Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznastwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.MAS.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznastwo leśne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Części maszyn, napędów i sterowania mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego, silników cieplnych.

Maszyny i urządzenia do pozyskania i obróbki pozbiorowej nasion (łuszczenie, czyszczenie, sortowanie, stratyfikacja, otoczkowanie).

Mechanizacja prac w szkółkach leśnych (gruntowych, kontenerowych, inspektach). Biotechnologie szkółkarskie, rewitalizacja szkółek leśnych, hodowla sadzonek na tereny trudne (porolne i zdegradowane).

Uprzątanie terenów pozrębowych, zakładanie i pielęgnacja upraw.

Pilarki spalinowe, podkrzesywarki, pilarki na wysięgniku (wycinarki, wykaszarki).

Maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna (głowice ścinkowe, procesory, harwestery, harwordery, harwestery dualne i górskie).

Ciągniki zrywkowe (skidery, forwardery, klembanki). Zabudowa ciągników uniwersalnych do pracy w lesie. Mikrociągniki leśne.

Maszyny do pozyskania, załadunku i transportu drewna sypkiego. Głowice pakietujące i balotujące pozostałości zrębowe.

Maszyny do produkcji biomasy na plantacjach drzew szybkorosnących.

"

"Maszyny elektryczne (wytwarzanie prądu; pomiary wielkości elektrycznych; budowa i obliczenia obwodów elektrycznych, budowa i działanie transformatorów, silników oraz prądnic elektrycznych; metody rozruchu i łączenia silników elektrycznych, osprzęt elektrotechniczny, schematy elektryczne). Napęd i sterowanie (budowa i działanie pomp, silników, siłowników, rozdzielaczy, zaworów, akumulatorów hydraulicznych, pro-ekologiczne rozwiązania napędów hydraulicznych; podstawowe obliczenia układów hydraulicznych, schematy hydrauliczne). Części maszyn (budowa, regulacje obliczenia osi, wałów, łożysk, sprzęgieł, przekładni, hamulców).

Maszyny do uszlachetniania materiału siewnego - regulacje, dobór parametrów eksploatacyjnych, ocena skuteczności procesów (oskrzydlacze, otoczkarki, czyszczalnie separatory, skaryfikatory). Maszyny uprawowe (regulacje maszyn do uprawy oraz mechanizacji prac szkółkarskich, próba kręcona siewnika, regulacja siewnika do siewu punktowego – na stanowisku pomiarowym, maszyny do sterowanej mikoryzacji). Systemy nawadniania (założenia projektowe deszczowni szkółkarskiej). Pilarki i wycinarki spalinowe (regulacja i wymiana zespołów pilarki spalinowej; diagnostyka, przystawki do pilarek, ostrzenie elementów roboczych). Ciągniki uniwersalne i mikrociągniki (przeglądy okresowe, montaż, osprzętu, podstawowe regulacje eksploatacyjne)."

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

"1. Jakliński, L. 2006. Mechanika układu pojazd- teren w teorii i badaniach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-595-6.

2. Więsik J., Aniszewska M. 2011: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Urządzenie do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwa SGGW. Warszawa, s. 380.

3. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenie do pozyskania i transportu drewna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 590."

Uzupełniająca

1. Botwin M. 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_MALE_W01 Zna części maszyn, napędy i sterowanie mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, silniki cieplne. LES1_W01 RL

LES_MALE_W02 Potrafi klasyfikować i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w leśnictwie, zna budowę poszczególnych maszyn i ważniejszych podzespołów roboczych, zasadę ich działania i regulacji oraz warunki właściwej eksploatacji. LES1_W12 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_MALE_U01 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz rozwiązuje proste zadania inżynierskie dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn i podzespołów roboczych, takich jak m.in.: siła, moment obrotowy, przełożenie, praca, moc, sprawność, wydajność. Sporządza i czyta proste schematy elektryczne, hydrauliczne, kinematyczne podzespołów maszyn leśnych. LES1_U01 RL

LES_MALE_U02 Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne stosowane w technice leśnej. LES1_U04 RL

LES_MALE_U03 Potrafi agregatować i regulować maszyny współpracujące z ciągnikiem uniwersalnym, stosuje rozwiązania techniczne stosowane w mechanizacji i automatyzacji leśnej produkcji szkółkarskiej, z uwzględnieniem biotechnologii szkółkarskich. LES1_U06 LES1_U07 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_MALE_K01 Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie podejmuje decyzje związane z eksploatacją nowoczesnych technik i technologii stosowanych w gospodarce leśnej. LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:Egzamin pisemny ograniczony czasowo - 8 pytań otwartych. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 40%.

CWL:Zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe); sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

CWT:Zaliczenie raportu/sprawozdania z prac ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe); sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego. Udział oceny z ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)