Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geochemia z gleboznawstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.GEOGL.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geochemia z gleboznawstwem
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ukierunkowany na podstawową wiedzę o Ziemi w zakresie mineralogii, petrografii, geomorfologii, gleboznawstwa i geochemii. Treści przedmiotu dotyczą zjawisk i procesów glebowych zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu. Omawiane są środowiskowe funkcje gleb, analizuje się mapy glebowe i geologiczn. Dużą uwagę poświęca się ocenie stopnia zanieczyszenia gleb, zmianom i zagrożenia powierzchni ziemi spowodowane głównie działalnością człowieka. Dokonuje się oceny gleby pod kątem potrzeb społeczeństwa i ich różnorakich funkcji.

Pełny opis:

Gleba, gleboznawstwo. Minerały i skały magmowe. Minerały i skały osadowe.

Zlodowacenia w Polsce i utwory polodowcowe.Budowa skalna gór, wyżyn i nizin.

Powstawanie gleb. Czynniki i procesy glebotwórcze. Morfologia gleb. Poziomy genetyczne i ich właściwości.Właściwości fizyczne.

Sorpcja gleb. Typy sorpcji.Odczyn gleb i kwasowość. Zakwaszanie – proces naturalny, czy antropogeniczny ?. Buforowość gleb.

WRB, Soil Taxonomy, elementy klasyfikacji gleb Rosji i Niemiec. Poziomy diagnostyczne. Wybrane problemy „Klasyfikacji bonitacyjnej gleb uprawnych”, „Systematyki gleb Polski”

Jednostki krajowej systematyki gleb

Jednostki krajowej systematyki gleb

Jednostki krajowej systematyki gleb

Cel, zadania i kierunki rozwoju geochemii, zagrożenia w środowisku przyrodniczym, klasyfikacja geochemiczna pierwiastków

Procesy kierujące obiegiem pierwiastków, cykliczny obieg pierwiastków w przyrodzie, znaczenie i obieg mikroelementów i związków toksycznych w ekosystemach

Obieg węgla i azotu

Krajobrazy geochemiczne, charakterystyka, granice, czynniki różnicujące

Równowaga geochemiczna w środowisku przyrodniczym, podstawy teoretyczne. Modelowanie obiegu pierwiastków i związków toksycznych w ekosystemach

Zanieczyszczenie środowiska, ekologiczno–toksykologiczne znaczenie występowania różnych postaci pierwiastków śladowych w różnych środowiskach

Perspektywy remediacji w sferze geochemicznej

Minerały i skały magmowe.

Minerały skał osadowych. Skały osadowe chemiczne.

Skały osadowe klastyczne. Skały metamorficzne.

Analiza map geologicznych. Zaliczenie ćwiczeń 1-4.

Nazewnictwo i metody oznaczania składu granulometrycznego gleby. Odczyn gleby. Oznaczanie CaCO3.

Metody oznaczania składu mineralnego gleby

Oznaczanie wybranych właściwości fizycznych gleb. Oznaczanie gęstości właściwej fazy stałej gleby.

Metody oznaczania zawartości substancji organicznej w glebie. Metody oznaczania pojemności pojemności wymiany kationów

Techniki pobierania oraz oznaczania składu chemicznego roztworów glebowych oraz frakcjonowanie form metali

Oznaczanie zawartości wybranych zanieczyszczeń organicznych substancje ropopochodne (WWA) w glebach

Oznaczanie zawartości wybranych metali ciężkich w glebach (Zn, Pb, Cu, Cd, Hg)

Rozpoznawanie jednostek systematycznych klasyfikacji krajowej

Rozpoznawanie jednostek systematycznych klasyfikacji krajowej

Rozpoznawanie jednostek systematycznych klasyfikacji krajowej

Rozpoznawanie jednostek systematycznych klasyfikacji krajowej

Gleby w srodowisku przyrodniczym wyżyn, nizin (Kotliny sandomierskiej) i gór - ćwiczenia z wykorzystaniem autokaru

Literatura:

1.Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.

2.Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.

3.Klimaszewski M.: Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa 1994.

4.Książkiewicz M.: Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., W-wa 1968.

5.Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec L.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.

6.Stupnicka K.: Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol., W wa 1989.

7.Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin.

8.Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa.

9.Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP. Warszawa.

10.Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, W-wa 1999 Wyd IV.

11.Encyclopedia of Soil Science. Marcel Dekker, Inc. New York 2002.

12.Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleb i odżywianie się roślin. PWN, Warszawa.

13.Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ. Warszawa 1991.

14.Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliński S.: Właściwości gleb leśnych i metody ich oznaczania. IOŚ. Warszawa 2001.

15.Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN, Warszawa.

16.Procedures for soil analysis. Fifth edition. ISRIC FAO. 1995.

17.Soil Atlas of Europe, European Soil Portal, European Soil Bureau. 2005.

18.Systematyka gleb Polski. 2011. Roczniki Gleboznawcze.

19.World Reference Base for Soil Resources. ISSS, ISRIC, FAO. 1998. Polska edycja: PTG, Toruń 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozpoznaje główne minerały i skały glebotwórcze oraz tłumaczy ich przydatność glebotwórczą

Charkteryzuje główne właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz ich związek z pełnionymi funkcjami

Rozróżnia główne typy gleb wg aktualnj systematyki krajowej oraz WRB, w powiazaniu z poziommi diagnostycznymi

Definiuje główne zanieczyszczenia i zagrożenia gleb i sposoby ich ochrony na tle istniejacych aktów prawnych

Umiejętności:

Analizuje podłoże geologiczne pod kątem potencjalnej przydatności glebotwórczej i mozliwych kierunków rozwoju procesu glebotwórczego

Przeprowadza szereg procedur analitycznych (laboratoryjnych) w celu oznaczenia podstawowych własciwosci gleb

Ocenia własciwosci gleb pod kątem identyfikacji jej trofizmu oraz stanowiska systematycznego

Kompetencje społeczne:

Ma swiadomość wagi właściwej oceny potencjalnej żyzności geby dla dalszego postepowania gospodarczego i związanych z tym długofalowych konsekwencji

Analizuje podłoże geologiczne pod kątem potencjalnej przydatności glebotwórczej i mozliwych kierunków rozwoju procesu glebotwórczego

Przeprowadza szereg procedur analitycznych (laboratoryjnych) w celu oznaczenia podstawowych własciwosci gleb

Ocenia własciwosci gleb pod kątem identyfikacji jej trofizmu oraz stanowiska systematycznego

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby zaliczania:

Wykład: Sprawdzian wiedzy, Test jednokrotnego wyboru

ćwiczenia projektowe (warsztatowe), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia seminaryjne, seminaria, praktyka:

Sprawdzian umiejętności, Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń terenowych, Test jednokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)