Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.HYD.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Hydrologia jako nauka; Istota zagadnień hydrologicznych i gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i kraju; Zlewnia hydrologiczna; Pojęcie bilansu wodnego zlewni, główne składowe i ich pomiar; Odpływ wody ze zlewni; Związek między stanem wody a przepływem, konstrukcja krzywej konsumcyjnej; Miary odpływu; Badanie bilansu ADG w oparciu o wyznaczone fazy zasilania i ubytków zapasu wody glebowej; Czynniki drzewostanowe kształtujące składowe bilansu wodnego ADG: produkcyjność siedliska leśnego, wypełnienie przestrzeni zajętej przez drzewostan biomasą, dynamika drzewostanu; Właściwości wodne gruntów mineralnych i materii organicznej; Dynamika zapasu wody glebowej w aspekcie siedliskowym; Pojęcie wilgotności optymalnej gleby; Stabilność stosunków wodnych w glebach leśnych w skali wielolecia; Czynniki zmieniające wilgotność siedlisk leśnych w skali wielolecia;

Podstawowe, wybrane akty prawne stosowane w zakresie ochrony środowiska, ochrony wód, regulacji rzek i potoków; Cele główne regulacji rzek i potoków górskich; Rozwiązania przyrodniczo-techniczne (obiekty: progi, stopnie, zapory); Budownictwo wodno-melioracyjne (przepusty, małe mosty – rozwiązania techniczne); Ruch wody w korytach otwartych; Rumowisko rzeczne; Formy korytowe (łachy, odsypiska); Rumosz drzewny – rodzaje, warunki powstawania, znaczenie dla ekosystemów leśnych; Procesy erozyjne w leśnych zlewniach górskich; Ochrona infrastruktury inżynierskiej (rozwiązania techniczno-przyrodnicze, geowłókniny, geomaty, geokraty, geotkaniny, geomembrany, geokompozyty); Hydrorehabilitacja; Układ: bystrze i ploso – różnicowanie struktury dna cieku; Zapory przeciwrumowiskowe - współcześnie; River Continuum; Uwarunkowania techniczne ziemnych budowli wodnych; Zbiorniki wodne, suche zbiorniki; Odtwarzanie uwodnienia mokradeł; Wpływ zabudowy na ichtiofaunę; Reanturyzacja, renaturalizacja, rewitalizacja cieków/starorzeczy; "

Wyznaczanie granic topograficznych zlewni; Obliczanie parametrów fizjograficznych zlewni; Obliczanie przepływów na potrzeby projektowe; Zasady kreślenia profili podłużnych i przekroi poprzecznych; Obliczanie średnic charakterystycznych rumowiska, obliczenie wybranych parametrów hydrodynamicznych. Wyznaczenie współczynnika szorstkości koryta; Wymiarowanie przekroi poprzecznych koryt otwartych, gdy: (1) zadany jest spadek podłużny dna projektowanego koryta; (2) założona jest prędkość wody dopuszczalna dla projektowanego koryta - projektowanie kształtu koryta hydraulicznie najkorzystniejszego; Zasady planowania przebiegu osi regulacyjnej potoku górskiego. Opracowanie niwelety dna. Obliczenie sumarycznej wysokości do zabudowy; Równanie ruchu krytycznego dla dowolnego przekroju poprzecznego. Wyznaczenie głębokości krytycznej metodą wykreślną. Zaplanowanie obiektów korekcji stopniowej na projektowanym odcinku cieku. Obliczenia hydrauliczne wybranych obiektów (stopień, z. przeciwrumowiskowa). Obliczenia hydrologiczne przepustu (prostokątnego, kołowego)/małego mostu;

Literatura:

Podstawowa

"1. Pociask-Karteczka J. (red.). 2003. Zlewnia - właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

2. Radlicz-Ruhlowa H., Szuster A. 1997. Hydrologia i hydraulika z elementami hydrogeologii, WSiP, Warszawa.

3. Krzemień K. (red.). 2012. Struktura koryt rzek i potoków górskich.

4. Ratomski J. 2000. Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich, Wyd. PK, Kraków.

5. Radecki-Pawlik A. 2016. Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane."

Uzupełniająca

"1. Suliński J., Jaworski A. 1998. Bilans wodny lasu w praktyce leśnej [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Las i Woda, referaty i materiały pokonferencyjne, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej.

2. Suliński J., Starzak R. 2019. Wybrane aspekty badania długoterminowych cykli zmian zapasu wody glebowej w drzewostanach jednogeneracyjnych. Sylwan 163.

3. Słowik-Opoka E., Brożek M. 2015. Badanie wpływu zmian współczynnika szorstkości na wielkość przepływu obliczeniowego. Landform Analysis, 30: 49–56.

4. Słowik-Opoka E. 2015. Przeciwdziałanie erozji wodnej w obiektach inżynierskich. Inżynier Budownictwa Nr 6, s. 82-86;

5. Słowik-Opoka E., Wrońska-Wałach D., Michno A. 2018. Analysis of sediment from steps in a small catchment in the Polish Carpathians in relation to the transition zone between the hillslope and fluvial system. Catena, 165 (2018) pp. 237-250.

6. PGL LP W-wa. 2015. Szlakiem retencji górskiej w Lasach Państwowych.

7. PGL LP W-wa. 2015. Szlakiem retencji nizinnej w Lasach Państwowych

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_HLUWM_W1 Posiada wiedzę dotyczącą opisu podstawowych procesów zachodzących w zlewni hydrologicznej oraz specyfiki oddziaływania pokrywy leśnej na odpływ wody ze zlewni. Zna metody pomiaru i obliczania odpływu wody ze zlewni oraz prezentacji wyników; Posiada wiedzę o rytmie obiegu wody i formowaniu się hydrogramu odpływu; LES1_W06 LES1_W18 LES1_K01 RL

LES_HLUWM_W2 Rozumie relacje zachodzące między bilansem zapasu wody w glebach leśnych a czynnikami hydro-klimatycznymi w atmosferze oraz drzewostanowymi, w szczególności cechami biometrycznymi; Posiada wiedzę o właściwościach wodnych gruntów mineralnych i organicznych. Zna pojęcie wilgotności optymalnej. Posiada wiedzę o czynnika zmieniających wilgotność siedlisk leśnych w skali wielolecia; "LES1_W06

LES1_W18

LES1_K01" RL

LES_HLUWM_W3 Posiada wiedzę o procesach erozyjnych zachodzących w leśnych zlewniach górskich; Posiada wiedzę w zakresie wytycznych i podstaw projektowania regulacji rzek i potoków górskich; Posiada wiedzę o przepływie wody w korytach otwartych. Posiada ogólną wiedzę o sztucznych zbiornikach wodnych; Zna zagrożenia dla życia biologicznego w potokach i w ich otoczeniu związane z wprowadzaniem budowli regulacyjnych; posiada wiedzę o oddziaływaniu infrastruktury inżynieryjnej na środowisko; zna znaczenie rumoszu drzewnego w ciekach dla ekosystemów; "LES1_W06

LES1_W18

LES1_K01" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_HLUWM_U1 Potrafi wyznaczyć granice zlewni hydrologicznej. Potrafi opracować dane, stosować odpowiednie metody i techniki obliczeniowe w zakresie charakterystyki fizjograficznej zlewni hydrologicznej; Potrafi obliczyć odpowiednimi metodami przepływy rzeczne maksymalne i średnie; "LES1_U06

LES1_U07

LES1_U17" RL

LES_HLUWM_U2 Potrafi wykonać uproszczony projekt odcinkowej zabudowy potoku górskiego z uwzględnieniem rozwiązań techniczno-przyrodniczych i specyfiki terenu leśnego bazując na wiedzy z zakresu hydrologii; Potrafi obliczyć wybrane parametry hydrodynamiczne, obliczyć wielkość współczynnika szorstkości w korycie; Potrafi zwymiarować przekroje poprzeczne koryta regulacyjnego w oparciu o kryterium prędkości dopuszczalnej oraz spadku dopuszczalnego; Umie zaplanować przebieg osi regulacyjnej potoku górskiego, wykreślić niweletę dna i wyznaczyć sumaryczną wysokość do zabudowy; Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dot. wybranych obiektów stosowanych w regulacji cieków (stopień, z. przeciwrumowiskowa). "LES1_U06

LES1_U07

LES1_U17" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_HLUWM_K1 Ma świadomość znaczenia hydrologii leśnej oraz prac projektowych i wykonawczych w zakresie gospodarki wodnej w lasach nizinnych i górskich dla właściwego gospodarowania w lasach wielofunkcyjnych. Nabył wrażliwość na potrzebę upowszechniania posiadanej wiedzy o specyficznej roli lasu w kształtowaniu bilansu wodnego w środowiskach zawodowych, które podejmują decyzje; LES1_K01 RL

LES_HLUWM_K2 Ma świadomość odpowiedzialności, ryzyka i skutków technicznych, ekonomicznych, jak również środowiskowych związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów infrastruktury inżynieryjnej w lasach; "LES1_K03

" RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:"Egzamin: test wielokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

EGZAMIN"Sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego - z dostępem do podręczników. Zaliczenie indywidualne sprawozdań i projektu;

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Prowadzący grup: Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Prowadzący grup: Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Prowadzący grup: Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)