Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.FIZYK.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy fizyki
Jednostka: Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wielkości fizyczne i ich jednostki. Pomiary wielkości fizycznych i ocena, jakości pomiarów.

Kinematyka (ruch postępowy i obrotowy).

Dynamika - zasady dynamiki Newtona, tarcie; praca, zasada zachowania energii; zasada zachowania pędu; prawo powszechnego ciążenia.

Ruch drgający (siła sprężystości, ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny swobodny i tłumiony).

Ruch bryły sztywnej (środek masy układu; ruch obrotowy; moment bezwładności).

Fale w ośrodkach sprężystych; rodzaje fal; rozchodzenie się fal w przestrzeni; interferencja fal.

Statyka i dynamika płynów.

Termodynamika

Elektrostatyka i pole elektrostatyczne.

Pole magnetyczne opis i charakterystyka.

Fale elektromagnetyczne – charakterystyka, widmo, rozchodzenie się.

Elementy optyki geometrycznej i falowej.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są ćwiczenia o róznorodnej tematyce np. z dynamiki, rozchodzenia się fal, prąd elektryczny i opór elektryczny.

Pełny opis:

"Wiadomości wstępne (fizyka jako nauka przyrodnicza; wielkości fizyczne; jednostki; wektory; pomiary fizyczne i ich niepewności)

Kinematyka (ruch; układ odniesienia; rodzaje ruchu: jednostajny prostoliniowy i jednostajnie zmienny, rzut ukośny; ruch po okręgu)

Dynamika (zasady dynamiki Newtona; tarcie; praca (praca a energia); siły zachowawcze i niezachowawcze; energia potencjalna; zasada zachowania energii; środek masy układu; zasada zachowania pędu; prawo powszechnego ciążenia; prawa Keplera)

"

"Ruch drgający (siła sprężystości (inaczej: harmoniczna); wielkości charakteryzujące ruch harmoniczny: okres, wychylenie, amplituda, prędkość, przyśpieszenie; ruch pod wpływem siły tłumiącej; drgania wymuszone oscylatora harmonicznego; składanie drgań: równoległe i prostopadłe; ruch bryły sztywnej (środek masy układu; ruch obrotowy; moment bezwładności; toczenie się ciał); fale w ośrodkach sprężystych; rodzaje fal; rozchodzenie się fal w przestrzeni; interferencja fal; fale stojąca; dudnienia; zjawisko Dopplera)

Statyka i dynamika płynów (płyny; ciśnienie i gęstość; ciśnienie wewnątrz nieruchomego płynu; barometr Torricellego – opis działania; prawo Pascala; prawo Archimedesa; rodzaje przepływów i ich charakterystyka; równanie ciągłości; równanie Bernoulliego; dynamiczna siła nośna)

"

"Termodynamika (proces termodynamiczny klasycznie i statystycznie; ciśnienie gazu doskonałego; zerowa zasad termodynamiki – kinetyczna interpretacja temperatury; równanie stanu gazu doskonałego; pierwsza zasada termodynamiki – energia wewnętrzna; ciepło właściwe – przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu; rozprężanie izotermiczne i adiabatyczne; gaz rzeczywisty – średnia droga swobodna; rozkład Maxwella prędkości cząsteczek; równanie Van der Waalsa; procesy odwracalne i nieodwracalne; cykl Carnota; druga zasada termodynamiki – entropia; entropia a nieuporządkowanie)

Elektrostatyka (zasada zachowania ładunku; prawo Coulomba; natężenie pola elektrycznego; zasada superpozycji; strumień pola elektrycznego; prawo Gaussa; praca i energia w polu elektrycznym; potencjał elektryczny; pojemność elektryczna; kondensatory i dielektryki; łączenie kondensatorów; prąd elektryczny; prawo Ohma – dla różnych materiałów w zależności od temperatury; praca i moc prądu; siła elektromotoryczna; prawa Kirchhoffa i ich zastosowanie; łączenie oporników)"

"Pole magnetyczne (doświadczenie Oersteda; siła Lorentza, indukcja magnetyczna; linie pola magnetycznego; ruch naładowanych cząstek w polu magnetycznym – zastosowanie; działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem; magnetyczny moment dipolowy; pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem; prawo Ampere’a; prawo Biota-Savarta; oddziaływanie równoległych przewodników z prądem; indukcja elektromagnetyczna – prawo indukcji Faradaya; działanie transformatora; indukcyjność własna; energia pola magnetycznego; fale elektromagnetyczne – charakterystyka, widmo, rozchodzenie się)

Właściwości magnetyczne materii (dipole magnetyczne; namagnesowanie – magnetyzacja, podatność magnetyczna; diamagnetyzm; paramagnetyzm; ferromagnetyzm – temperatura Curie; magnesowanie materiałów magnetycznych – pętla histerezy)"

"Optyka (optyka geometryczna: jak powstaje obraz w ludzkim oku – budowa oka; współczynnik załamania; droga optyczna; dyspersja światła; absorpcja; rozproszenie Rayleigha; prawo odbicia i załamania; całkowite wewnętrzne odbicie; soczewki – powstawanie obrazu w różnych przyrządach optycznych; optyka falowa – warunki stosowalności optyki geometrycznej; zasada Huygensa; interferencja – doświadczenie Younga; dyfrakcja – na pojedynczej szczelinie; siatka dyfrakcyjna; dyfrakcja promieni Roentgena – prawo Bragga; polaryzacja – sposoby polaryzacji; dwójłomność)

Fizyka jądrowa (budowa atomu – liczba masowa i atomowa; oddziaływanie nukleon-nukleon; defekt masy – energia wiązania; rozpady jądrowe: alfa, beta, gamma; prawo rozpadu nuklidów; datowanie; reakcje rozszczepienia i syntezy jądrowej)"

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego.

Wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego .

Wyznaczenie wspołczynników tarcia statycznego i tocznego z wykorzystaniem równi pochyłej, dla różnych materiałów.

Wyznaczanie sprawności nagrzewania wsadów w różnych elektrycznych urządzeniach grzewczych.

Wyznaczenie gęstości i lepkości różnych cieczy.

Wyzaczanie oporu elektrycznego różnymi metodami (tecniczna, mostka Whenstone'a, bezpośrednia).

Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej.

Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się dzwięku w powietrzu i w ciele stałym.

Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej ciał stałych.

Wyznaczanie temperatury zamarzania cieczy za pomocą refraktometru Abbego.

Literatura:

Z. Kąkol, Fizyka dla inżynierów AGH Kraków 2000,

R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, T.1 - T.5, Warszawa, PWN 2009,

S.Przestalski, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, WUW, Wrocław 2001,

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Warszawa, PWN 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie znaczenie fizyki i jej zastosowań w otaczającym świecie.

Zna podstawowe deinicje i pojęcia z zakresu fizyki.

Posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych, potrafi je wytłumaczyć.

Umiejętności:

Potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe i praktyczne z zakresu fizyki.

Dokonuje podstawowych obliczenia wiekości fizycznych i prezentuje je w postaci graficznej.

Wykonuje proste eksperymenty fizyczne dokonując pomiarów i interpretując wyniki.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby zaliczania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo, test jednokrotnego wyboru bez dostępu do podręczników

Ćwiczenia laboratoryjne: sprawdzian wiedzy i umięjętności potrzebnych do wykonania ćwiczenia, zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń indywidualnych, zaliczenie końcowe pisemne ograniczone czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)