Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.ATL.NM.LLSSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej
Jednostka: Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Nieinwazyjne i małoinwazyjne metody określania zdrowotności drzew stojących. Bezinwazyjne metody określania zdrowotności drzew: VTA, SIA, WID oraz metody tomograficzne: elektryczną i akustyczną. Działanie tomografu dźwiękowego Picus i Arbotom. Rezystograf - urządzenie do małoinwazyjnego sposobu określania jakości wewnętrznej pni drzew stojących.

Zintegrowane systemy udostępnienia drzewostanów, szlaków operacyjnych i składnic drewna. Określanie kierunków ciążenia mas drewna z rejonów transportowych i obszarów drogowych. Optymalizacja odległości transportowych i lokalizacja składnic przyzrębowych. Pozyskiwanie drewna na terenach popożarowych. Specyfika gruntów popożarowych w kontekście dostępności terenu dla maszyn wykorzystywanych w procesie pozyskiwania drewna. Wydajność i koszty jednostkowe pozyskiwania i zrywki drewna na terenach popożarowych. Optymalne technologie pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów wprowadzonych na pożarzyska. Systemy pozyskiwania i zrywki drewna, klasyfikacje terenowe. Likwidacja oraz rewitalizacja pól po uprawie wierzby na cele energetyczne - metody, możliwości techniczne, efektywność, kosztochłonność. Przedsiewna skaryfikacja żołędzi - wpływ na skrócenie i wyrównanie wschodów, możliwość separacji optycznej nasion, możliwości automatyzacji i robotyzacji procesu.Dezynsekcja drewna konstrukcyjnego i dezynfekcja podłoży szkółkarskich. Metody, urządzenia techniczne, skuteczność, autorskie badania z tego zakresu.Przedstawiane są informacje odnośnie prowadzonych badań związanych z: terramechaniką (teoria rozwinięta i uproszczona Bekkera, metoda liczb trakcyjnych Wismera i Lutha, inne); metodami wyznaczania parametrów trakcyjnych podłoża z użyciem bewametru i penetrometru; metod określania wpływu układu jezdnego na podłoże leśne (penetrometr, ścinarka glebowa, metoda cylindrów miarowych); metod wyznaczania statycznego nacisku na glebę pochodzącego od układów jezdnych maszyn; metod wyznaczania wpływu nadmiernego zagęszczenia podłoża na systemy korzeniowe roślin. Pozyskiwanie drewna w terenach pokleskowych, zxasady doboru maszyn, technologii i logistyki uprzątania skutków klęsk zywiołowych w lasach polskich, Nowoczesne aspekty badania stanowisk pracy w lesnictwie, metody okularometrii na stanowiskach roboczych w lasach, opotymalizacja analizy ruchów roboczych i czynnosci w zmianach roboczych przy pracach leśnych. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód w odnowieniach podokapowych wskutek pozyskiwania drewna. Model szacowania szkód w odnowieniach podokapowych."

"Student zapoznaje się z działaniem przykładowych rozwiązań przyrządów pomiarowych: bewametru pierścieniowego i płytkowego, penetrometru statycznego i dynamicznego, ścinarki glebowej, skanera powierzchni, profilomierza prętowego.Porównanie wyników pomiarów wilgotności drewna metodą elektrometryczną (wilgotnościomierz oporowy WRD-100) i suszarkowo wagową

Pomiar gęstości drewna krążków sosnowych z wykorzystaniem programu do analizy obrazu komputerowego MultiScan.

Pomiar szerokości słojów przyrostu rocznego oraz stref drewna późnego przy pomocy pakietu programów komputerowych: CooRecorder i CDendro oraz obliczenie procentowego udziału drewna późnego

Pomiar oporu drewna pnia przy użyciu przyrządu rezystograf

"

Literatura:

Podstawowa "Krajewski, A.: Physical methods of wood densinsectisation in monuments of culture.In: Rozprawy Naukowe i Monografie. pp. 1–197. , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2001)

Barszcz A. 2004. Influence of interpretation of resistograph indications on results of qualitative classification of standing trees. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, For and Wood Technol. 55: 30-37

Sowa J.M., 2017. Development of ergonomics in Polish forestry. 125 Anniversary Congress 2017 IUFRO. 18=22 September 2017, Frieburg. Germany. Sowa J.M., Szewczyk G. i inn. 2018. Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach sosnowych wprowadzonych na tereny popożarowe. Synteza wyników badań. DGLP Warszawa. 2018."

Uzupełniająca "

Bernatowicz G. 2001. Określanie stanu drzew przy użyciu rezystografu. Przemysł drzewny. 2: 2124

Chomicz E., Niemtur S. 2008. Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich. Leśne Prace Badawcze. 69(3): 233-241

Eckstein D., Saß U. 1994. Bohrwiderstansmessungen an Laubbäumen und ihre holzanatomische Interpretation. Holz als Roh- und Werkstoff. 52: 279-286

Gruber F. 2001. Vergleich der Diagnosgeräte Teredo, Resistograph und Impulshammer-Schallmesssystem. AFZ-Der Wald. 6: 280-283

Rinn F. Bohrwiderstandsmessungen mit Resistograph-Mikrobohrungen. AFZ. 12:652-654

Rinn F. 2004. Statische Hinweise im Schall-Tomogramm von Bäumen. Stadt und Grün. 7: 41-45

Rinn F. 2004. Holzanatomische Grundlagen der Schalltomographie an Bäumen. Neue Landschaft. 7: 44-47

Szewczyk G., Wąsik R., Leszczyński K., Podlaski R. 2018. Age estimation of different tree species using a special kind of an electrically recording resistance drill. Urban Forestry & Urban Greening 34: 249–253.

Barszcz A. 2004. Influence of interpretation of resistograph indications on results of qualitative classification of standing trees. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, For and Wood Technol. 55: 30-37

Bernatowicz G. 2001. Określanie stanu drzew przy użyciu rezystografu. Przemysł drzewny. 2: 2124

Chomicz E., Niemtur S. 2008. Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich. Leśne Prace Badawcze. 69(3): 233-241

Eckstein D., Saß U. 1994. Bohrwiderstansmessungen an Laubbäumen und ihre holzanatomische Interpretation. Holz als Roh- und Werkstoff. 52: 279-286

Gruber F. 2001. Vergleich der Diagnosgeräte Teredo, Resistograph und Impulshammer-Schallmesssystem. AFZ-Der Wald. 6: 280-283

Rinn F. Bohrwiderstandsmessungen mit Resistograph-Mikrobohrungen. AFZ. 12:652-654

Rinn F. 2004. Statische Hinweise im Schall-Tomogramm von Bäumen. Stadt und Grün. 7: 41-45

Rinn F. 2004. Holzanatomische Grundlagen der Schalltomographie an Bäumen. Neue Landschaft. 7: 44-47

Szewczyk G., Wąsik R., Leszczyński K., Podlaski R. 2018. Age estimation of different tree species using a special kind of an electrically recording resistance drill. Urban Forestry & Urban Greening 34: 249–253. Słowiński, K.: The influence of microwave radiation emitted to non-disinfected nursery soil on the survivability and chosen biometric characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 517, 122 (2013). Sowa J.M. 2014. The role and tasks of research on labour psychology in the ergonomic education of foresters. International Union of Forest Research Organizations 2014 World Congress - Salt Lake City, Utah, USA, October 05 - October 11, 2014. Sowa J.M., Lubera A., 2014. Techniczno-technologiczna waloryzacja terenów leśnych do maszynowego pozyskiwania drewna w oparciu o wskaźnik CI (Cone Index) w warunkach leśnictwa europejskiego. International Union of Forest Research Organizations. World Congress - Salt Lake City, Utah, USA. October 05 - October 11, 2014. Szewczyk G., Sowa J.M., Lubera A, 2014. Waloryzacja uzupełniających czasów pracy w operacjach pozyskiwania i zrywki drewna. International Union of Forest Research Organizations. World Congress - Salt Lake City, Utah, USA. October 05 - October 11, 2014

Szewczyk G., Sowa, J.M., Tylek P., Gaj-Gielarowiec D., 2016. Możliwość stosowania badań Eye-trackingowych w analizach procesów pracy operatorów maszyn lesnych. 3 Sympozjum KE PAU „Ergonomia w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji surowców biologicznych” Kraków, 4.11.2016 r. Sowa J.M., 2017. Pozyskanie drewna metodą czynnej ochrony człowieka i środowiska przyrodniczego w gospodarowaniu zasobami leśnymi. Sesja Naukowa Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Sękocin Stary, 17.05.2018 r. Sowa J.M., Łakomy P., Hilszczańsk J., Kowalski T., Małek S., , Modrzyński J., 2018. Opinia Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uprzątania i odnowienia terenów klęski żywiołowej w Borach Tucholskich, wykonana w oparciu o lustrację terenową odbytą w dniach 11-13 września 2018 roku. KPRM Warszawa.

Sowa J.M. i inn, 2016, 2017, 2018. Zasady kolekcjonowania zabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakości pochodzącego z posuszowych drzewostanów świerkowych i sosnowych. Sprawozdania etapowe z badań. DGLP Warszawa.

Cybis Elektronik & Data AB. 2012. Cybis CooRecorder - Image Coordinate Recording program Version: 7.6 October 21 2012

Cybis Elektronik & Data AB. 2012. CDendro 7.6 TEST - Cybis dendro dating program Version: 7.6 October 21 2012

Kokociński W. 2004. Drewno – pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Poznań.

MultiScan v 18.03. CSS Scan: Zaawansowany System Wprowadzania i Analizy Obrazów. Warszawa 1993-2008.

Szewczyk G. Wąsik R., Leszczyński K., Podlaski R. 2018. Age estimation of different tree species using a special kind of an electrically recording resistance drill. Urban Forestry & Urban Greening 34 (2018) 249–253

Wąsik R., Michalec K., Barszcz A. 2015. The variability of certain macrostructural features and the density of grand fir (Abies grandis Lindl.) wood from selected stands in southern Poland. Drewno 58 [195]: 45-58

"

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

Zna zasady udostępniania obszarów leśnych do pozyskania drewna. Umie przeanalizować czynniki charakteryzujące poziom dostępnoścu terenu dla operacji pozyskiwania i zrywki drewna. Potrafi wskazać przykłady praktycznych klasyfikacji dostępności terenu. Zna zasady projektowania sieciu składnic leśnych.

"Potrafi klasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w leśnictwie

w zależności od stopnia technizacji (mechanizacja, automatyzacja,

robotyzacja). Zna nowoczesne zasady projektowania maszyn leśnych.

"

Zna systemy techniczne do dezynsekcji drewna konstrukcyjnego i dezynfekcji podłoży szkółkarskich. Wie i rozumie na czym polega proces eksploatacji urządzeń mikrofalowych i Wie jak wykonywana jest dezynsekcja i dezynfekcja mikrofalowa

Zna aktualne badania prowadzone w Instytucie, kierunki badań w nauce użytkowania lasu i technki leśnej w Polsce i na świecie, Rozumie role nauk leśnych w działaniach gospodarczyuch podejmowanych w leśnictwie.

Zna miejsce użytkowania lasu i techniki lesnej w zrownoważonym leśnictwie i ich rolę w kształtowaniu bioróżnorodnosci pzryrodniczej lasów polskich

Zna skutki zastosowania różnych technologii pozyskiwania drewna w stosunku do odnowień podokapowych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

"Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić

rozwiązania techniczne stosowane w technice leśnej."

Potrafi kreować zasady proekologicznych technik i technologii realizacji wykonastwa prac leśnych w oparciu o zdobycze współczesnej nauki leśnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich.

Ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy.

"Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie

podejmuje decyzje związane z eksploatacją nowoczesnych technik i

technologii stosowanych w gospodarce leśnej."

Metody i kryteria oceniania:

"test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

"

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)