Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.6s.HOD.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu II
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady 14 godz.

Tematyka zajęć "Czyszczenia

Trzebieże

Pielęgnacja brzegu lasu

Metody ograniczania szkód abiotycznych

Podkrzesywanie drzew"

Ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

Tematyka zajęć "Zasady wyboru i postępowanie w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej i przerębowej

Optymalizacja rozkładu pierśnic w lesie przerębowym

Optymalizacja zabiegów trzebieżowych

Aktualne problemy hodowli lasu"

Ćwiczenia terenowe 48 godz.

Tematyka zajęć "Uprawy

Czyszczenia

Trzebieże

Rębnie"

Literatura:

Podstawowa "1. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

2. Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

4. Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

5. Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

6. Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa"

Uzupełniająca - artykuły naukowe do samodzielnego opracowania

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_HOLA2_W01 zasady optymalizacji zabiegów pielęgnacyjnych; zasady doboru, wykonania i oceny zabiegów hodowlanych (odnowień, poprawek, uzupełnień, dolesień, czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji zapasu, przebudowy, przemiany). LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_HOLA2_U01 zaplanować i nadzorować prace odnowieniowe; wyznaczać cięcia, ocenić efekty i przeprowadzić optymalizację zabiegów z zakresu czyszczeń, trzebieży, cięć rębnych, przebudowy i przemiany ze szczególnym uwzględnieniem lasów górskich "LES1_U10

LES1_U16

LES1_U17" RL

LES_HOLA2_U02 przygotować w oparciu o publikacje naukowe i zaprezentować wystąpienie na temat aktualnych problemów w hodowli lasu LES1_U18 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_HOLA2_K01 dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu LES1_K01 RL

LES_HOLA2_K02 pracy w grupie i kierowania małym zespołem LES1_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. egzamin pisemny (minimum 55% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

cwl. wykonanie zadania obliczeniowego

- zaliczenie sprawozdań

-rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostępem do podręczników,

- udział w dyskusji

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 20%."

cwt. " - wykonanie sadzenia oraz wyznaczenie cięć pielęgnacyjnych i rębnych pod nadzorem prowadzącego,

- wykonanie zadania obliczeniowego i ocena wykonanych zabiegów,

- ocena aktywności i umiejętności pracy i pełnienia różnych funkcji w grupie.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 20%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Jan Karczmarski, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Dawid Kupka, Stanisław Łyszczarz, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Dawid Kupka, Stanisław Łyszczarz, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Dawid Kupka, Stanisław Łyszczarz, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)