Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia leśna - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.ENTOM.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia leśna - zagadnienia wybrane
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

a) Owady uszkadzające drewno

Umiejętność rozpoznawania uszkodzeń drewna spowodowanych przez owady ksylofagiczne na podstawie różnych symptomów oraz poznanie metod profilaktyki i zwalczania najważniejszych szkodników.

b) Owady uszkadzające nasiona drzew leśnych

Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej morfologii, biologii oraz znaczenia gospodarczego owadów kono- i seminifagicznych; praktyczne opanowanie umiejętności rozpoznawania najważniejszych postaci rozwojowych tych owadów oraz uszkodzeń powodowanych przez nich; poznanie metod prognozowania pojawu i zwalczania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (20 godz.)

a) Owady uszkadzające drewno (12 godz.)

1. Znaczenie gospodarcze owadów uszkadzających drewno w leśnictwie, przemyśle drzewnym, budownictwie, muzealnictwie i in. Wymagania ekologiczne owadów ksylofagicznych (2 godz.)

2. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna rzędów i rodzin owadów niszczących drewno, z uwzględnieniem gatunków zawlekanych do Polski (2 godz.)

3. Rodzaj, rozmiar i przyczyny obecnego nasilenia szkód wyrządzanych przez ksylofagi (2 godz.)

4. Cechy charakterystyczne, bionomia, ekologia i znaczenie gospodarcze wybranych gatunków szkodników drewna z rzędu chrząszczy (Coleoptera) (2 godz.)

5. Cechy charakterystyczne, bionomia , ekologia i znaczenie gospodarcze wybranych gatunków szkodników drewna z rzędu motyli (Lepidoptera), błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) ( 2 godz.)

6. Metody profilaktyki i zwalczania owadów niszczących drewno w lesie i na składnicach (2 godz.)

7. Metody profilaktyki i zwalczania owadów niszczących drewno w budowlach i konstrukcjach drewnianych (2 godz.)

b) Owady uszkadzające nasiona drzew leśnych (8 godz.)

1. Rys historyczny badań owadów uszkadzających nasiona, szyszki i owoce drzew leśnych, definicja kono- i seminifagów; czynniki wpływające na liczebność populacji tych owadów ; kontrola występowania wspomnianych owadów przed zbiorem szyszek czy nasion na skalę gospodarczą, (2 godz.)

2. Przegląd najważniejszych gatunków kono- i seminifagów wg schematu: roślina żywicielska, rozsiedlenie, morfologia wszystkich stadiów rozwojowych , bionomia, wykrywanie uszkodzeń, znaczenie gospodarcze. Gatunki polifagiczne: szyszeń pospolity Dioryctria abietella (Den. et Schiff.); oprzędzień szyszkogryz Assara terebrella Zinck. (2 godz.)

3. Przegląd najważniejszych gatunków kono- i seminifagicznych jodły, daglezji oraz świerka (2 godz.)

4. Przegląd najważniejszych gatunków kono- i seminifagicznych modrzewia, jak również uszkadzających żołędzie dębu i nasion buka. Zwalczanie omawianych owadów (2 godz.)

Tematyka ćwiczeń kameralnych (10 godz.)

a) Owady uszkadzające drewno (6 godz.)

1. Rozpoznawanie najważniejszych szkodników drewna na podstawie postaci imaginalnych z rzędu chrząszczy, należących do rodzin: Buprestidae, Eucnemidae, Lymexylidae, Lyctidae, Anobiidae, Bostrychidae, Meladryidae Oedemeridae, Curculionidae, Scolytidae, Platypodidae (2godz.)

2. Rozpoznawanie na podstawie imagines najważniejszych gatunków owadów uszkadzających drewno z rodziny Cerambycidae (2 godz.)

3. Rozpoznawanie uszkodzeń drewna spowodowanych przez wybrane gatunki szkodników z rzędu chrząszczy, motyli, błonkówek i muchówek (2 godz.)

b) Owady uszkadzające nasiona drzew leśnych (4 godz.)

1. Poznanie larw i imagines wybranych gatunków kono- i seminifagów

2. Poznanie uszkodzeń szyszek i nasion; analiza zdrowotności nasion wybranych gatunków drzew.

Literatura:

Dominik J., Starzyk J.R. (tekst), Kinelski S. (fot.), Dzwonkowski R. (ryc.). 1998. Atlas owadów uszkadzających drewno. Oficyna wydawnicza ?Multico?, Warszawa.

Dominik J., Starzyk J.R.2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa.

Kapuściński S. 1966. Szkodniki owadzie nasion drzew leśnych. PWRiL, Warszawa.

Skrzypczyńska M., 1996. Owady-szkodniki szyszek i nasion drzew iglastych. Gutenberg, Kraków.

Szujecki A. 1995. Entomologia leśna. T. I i II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą systematyki, taksonomii, morfologii, anatomii i cyklu rozwojowego wybranych grup i gatunków owadów mających znaczenie w leśnictwie, a szczególnie owadów uszkadzających drewno

ma podstawową wiedzę na temat struktury populacji owadów i grup troficznych owadów oraz ich roli w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych

wykazuje pogłębioną znajomość bionomii i znaczenia gospodarczego wybranych gatunków owadów, a szczególnie szkodników drewna, nasion i szyszek oraz powodowanych przez nie uszkodzeń drzew i krzewów w różnych fazach rozwojowych i typach drzewostanów

posiada pogłębioną wiedzę na temat metod ochrony lasu przed szkodnikami owadzimi oraz na temat pozaprodukcyjnych funkcji lasu z punktu widzenia entomologii leśnej

wykazuje znajomość metod odławiania, hodowli i preparowania owadów oraz sposobów dokumentowania danych i sporządzania zbiorów entomologicznych

Umiejetności:

posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji z dziedziny entomologii leśnej, pochodzących z różnych źródeł oraz wykazuje umiejętność precyzyjnej komunikacji w zakresie zagadnień entomologii leśnej w formie werbalnej, pisemnej i graficznej przy wykorzystaniu odpowiednich technologii informatycznych

samodzielnie i wszechstronnie identyfikuje i analizuje zjawiska związane z zagrożeniami płynącymi ze strony populacji szkodliwych owadów dla gospodarki leśnej oraz wykazuje zdolność podejmowania standardowych działań rozwiązujących problemy w tym zakresie

wykonuje samodzielnie zadania projektowe i badawcze z zakresu entomologii leśnej

posiada szerszą umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla entomologii leśnej lub dyscyplin leżących na jej pograniczu, na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczących zagadnień szczegółowych

Kompetencje społeczne:

potrafi pracować w grupie, pokierować małym zespołem i odpowiadać za efekty jego prac a także potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania

ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za ochronę drzewostanów przed szkodliwymi owadami i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w odniesieniu do szeroko rozumianego leśnictwa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe, )

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe,

ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka: indywidualne sprawozdania z prac laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)