Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.SEM.SM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy magisterskiej. Dyskusje prowadzone w ramach seminarium stanowią formę przygotowania do naukowego i kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu leśnictwa. Technika pisania pracy magisterskiej. Prezentacje ustne studentów dotyczące zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy magisterskiej. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania badań naukowych, konstrukcji pracy magisterskiej, korzystania ze specjalistycznych materiałów źródłowych, prezentacji i dyskutowania wyników oraz stawiania wniosków końcowych. Szczegółowa tematyka związana jest z kierunkami badawczymi realizowanymi w danej jednostce oraz pracami magisterskimi podejmowanymi przez studentów w bieżącym roku akademickim.

Literatura:

Podstawowa

"1. Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

2. Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

3. Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. "

Uzupełniająca

"4. Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

5. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/).

6 Dawkins R. 2009. The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford University Press."

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

SEMIN_ U01 opisywać, analizować i wyjaśniać związki pomiędzy zjawiskami i procesami zachodzącymi w ekosystemach leśnych oraz przeprowadzać symulacje i zaproponować optymalizacje procesów technologicznych i metod hodowlanych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, modelowania i technologii informatycznych LES2_U10 RL

SEMIN_ U02 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, potrafi aranżować, prowadzić i podsumować dyskusję na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach, z wykorzystaniem środków audiowizualnych i technologii informatycznych LES2_U06 LES2_U7 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

SEMIN_K01 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES2_K01 RL

SEMIN_K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i potrafi zarządzać zespołem dobierając odpowiednio role do kompetencji osobowych poszczególnych członków zespołu, rozumie różnorodność kulturową i ludzką, kształtuje postawy prospołeczne i obywatelskie LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów (referat).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Jan Banaś, Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Piotr Boroń, Magdalena Frączek, Janusz Gołąb, Paweł Hawryło, Robert Jankowiak, Mariusz Kormanek, Wojciech Kraj, Dariusz Kulak, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Olga Orman, Danuta Owoc, Marcin Pietrzykowski, Robert Rossa, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Jan Banaś, Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Małgorzata Bujoczek, Dominika Cywicka, Magdalena Frączek, Janusz Gołąb, Magdalena Kacprzyk, Srdjan Keren, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Paweł Netzel, Wojciech Ochał, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Marcin Pietrzykowski, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Jan Banaś, Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Piotr Boroń, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Magdalena Frączek, Jakub Goczał, Paweł Hawryło, Marta Kempf, Dariusz Kulak, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Paweł Netzel, Wojciech Ochał, Olga Orman, Marcin Pietrzykowski, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas, Marcin Zarek, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)