Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fitopatologia - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.FITOP.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitopatologia - zagadnienia wybrane
Jednostka: Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs poszerza umiejętność dostrzegania zagrożeń ze strony grzybów chorobotwórczych w drzewostanach i w szkółkach leśnych z uwzględnieniem warunków w terenach oddziaływania imisji przemysłowych. Doskonali umiejętności właściwej diagnostyki chorób i identyfikacji ich sprawców na podstawie oznak etiologicznych. Prowadzi do uzyskania praktycznych umiejętności rozpoznawania typów mikoryz u sadzonek drzew leśnych, zależnie od warunków produkcji. Daje wiedzę o chorobach zagrażających lasom w innych krajach w aspekcie zagrożenia fitosanitarnego dla lasów Polski, przy uwzględnieniu ustaleń europejskiej organizacji ochrony roślin. Uwzględnia w prezentowaniu treści wykładów i ćwiczeń specyfiki specjalności GL

Pełny opis:

Uwarunkowania procesów chorobowych. Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. I. Quercus, Castanea.

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. II. Fagus, Betula, Alnus.

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. III. Acer, Fraxinus, Populus, inne drzewa liściaste.

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. IV. Pinus, Picea.

Wybrane infekcyjne i wieloczynnikowe choroby drzew z uwzględnieniem zagrożeń fitosanitarnych z innych regionów Europy i świata, zmian klimatycznych i warunków stresowych. V. Abies, inne drzewa iglaste. Podsumowanie: symptomologia, etiologia, ochrona drzew przed chorobami.

Choroby aparatu asymilacyjnego: rdza liści brzozy, plamistości liści topoli.

Choroby aparatu asymilacyjnego: osutki świerka, osutki jodły.

Choroby aparatu asymilacyjnego: smołowata plamistość liści klonu, antraknoza liści drzew liściastych.

Choroby zgorzelowe: pomór topoli, zgorzel kory topoli.

Choroby zgorzelowe: gruzełek cynobrowy, brunatna pleśń śniegowa.

Choroby zgorzelowe: zamieranie pędów sosny – Sphaeropsis sapinea. Raki drzewne: rdza kory sosny wejmutki.

Choroby wieloczynnikowe: nekroza kory buka, zamieranie dębu.

Brunatna zgnilizna drewna: Gloeophyllum sepiarium, Daedalea quercina.

Biała zgnilizna drewna: Daedaleopsis confragosa, Trichaptum abietinum, Trametes versicolor

Makroskopowa i mikroskopowa analiza morfologii i anatomii mikoryz.

Literatura:

K. Mańka 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa, Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa, Sierota Z. 2001. Choroby lasu. CILP, Warszawa, Żółciak A. 2005. Opieńki CILP, Warszawa, Grzywacz A. 1988. Grzyby leśne. PWRiL, Warszawa, Mueller E., Loeffler W. 1987. Zarys mikologii, PWRiL, Warszawa, Wojewoda W. 2004. Check list of Polish larger basidiomycetes, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Butin H. 1989. Krankheiten der Wald- und Parkbäume: Diagnose, Biologie, Bekämpfung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, Hartmann G., Nienhaus F., Butin H. 1995. Farbatlas Waldschäden. Ulmer Verlag, Stuttgart.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma poszerzoną wiedzę pozwalającą dostrzegać zagrożenia ze strony grzybów chorobotwórczych w drzewostanach i w szkółkach leśnych z uwzględnieniem warunków w terenach oddziaływania imisji przemysłowych.

Zna choroby zagrażające lasom w innych krajach w aspekcie zagrożenia fitosanitarnego dla lasów Polski, przy uwzględnieniu ustaleń europejskiej organizacji ochrony roślin.

Umiejętności:

Posiada pogłębioną umiejętność właściwej diagnostyki chorób i identyfikacji ich sprawców na podstawie oznak etiologicznych.

Posiada praktyczną umiejętność rozpoznawania typów mikoryz u sadzonek drzew leśnych, zależnie od warunków produkcji.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy konieczności ciągłego aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o literaturę przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia laboratoryjne:

sprawdzian wiedzy, sprawdzian umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)