Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fitopatologia - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.FITOP.SM.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitopatologia - zagadnienia wybrane
Jednostka: Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs poszerza umiejętność dostrzegania zagrożeń ze strony grzybów chorobotwórczych w zakresie przechowywania nasion, produkcji materiału sadzeniowego oraz w różnych fazach rozwojowych drzewostanów, z uwzględnieniem warunków w terenach objętych ochroną oraz w terenach oddziaływania imisji przemysłowych. Doskonali umiejętności właściwej diagnostyki chorób i identyfikacji ich sprawców na podstawie oznak etiologicznych. Pozwala na uzyskanie praktycznych umiejętności rozpoznawania typów mikoryz i stopnia zmikoryzowania sadzonek drzew leśnych, zależnie od warunków produkcji. Umożliwia poznanie najgroźniejszych chorób lasów Europy i lasów na innych kontynentach w kontekście zagrożenia fitosanitarnego dla lasów Polski. Uwzględnia w prezentowaniu wykładów i ćwiczeń specyfikę specjalności OZL

Pełny opis:

Uwarunkowania procesów chorobowych. Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. I. Quercus, Castanea

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. II. Fagus, Betula, Alnus

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. III. Acer, Fraxinus, Populus, inne drzewa liściaste

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. IV. Pinus, Picea

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. V. Abies, inne drzewa iglaste

Podsumowanie z zakresu symptomologii, etiologii i ochrony drzew przed chorobami

Choroby aparatu asymilacyjnego: rdza liści brzozy, rdza liści wierzby; mączniak prawdziwy klonu, mączniak prawdziwy jesionu.

Choroby aparatu asymilacyjnego: plamistości liści topoli, smołowata plamistość liści klonu, biała plamistość liści klonu.

Choroby aparatu asymilacyjnego: antraknoza liści drzew liściastych, plamistość liści kasztanowca.

Choroby aparatu asymilacyjnego: osutki świerka, osutki jodły. Choroby zgorzelowe: brunatna pleśń śniegowa.

Choroby zgorzelowe: pomór topoli, zgorzel kory topoli.

Choroby zgorzelowe: gruzełek cynobrowy, zamieranie pędów sosny – Sphaeropsis sapinea.

Choroby nasion.

Mikoryzy. Cechy morfologiczne i anatomiczne: ektomikoryza, ektendomikoryza.

Mikoryzy. Określanie stopnia zmikoryzowania siewek: samosiewka, siewka ze szkółki tradycyjnej, siewka ze szkółki kontenerowej, sztucznie mikoryzowana.

Literatura:

K. Mańka 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa, Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa, Sierota Z. 2001. Choroby lasu. CILP, Warszawa, Żółciak A. 2005. Opieńki CILP, Warszawa, Grzywacz A. 1988. Grzyby leśne. PWRiL, Warszawa, Mueller E., Loeffler W. 1987. Zarys mikologii, PWRiL, Warszawa, Wojewoda W. 2004. Check list of Polish larger basidiomycetes, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Butin H. 1989. Krankheiten der Wald- und Parkbäume: Diagnose, Biologie, Bekämpfung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, Hartmann G., Nienhaus F., Butin H. 1995. Farbatlas Waldschäden. Ulmer Verlag, Stuttgart.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada poszerzoną wiedzę pozwalającą dostrzegać zagrożenia ze strony grzybów chorobotwórczych w przechowalniach nasion, w szkółkach leśnych oraz w różnych fazach rozwojowych drzewostanów, z uwzględnieniem warunków w terenach objętych ochroną oraz w terenach oddziaływania imisji przemysłowych.

Zna najgroźniejsze choroby lasów Europy i lasów na innych kontynentach w kontekście zagrożenia fitosanitarnego dla lasów Polski.

Umiejętności:

Posiada pogłębioną umiejętność właściwej diagnostyki chorób i identyfikacji ich sprawców na podstawie oznak etiologicznych.

Posiada praktyczne umiejętności rozpoznawania typów mikoryz i stopnia zmikoryzowania sadzonek drzew leśnych, zależnie od warunków produkcji.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy konieczności ciągłego aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o literaturę przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia laboratoryjne:

sprawdzian wiedzy, sprawdzian umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)