zrywki 1m3 drewna.

5. Obliczenie średnich kosztów budowy 100mb dróg w planowanej sieci dróg leśnych, przypadających na 1m3 drewna. Obliczenie sumy kosztów zrywki i budowy dróg. Ustalenie wskaźnika optymalnej gęstości sieci drogowej. Wykreślenie diagramu syntezy.

6. Projekt sieci dróg leśnych na planie warstwicowym zadanego kompleksu leśnego w oparciu o wskaźnik optymalnej gęstości sieci przy uwzględnieniu czynników hodowlanych, użytkowych, ochronnych i fizjograficznych terenu.

7. Wykreślenie potoku ładunków i ustalenie priorytetów w budowie dróg. Obliczenie stopnia udostępnienia terenu projektowaną siecią dróg.

8. Obliczenie efektywności ekonomicznej projektowanej sieci dróg leśnych - cz. 1.: obliczenie rocznych efektów ekonomicznych wynikających: ze skrócenia transportu, zmniejszenia uszkodzeń technicznych zrywanego drewna, zmniejszenia uszkodzeń odziomków drzew pozostających na pniu, zmniejszenia szkód w nalocie i podszycie, oraz zysków ze zwiększonego pozyskania drewna.

9. Obliczenie efektywności ekonomicznej projektowanej sieci dróg leśnych - cz. 2.: obliczenie rocznych kosztów budowy i utrzymania dróg w projektowanej sieci drogowej. Obliczenie wskaźnika efektywności ekonomicznej E oraz czasu zwrotu nakładów C.

10. Zaliczenie projektu i sprawdzian.

Literatura:

Koczwański S. Inżynieria i budownictwo leśne.

Matyas K. Planowanie sieci dróg leśnych.

Antończyk Sz., Nowakowska-Moryl J. Kształtowanie sieci dróg leśnych

GDLP, Katalog i wytyczne techniczne dla dróg leśnych wewnątrzzakładowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna czynniki i uwarunkowania decydujące o projektowanej sieci dróg leśnych w warunkach nizinnych i górskich.

Zna techniki projektowania sieci dróg leśnych w warunkach nizinnych i górskich.

Zna metody określenia efektywności ekonomicznej projektowanej sieci dróg leśnych.

Umiejętności:

Potrafi w sposób kompleksowy, uwzględniając zróżnicowane uwarunkowania, zaprojektować sieć dróg leśnych i określić efektywność ekonomiczną tej inwestycji (R1A_U06).

Potrafi w sposób kompleksowy, uwzględniając zróżnicowane uwarunkowania, zaprojektować sieć dróg leśnych i określić efektywność ekonomiczną tej inwestycji (R1A_U06).

Kompetencje społeczne:

Posiada świadomość odpowiedzialności, ryzyka i skutków technicznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z projektowaną siecią dróg leśnych, szczególnie w terenach górskich.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczomy czasowo bez dostępu do podręczników

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie projektu, zaliczenie końcowe przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)