Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siedliskoznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.SIE.NM.LLZZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siedliskoznawstwo leśne
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

wykłady:

"Podstawy kartografii przyrodniczej terenów nizinnych i górskich. Zasady wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych.

Klimatyczne uwarunkowania zmienności siedlisk leśnych w skali makro i mikro. Zmiany klimatyczne, ich wpływ na siedliska leśne i ich konsekwencja w przyszłych składach gatunkowych drzewostanów – prognozy klimatologa. Modele klimatyczne w gospodarce leśnej. Adaptacja lasu do zmieniających się warunków klimatycznych.

Klasyfikacja stanu siedlisk leśnych Cz I - siedliska w stanie naturalnym, zniekształconym. Rodzaje oraz przyczyny zniekształceń siedlisk leśnych. Odporność siedlisk na czynniki zniekształcające. Identyfikacja rodzaju zniekształcenia.

Klasyfikacja stanu siedlisk leśnych Cz II - siedliska przekształcone oraz zdegradowane. Rodzaje oraz przyczyny degradacji oraz przekształceń siedlisk leśnych. Zasady klasyfikacji nasilenia degradacji siedlisk. Klasyfikacja stopni oraz wariantów uwilgotnienia siedlisk leśnych. Skutki zmian warunków wodnych w siedliskach leśnych. Diagnostyka siedlisk zniekształconych w wyniku zmian warunków wodnych.

Problematyka siedlisk leśnych na gruntach porolnych. Skutki wcześniejszej uprawy agrarnej na właściwości gleb. Diagnostyka siedlisk zniekształconych w wyniku wcześniejszej uprawy rolnej.

Relacje pomiędzy typami siedliskowymi lasu a zespołami roślinności leśnej na obszarach nizinnych, wyżynnych oraz górskich.

Biologiczne właściwości gleb w klasyfikacji siedlisk. Wpływ przemysłu na aktywność biologiczną gleb.

Nowe trendy w diagnozowaniu siedlisk w lasach. Wykorzystanie liczbowych wskaźników jakości siedlisk.

ćwiczenia:

"Opracowanie wyników terenowej inwentaryzacji siedlisk

Interpretacja wyników analiz glebowych dla potrzeb diagnozy siedliskowej. Zastosowanie Siedliskowego Indeksu Glebowego do oceny żyzności siedlisk leśnych

Analiza siedliskowa w warunkach zakłócenia równowagi pomiędzy szatą roślinną i podłożem glebowym.

Dopasowanie zespołów roślinności leśnej do typów siedliskowych w warunkach siedlisk nizinnych, wyżynnych oraz górskich

ćwiczenia terenowe:

"Przeprowadzenie prac związanych z kartowaniem gleb i siedlisk w wybranym obiekcie terenowym (oddziale). Etap I.: Rozpoznanie obiektu, założenie wzorcowych powierzchni typologicznych. Analiza utworów glebowych, pomiary drzewostanu oraz spis roślinności runa na powierzchniach typologicznych. Wstępne wydzielenie płatów gleb i siedlisk o różnej żyzności i wilgotności.

Kartowanie gleb i siedlisk. Etap II: Wyznaczenie granic wydzieleń siedliskowych (typów siedliskowych lasu, wariantów uwilgotnienia, wariantów glebowych siedlisk), z wykorzystaniem elementów rzeźby terenu, cech utworów glebowych, różnic w budowie i składzie drzewostanu oraz roślinności runa. Efektem pracy jest wyrysowany pierworys mapy siedlisk wraz z zasięgami poszczególnych jednostek."

Literatura:

Podstawowa

"1. Instrukcja Urządzania Lasu, Cz. II Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. CILP Warszawa 2003;

2. Instrukcja Urządzania Lasu, Cz. II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP Warszawa 2012.

3. Lasota J., Błońska E. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wyd. UR Kraków 2013."

Uzupełniająca

"1. Mąkosa K. Zasady kartowania siedlisk leśnych. Wyd. IBL 1994.

2. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu. Warszawa 2004.

3. Zielony R., Kliczkowska A. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010. CILP Warszawa 2012."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_SILE_W1 Zna zasady rozpoznania i kartowania siedlisk leśnych w obiekcie leśnym. LES2_W02 RL

LES_SILE_W2 Zna klasyfikację zniekształceń i degradacji siedlisk leśnych. LES2_W02 RL

LES_SILE_W3 Zna nowoczesne metody oceny jakości siedlisk leśnych z uwzględnieniem liczbowych wskaźników jakości gleby. LES2_W02 RL

LES_SILE_W4 Rozumie relacje występujące pomiędzy jednostkami wyróżnianymi w różnych systemach klasyfikacji siedlisk leśnych. LES2_W02 LES2_W04 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_SILE_U1 Potrafi rozpoznać faktyczną zmienność warunków glebowo-siedliskowych występujących w dowolnym obiekcie leśnym oraz sporządzić pierworys mapy siedliskowej. LES2_U03 RL

LES_SILE_U2 Potrafi określić stan siedliska leśnego z uwzględnieniem stopnia jego zniekształcenia, przekształcenia lub degradacji. LES2_U05 RL

LES_SILE_U3 Diagnozuje jakość siedlisk z użyciem Siedliskowego Indeksu Glebowego. LES2_U04 RL

LES_SILE_U4 Dopasowuje zespoły roślinności naturalnej do występujących w danym miejscu utworów glebowych i typów siedlisk leśnych. LES2_U04 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_SILE_K1 Dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym. LES2_K03 RL

LES_SILE_K2 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji na stan środowiska przyrodniczego, w szczególności na stan gleb i siedlisk. LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wyklad

Test wyboru oraz uzupełnień wraz z dwoma zagadnieniami wymagającymi opisu (minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0). Udział wykładów w ocenie ogólnej – 40%.

Ćwiczenia labolatoryjne

Zaliczenia cząstkowe z poszczególnych zajęć laboratoryjnych w formie sprawozdań. Na zakończenie test wyboru. (50% pkt. W celu uzyskania oceny 3,0). Udział ćwiczeń w ocenie ogólnej 30%

Ćwiczenia terenowe

Ocena opracowanego w terenie pierworysu mapy siedlisk wraz z zasięgami poszczególnych jednostek. Dodatkowym kryterium uwzględnianym w ocenie jest zaangażowanie oraz aktywność poszczególnych studentów w trakcie prac terenowych. Udział ćwiczeń terenowych w ocenie ogólnej 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Stanisław Łyszczarz, Tomasz Wanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.