Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.PEK.SM.LLZZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Co to jest terramechanika, interakcje maszyna – teren. Parametry trakcyjne podłoża w teorii rozwiniętej i uproszczonej Bekkera oraz w metodzie liczb trakcyjnych Wismera i Lutha. Metody wyznaczania parametrów trakcyjnych podłoża z użyciem bewametru i penetrometru. Parametry układu jezdnego i siły trakcyjne pojazdu kołowego i gąsienicowego w warunkach pracy poza drogą utwardzoną (off -road), metody obliczeń na podstawie liczb trakcyjnych oraz na podstawie pomiarów rzeczywistych (siła napędowa, poślizg, opór toczenia, siła uciągu, sprawność układu napędowego) (2 godz.). Identyfikacja i metody badań oddziaływania maszyn na środowisko leśne ze szczególnym uwzględnieniem gleby leśnej (2 godz.). Pomiary i zalecenia, co do: statycznych i dynamicznych nacisków jednostkowych wywieranych przez układy jedne pojazdów na podłoże leśne, deformacji powierzchni terenu, zmian parametrów fizyczno mechanicznych gleb leśnych zachodzących po jedno i wielokrotnym przejeździe maszyn (2 godz.). Współczesne możliwości zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu maszyn na środowisko leśne, alternatywne rozwiązania: maszyn (maszyny łączone, zdalnie sterowne, inne), układów jezdnych (systemy kołowo kroczące, kroczące, eko -opony i eko -gąsienice), niskoemisyjnych jednostek napędowych (eko silniki), ekologicznych rozwiązań układów hydraulicznych (biooleje) (2 godz.).Pojazdy elektryczne. Metody obliczania kosztów pracy maszyn leśnych (2 godz.)

Wyznaczanie na podstawie pomiarów i obliczeń reakcji podporowych na kołach ciągnika i położenia środka ciężkości maszyny lub agregatu .). Wyznaczanie na podstawie pomiarów i obliczeń stateczności poprzecznej i podłużnej maszyny lub agregatu . Wyznaczanie na podstawie pomiarów i obliczeń parametrów trakcyjnych wybranych maszyn (ciągnika uniwersalnego, mikrociągnika, innych, a tu: poślizg kół, siła napędowa, opór toczenia, siły uciągu) Wykonanie bilansu mocy i czasu pracy dla przykładowej maszyny i agregatu Wyznaczanie na podstawie pomiarów i obliczeń deformacji podłoża i nacisków statycznych wywieranych przez elementy układów jezdnych maszyn na podłoże Wyznaczanie na podstawie pomiarów i obliczeń parametrów fizyczno - mechanicznych podłoża z użyciem: cylindrów miarowych, penetrometrów, ścinarki glebowej i in.) Symulator forwardera i harwestera, narzędzie marketingu i kształcenia umiejętności pracy operatora Analiza SWAT produktu, jakim jest maszyna leśna . Obliczenia kosztów mechanizacji prac szkółkarskich (ciągnik uniwersalny + maszyna szkółkarskia, system nawadniania, nawożenia i ochrony w szkółce leśnej)

Literatura:

Podstawowa

1. Wong. J.Y. 2009. Terramechanics and Off-Road Vehicles, Elsevier, s. 431.

2. Bekker M. G. 1969. Introduction to terrain -vehicle systems. Ann Arbour. University of Michigan Press, s. 820.

3. Jakliński L. 2006. Mechanika układu pojazd- teren w teorii i badaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 171.

4. Sołtyński A. 1966. Mechanika układu pojazd-teren. Wydawnictwo MON. s. 617

5. Wojtkowiak R., Glazar K. 2009 Koszty pracy maszyn leśnych. PIMR. s.76

6. Więsik J., Aniszewska M. 2011: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Urządzenie do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwa SGGW. Warszawa, s. 380.

7. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Maszyny i urządzenie do pozyskania i transportu drewna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 590.

Uzupełniająca

"Podręczniki

1. Więsik J. 1991. Maszyny leśne Część I i II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.

2. Botwin M. 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s

Czasopisma:

1. Journal of terramechnics

2. Czasopismo Drwal.

3. Czasopismo Gazeta Leśna.

4. Czasopismo Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna.

5. Informacje zawarte na stronach internetowych, folderach reklamowych, poszczególnych firm działających w obszarze techniki leśnej."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_PEMZET_W1 wie co to jest terramechanika, jakie są interakcje maszyna – teren. Zna parametry trakcyjne podłoża w teorii rozwiniętej i uproszczonej Bekkera oraz w metodzie liczb trakcyjnych Wismera i Lutha. Wie jakie są metody wyznaczania parametrów trakcyjnych podłoża z użyciem bewametru i penetrometru. "LES2_W01

LES2_W02

LES2_W04

LES2_W06" RL

LES_PEMZET_W2 zna parametry układu jezdnego i siły trakcyjne pojazdu kołowego i gąsienicowego w warunkach pracy poza drogą utwardzoną (off -road). Zna metody obliczeń parametrów trakcyjnych (siła napędowa, poślizg, opór toczenia, siła uciągu, sprawność układu napędowego). "LES2_W01

LES2_W02

LES2_W04

LES2_W06" RL

LES_PEMZET_W3 zna skutki i stosowane metody badań oddziaływania maszyn na środowisko leśne ze szczególnym uwzględnieniem gleby leśnej. Zna i rozumie pomiary i zalecenia, co do: statycznych i dynamicznych nacisków jednostkowych wywieranych przez układy jedne pojazdów na podłoże leśne, deformacji powierzchni terenu, zmian parametrów fizyczno mechanicznych gleb leśnych zachodzących po jedno i wielokrotnym przejeździe maszyn. "LES2_W01

LES2_W02

LES2_W04

LES2_W06" RL

LES_PEMZET_W4 zna współczesne możliwości zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu maszyn na środowisko leśne, a tu alternatywne rozwiązania: maszyn (maszyny łączone, zdalnie sterowne, inne), układów jezdnych (systemy kołowo kroczące, kroczące, eko -opony i eko –gąsienice, inne), niskoemisyjnych jednostek napędowych (eko silniki), ekologicznych rozwiązań układów hydraulicznych (biooleje) i inne. "LES2_W01

LES2_W02

LES2_W04

LES2_W06" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_PEMZET_U1 potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty w celu dokonania pomiarów i obliczeń parametrów trakcyjnych ciągnika uniwersalnego, mikrociągnika, innych maszyn (poślizg kół, siła napędowa, opór toczenia, siły uciągu) "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U05

LES2_U06" RL

LES_PEMZET_U2 potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty w celu dokonania pomiarów i obliczeń parametrów fizyczno - mechanicznych podłoża z użyciem m. in. cylindrów miarowych, penetrometrów, ścinarki glebowej i in. "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U05

LES2_U06" RL

LES_PEMZET_U3 potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty w celu dokonania pomiarów deformacji podłoża i nacisków wywieranych przez układy jezdne maszyn z użyciem m.in. wagi hydraulicznej, profilomierza. "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U05

LES2_U06" RL

LES_PEMZET_U4 potrafi ocenić stan i chronić środowisko leśne przez dobór odpowiednich środków techniczne do przewidzianych zadań w gospodarce leśnej. "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U05

LES2_U06" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_PEMZET_K1 jest gotów do krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania maszyn w środowisku leśnym, w zakresie terramechaniki oraz współczesnej wiedzy dotyczącej marketingu maszyn leśnych. LES2_K01 RL

LES_PEMZET_K2 jest gotów do krytycznej oceny siebie, zespołów, w których pracuje oraz do przewodzenia w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią. LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD.Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, z którego ocena stanowi 50% oceny końcowej

CWICZENIA.Prace zaliczeniowe cząstkowe, na podstawie których wystawiona bedzie ocena końcowa stanowiąca 50% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Danuta Owoc, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Danuta Owoc, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Danuta Owoc, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)