Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.FIZYK2.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Chemii i Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Umiejętność pomiaru i określania

podstawowych wielkości fizycznych; rozpoznawania i rozumienia zjawisk i

procesów fizycznych w przyrodzie; postępowania zgodnie z prawami

przyrody w leśnictwie.

Pełny opis:

Wykłady1. Kinematyka i dynamika punktu

materialnego. Ruch postępowy. Praca i energia. Zasady zachowania. Siły

tarcia i siły sprężystości. Moment siły. Ruch obrotowy bryły sztywnej.

Maszyny proste.2. Grawitacja. Ruch w polu sił ciężkości. Drgania

harmoniczne. Fale głosowe, głośność, słyszalność. Ultra- i

infradźwięki. Podstawy teorii kinetyczno - molekularnej. Stany

skupienia materii. Przejścia fazowe. Zasady termodynamiki. Ładunki

elektryczne.

4. Natężenie i potencjał pola

elektrycznego. Prawa przepływu prądu elektrycznego. Emisja

termoelektryczna i zjawiska kontaktowe.

Pole magnetyczne. Działanie pola

magnetycznego na ładunek elektryczny. Spektrometry masowe. Cyklotrony.

Indukcja elektromagnetyczna. Fale elektromagnetyczne. Magnetyczne

właściwości substancji.

5. Prawa rozchodzenia się światła.

Przyrządy optyczne. Fotometria. Promieniowanie słoneczne. Emisja i

absorpcja światła. Zjawisko fotoelektryczne. Fotosynteza. Dualistyczna

natura światła.

Promieniotwórczość a budowa jądra atomowego. Detekcja promieniowania.

Ćwiczenia

1. Pomiar ciężaru właściwego ciał stałych i cieczy przy pomocy wagi hydrostatycznej. 2h

2. Pomiar gęstości cieczy przy pomocy wagi Mohra. 2h

3. Wyznaczanie modułu sztywności. 2h

4. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy przy pomocy piknometru. 2h

5. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznego. 2h

6. Pomiar prędkości głosu w ciałach stałych przy pomocy rury Kundta. 2h

7. Analiza składania drgań prostopadłych przy użyciu oscyloskopu. 2h

8. Wyznaczanie cieplnego współczynnika rozszerzalności objętościowej przy pomocy piknometru. 2h

9. Wyznaczanie kalorymetryczne ciepła topnienia lodu. 2h

10. Wyznaczanie zmiany entropii układu. 2h

11. Pomiar wilgotności powietrza przy pomocy psychrometru i higrometru. 2h

12. Pomiar lepkości cieczy metodą Poiseuill'a i Arrheniusa. 2h

13. Wyznaczanie siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego źródła napięcia prądu stałego. 2h

14. Elektroliza, wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya. 2h

15. Wyznaczanie stężenia substancji barwnej przy użyciu kolorymetru. 2h

16. Wyznaczanie stężenia roztworu cukru przy pomocy polarymetru. 2h

Literatura:

1. Przestalski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. WUW, Wrocław, 2001.

2. Kane J. W., Sternheim M. M., Fizyka dla przyrodników. PWN, W-wa, 1988.

3.Pilawski A., Podstawy biofizyki. PWN, W-wa, 1985.

3.Resnick R., Halliday D., Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych. t. 1 i 2. PWN, W-wa, 1993.

4. Materiały z fizyki dla studentów (dostępne w internecie), przygotowane przez pracowników Zakładu Fizyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)