Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.6s.URZ.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie lasu
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć "Cel i przedmiot urządzania lasu. Podziały i funkcje lasu. Postać gospodarstwa leśnego. Klasyczne systemy inwentaryzacji lasu. Statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji lasu – podstawy teoretyczne i zagadnienia ogólne. Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji lasu z zastosowaniem relaskopowych i kołowych czasowych powierzchni próbnych oraz metody inwentaryzacji i kontroli lasu z zastosowaniem stałych kołowych powierzchni próbnych. Trwałość lasu a regulacja użytkowania rębnego – zasady ogólne i rozwiązania modelowe. Pierwszy samodzielny sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym.

Ograniczenia w realizacji użytkowania. Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w gospodarstwach: przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i przerębowym. Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego. Plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie. Dokumentacja urządzeniowej inwentaryzacji lasu. Urządzanie lasów niepaństwowych."

Ćwiczenia laboratoryjne 14 godz.

Tematyka zajęć Kameralne opracowanie wyników wzrokowej taksacji. Projekt podziału powierzchniowego. Prace obliczeniowe na relaskopowych powierzchniach próbnych. Model lasu normalnego i oznaczenie potencjalnej produkcyjności w gospodarstwie leśnym. Ocena stanu zasobów drzewnych gospodarstwa i optymalizacja etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym. Regulacja użytkowania rębnego gospodarstwa z rębnią częściową. Projekt lokalizacji cięć i plan hodowli lasu w gospodarstwie zrębowym. Prace obliczeniowe na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych. Sporządzenie karty ewidencyjnej jednostki kontrolnej. Regulacja rozmiaru użytkowania w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i w przerębowym.

Ćwiczenia terenowe 22 godz.

Tematyka zajęć Taksacja lasu, określenie cech i wskaźników taksacyjnych drzewostanu. Inwentaryzacja stanu lasu metodą relaskopowych powierzchni próbnych. Badanie procesów rozwojowych lasu z wykorzystaniem kontrolnych powierzchni próbnych.

Literatura:

Podstawowa

"1. Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J. 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Skrypt AR. Kraków

2. Poznański. R. 2005. Problemy regulacji w urządzaniu lasu. przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR. Kraków,

3. Poznański. R., Zięba S., Zygmunt R. 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR, Kraków."

Uzupełniająca

"1. Rutkowski B. 1989. Urządzanie lasu. Skrypt AR, Kraków,

2. Klocek A., Rutkowski B. 1986. Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa

3. Banaś J. 2005. Drzewostanowa metoda inwentaryzacji i kontroli lasów różnowiekowych. Sylwan nr 11, 18-24.

4. Banaś J. 2005. Zastosowanie stratyfikacji w inwentaryzacji lasów różnowiekowych. Sylwan nr 12, 30-36."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_URLA_W01 Posiada wiedzę o stanie lasów w Polsce, o metodach pomiaru drzew, drzewostanów oraz urządzania gospodarstwa leśnego. Zna parametry charakteryzujące środowisko leśnego i procesy w nim zachodzące, zna sposoby ich szacowania, opisu, przetwarzania, zna statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji zasobów leśnych, metody regulacji oraz sposoby obliczania etatów rębnych i sporządzania planów dla gospodarstw leśnych z uwzględnieniem zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, waloryzacji i kształtowania funkcji na poziomie krajobrazu. LES1_W07 LES1_W16 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_URLA_U01 Potrafi wykonać pomiar drzew i drzewostanów, określić cechy taksacyjne drzewostanu, posługuje się odpowiednio dobranymi przyrządami i metodami, potrafi opracować plan urządzania gospodarstwa leśnego LES1 _U08 RL

LES_URLA_U02 Potrafi zaplanować i wykonać kompleksową inwentaryzację i ocenę ekosystemu leśnego i zasobów leśnych z wykorzystaniem metod statystycznych i technologii geoinformacyjnych, dokonać analizy wyników inwentaryzacji i przeprowadzić prognozę rozwoju drzewostanów i lasu oraz potrafi opracować i skontrolować podstawowe leśne plany gospodarcze i programy ochrony. Potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, standardy i inne opracowania związane z różnymi działami gospodarki leśnej. "LES1 _U09

LES1_U16" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_URLA_K01 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES1_K01 RL

LES_URLA_K02 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. LES1_K02 RL

LES_URLA_K03 Ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykłady.Egzamin: test jednokrotnego wyboru; zadania do obliczeń; odpowiedzi na pytania otwarte (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl."sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 25%."

cwt.Rozwiązanie zadania obliczeniowego oraz problemowego. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Jan Banaś, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Jan Banaś, Heorhiy Hrynyk, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)