Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcja I - Podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.TEL.SM.LLGEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja I - Podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Typy klasyfikacji: nadzorowana i nienadzorowana, analiza obrazu GEOBIA.

Klasyfikacja pikselowa – przegląd metod klasyfikacji. Algorytmy klasyfikacyjne.

Metodyka oceny dokładności klasyfikacji. Weryfikacja uzyskanych wyników.

Zobrazowania satelitarne – przegląd systemów. Obecne trendy i nowości - zobrazowania satelitarne SENTINEL (Copernicus ESA), PLANETScope (Dove), RapidEye, SkySat

Praktyczne przykłady zastosowań najnowszych zobrazowań i klasyfikacji w zakresie monitorowania i zarządzania obszarami leśnymi.

"

Pełny opis:

WYKŁAD."Typy klasyfikacji: nadzorowana i nienadzorowana, analiza obrazu GEOBIA.

Klasyfikacja pikselowa – przegląd metod klasyfikacji. Algorytmy klasyfikacyjne.

Metodyka oceny dokładności klasyfikacji. Weryfikacja uzyskanych wyników.

Zobrazowania satelitarne – przegląd systemów. Obecne trendy i nowości - zobrazowania satelitarne SENTINEL (Copernicus ESA), PLANETScope (Dove), RapidEye, SkySat

Praktyczne przykłady zastosowań najnowszych zobrazowań i klasyfikacji w zakresie monitorowania i zarządzania obszarami leśnymi.

CWL."Właściwości zobrazowań teledetekcyjnych: rozdzielczośi: przestrzenna (terenowa), spektralna, radiometryczna oraz czasowa.

Wizualizacja obrazów: wzmocnienie obrazu - operacje na histogramie. Filtrowanie obrazów. Kompozycje barwne (RGB, IHS).

Korekcja radiometryczna zobrazowań satelitarnych.

Korekcja topograficzna zobrazowań satelitarnych.

Ortorektyfikacja zobrazowań satelitarnych.

Automatyczna klasyfikacja: chmur, cieni i wody.

Mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortoobrazów. Tworzenie kompozycji barwnych (np. CIR).

Klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana zobrazowań satelitarnych."

CWT.Tworzenie kluczy fotointerpretacyjnych uszkodzeń drzew i drzewostanów dla zobrazowań satelitarnych na podstawie zdjęć lotniczych/BSP: RGB oraz CIR. Określanie cech taksacyjnych w oparciu o pomiary fotogrametryczne 3D (zwarcie, wysokość, występowanie luk, stopień forma zmieszania i in.) lub pomiary terenowe z wykorzystaniem odbiorników GNSS lub BSP. Wyznaczanie powierzchni wzorcowych i testowych (AOI) w terenie oraz pomiar ich granic GNSS. Pomiary spektralne z wykorzystaniem kamery RedEdge-M (MicaSense)

Literatura:

Podstawowa

"1. Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW. Warszawa

2. Będkowski K. 2017. Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.

3. Praca zbiorowa. Fundamentals of Remote Sensing. Canada Centre for Mapping and Earth Observation. Dostępna online: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9349"

Uzupełniająca

"1. Będkowski K. 2011. Las w rastrowym modelu danych przestrzennych. 2011

2. Okła K. Ed. 2010. Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Lasy Państwowe – Warszawa

3. Jian Guo Liu, Philippa J. Mason. 2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques and Applications"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_TEL_I_W1 Zna i charakteryzuje typy klasyfikacji: nadzorowana i nienadzorowana. Zna i charakteryzuje metody i algorytmy klasyfikacji pikselowej. Zna zasady wykonania oceny klasyfikacji. Zna nowe podejście klasyfikacyjne tj. analizę obrazu (OBIA) LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

LES_TEL_I_W2 Zna charakterystykę zobrazowań satelitarnych archiwalnych (Landsat, SPOT5) oraz aktualnych: SENTINEL-2, PLANETScope. Potrafi podać praktyczne przykłady zastosowań zobrazowań satelitarnych i klasyfikacji w zakresie monitorowania i zarządzania obszarami leśnymi. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_TEL_I_U1 Potrafi pozyskać obrazy, przeanalizować możliwość zastosowania i wstępnie przetworzyć (m.in. utworzyć kompozycje barwne) zobrazowań satelitarnych "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U05 LES2_U06" RL

LES_TEL_I_U2 Potrafi zastosować różne algorytmy klasyfikacji pikselowej oraz przeprowadzić ocenę dokładności klasyfikacji, zweryfikować uzyskane wyniki i zintegrować w projekcie GIS "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U05 LES2_U06" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_TEL_I_K1 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy oraz krytycznej oceny siebie, zespołów, w których pracuje LES2_K01 LES2_K02

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD.Test wielokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%

CWL."Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności- wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

CWT."Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności- wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 10%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hawryło
Prowadzący grup: Paweł Hawryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)