Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie leśne wykorzystywane w zwalczaniu szkodnictwa leśnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A.ZWSLP.SP.LDZKY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie leśne wykorzystywane w zwalczaniu szkodnictwa leśnego
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Technologie leśne wykorzystywane w zwalczaniu szkodnictwa leśnego.

· Nowoczesne wykonawstwo prac leśnych, modele technologiczne i ich wpływ na zarządzanie gospodarstwem leśnym.

· Elementy cybernetyki w leśnictwie, zasady sterowania systemami samoregulującymi, optymalizacja sprzężeń i reaktywności systemów w lasach.

· Zasady sortymentacji i klasyfikacji drewna, rola brakarstwa w leśnictwie, systemy sprzedaży drewna w LP.

· Ewidencja drewna i jego obrót, metodologia określania miąższości i wartości drewna, posługiwanie się tablicowymi i obliczeniowymi metodami określania utraconych miąższości.

· Planowanie gospodarki leśnej, rola gospodarcza operatu urządzeniowego w nadleśnictwie.

· Nowoczesne technologie geoinformacyjne pozyskiwania informacji o środowisku leśnym.

· System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP), systemy elektronicznego wspomagania zarządzania w leśnictwie.

Pełny opis:

Opis, cele modułu.

Celem realizacji modułu jest poszerzenie wiedzy z zakresu nauk leśnych wykorzystywanej przez Straż Leśną do prowadzenia działalności zwalczania szkodnictwa leśnego. Przewiduje się realizację następującej tematyki:

System, jego definicje i relacje systemowe w leśnictwie, sprzężenia ich rodzaje i funkcjonowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w Lasach Państwowych. Człowiek jako system autonomiczny i jego relacje ze środowiskiem pracy i zespołami ludzkimi. Parametry charakteru człowieka i ich rola w sterowaniu wykonawstwem prac w leśnictwie. Inteligencja, talent, pamięć i dynamizm jako elementy intelektu człowieka. Sztywne i zmienne, sterownicze i niesterownicze parametry systemu autonomicznego i ich implikacje w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w leśnictwie.

Wady drewna - charakterystyka z uwzględnieniem ich wpływu na wartość użytkową drewna i przyczyny powstawania. Sposoby zapobiegania tworzeniu się wad w drzewach żywych i surowcu drzewnym. Surowiec drzewny - podział na klasy i grupy jakościowo-wymiarowe, charakterystyka krajowych zasobów na pniu, dynamika pozyskania, zróżnicowanie jakościowe bazy surowca drzewnego w Polsce z uwzględnieniem najważniejszych gatunków drzew. Sprzedaż drewna w Lasach Państwowych, procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców. Metody pomiaru drewna. Pomiar drewna na terenie wielkoobszarowych klęsk żywiołowych. Metody odbioru drewna, ewidencja drewna.

Podstawy teoretyczne systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii i teledetekcji oraz ich specyfika w warunkach leśnych. Pomiary GNSS w warunkach leśnych. Analizy przestrzenne – podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. Fotointerpretacja treści obrazów teledetekcyjnych. Możliwości określania cech drzew i drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych. Leśnictwo precyzyjne.

Diagnostyka stanu zdrowotnego drzew. Przegląd metod oceny kondycji drzew i wad budowy drewna oraz możliwości ich zastosowania w analizach zgodności próbek drewna. Elementy wyceny drzew i drzewostanów. Etapy postępowania i wykorzystanie w postępowaniach administracyjnych. Rozpoznawanie gatunków drewna. Określanie stanu zdrowotnego drzewa.

Podziały i funkcje lasu. Postać gospodarstwa leśnego. Trwałość lasu a regulacja użytkowania rębnego – zasady ogólne i rozwiązania modelowe. Sposoby optymalizacji etatu rębnego w różnych sposobach zagospodarowania lasu. Ograniczenia w realizacji użytkowania. Plany gospodarcze. Znaczenie operatu urządzenia lasu w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Struktura Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Administrowanie systemem. Nadawanie, akceptacja uprawnień. Charakterystyka poszczególnych modułów SILP. Transfery danych. Wyszukiwanie informacji z zakresu gospodarki leśnej w różnych modułach SILP. System planów. Pozycje planów, czynności, materiały, produkty. Obieg planów pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Wielkość pozyskania i sortymenty - Program Brakarz, moduł Acer. Program Leśnik. Rejestr odbioru drewna, magazyn drewna. Wystawianie dokumentów związanych z rozchodem drewna. Sporządzanie wybranych raportów. Obsługa leśnych map numerycznych na rejestratorach i poprzez SILP_web.

Cel gospodarki leśnej w zakresie użytkowania. Definicje technologii pozyskania drewna. Powiązania użytkowania lasu z innymi naukami leśnymi. Rozmiar pozyskania drewna w Polsce i w świecie, analiza leśnej bazy surowca drzewnego. Modelowe technologie pozyskiwania w drzewostanach różnych kategorii. Technika i organizacja prac w warunkach górskich oraz trudnych i uciążliwych. Ogólne założenia metod organizacji prac zrębowych. Charakterystyka technologii pozyskania drewna z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych. Stosowanie proekologicznych technologii pozyskaniowych z zastosowaniem specjalistycznych maszyn. Podstawowe wiadomości z udostępniania obszarów leśnych. Szlaki zrywkowe i składnice leśne oraz ich rola w pozyskiwania drewna. Założenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych w zakresie pozyskiwania drewna. Analiza procesów pozyskania drewna. Cele i zasady działania ZUL w zakresie pozyskiwania drewna w LP.

Literatura:

Adamczyk J., Będkowski K. Wyd. I 2005, Wyd. II 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.

Chachulski Z. 2000: Chirurgia i pielęgnacja drzew. Wydawnictwo Legraf, Warszawa.

Czasopisma tematyczne, polskjęzyczne: „Roczniki Geomatyki”, „Teledetekcja Środowiska”, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” i literatura zagraniczna.

European Treeworker 2004. Patzer Verlag, Berlin-Hannover.

Geomatyka w Lasach Państwowych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2010. (www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka)

Giefing D.F. 1997. Ergonomiczne i ekologiczne aspekty pozyskania drewna w drzewostanach poklęskowych. Mat. IV Miedzynar. Konf. Nauk nt. Problemy techniki rolniczej i leśnej. SGGW Warszawą s. 365-368.

Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu Gospodarki Leśnej. 1997.

Instrukcje obsługi do programów SILP

Kimbar W. Wady drewna.

Klocek A., Rutkowski B. 1986. Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa

Kolařik J., Wessolly L. 2001. SIA (Static Integrated Assessment). Přiručka uživatele. Schola Arboricultura S.R.O.

Krzysik F. 1997. Nauka o drewnie. PWN Warszawa.

Laurow Z. 1994 b. Surowiec drzewny. 1-493. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Laurow. Z. 1994 a. Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie. 1-345. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Laurów Z 1994. Pozyskiwanie drewna Wyd SGGW Warszawa.

Mazur M., 1966, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. PWN Warszawa 1966,

Mazur M, 1969, Cybernetyka a zarządzanie. MSW, Warszawa 1969,

Mazur M, 1971, Podstawy cybernetycznej teorii myślenia. PWN, Wasrszawa, 1971

Mazur M, 1976, Cybernetyka i charakter. PIW, Warszawa, 1976

Nowak A., 2017. Wycena nieruchomości leśnych. Educatedra Spółka z o.o. ISBN: 978-83-88999-67-3.

Paschalis P. 1992. Użytkowanie lasu szansą ekorozwoju. Stan i perspektywy trwałego użytkowania lasu w Polsce. KNL-PAN, IBL Warszawa, s. 77-83.

Poznański. R. 2004. Nowe metody regulacji w Urządzaniu lasu katedra Urządzania Lasu AR. Kraków.

Rutkowski B. 1989. Urządzanie lasu. Skrypt AR, Kraków,

Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer Verlag, Berlin-Hannover.

Skup A. 1995: Pielęgnacja i ochrona drzew. Polskie Towarzystwo Chirurgów drzew, Prudnik.

Sowa J.M. 2000. Pozyskiwanie drewna w górach. Poradnik użytkowania lasu. Wydawnictwo Świat",

Warszawa.

Sowa J.M. 2005. Utylizacja pozostałości zrębowych w górach. Postępy techniki w leśnictwie. SITLiD. Zeszyt 92, Warszawa.

Sowa J.M. 2008. Pozyskiwania Drewna. Wykłady

Sowa J.M. 2019. Prezentacje komputerowe. ZULiD UR Kraków.

System Informatyczny Lasów Państwowych – Podręcznik Użytkownika Zeszyty: 1 - 42 wyd. Pro-Holding. Kraków.

Szewczyk G. 2014. Arborystyka. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Więsik J. [red. ] 2007. Technika i technologia w leśnictwie polskim. Monografia. Wydawnictwo SGGW.

WWW.encyklopedialesna.pl 2008. Pozyskiwanie Drewna.

Efekty uczenia się:

Ma rozszerzoną wiedzę na temat zarządzania gospodarstwem leśnym pod względem ekonomicznym prawnym i finansowym z uwzględnieniem zasad zwalczania szkodnictwa leśnego. Posiada rozszerzona wiedzę z zakresu metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu, posiada wiedze z zakresu oceny jakości i udziału sortymentów wg klasyfikacji krajowej i międzynarodowej oraz kierunków gospodarowania surowcem drzewnym.

Posiada umiejętność przeprowadzania kompleksowych działań polegających na analizie aspektów społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych związanych z działaniami gospodarki leśnej z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy. Potrafi myśleć i działać w sposób niestandardowy na w celu rozwiązania zaistniałych problemów komplikacji.

Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, potrafi zarządzać zespołem oraz współpracować z jednostkami zewnętrznymi. Ma świadomość ryzyka podejmowanych działań i odpowiedzialności za podjęte kroki. Dba o bezpieczeństwo pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sowa
Prowadzący grup: Janusz Sowa, Dariusz Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)