Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.IZT.SM.LLLTZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 14 godz.

Tematyka zajęć Omówienie potrzeb stosowania inżynieryjnych metod służących zagospodarowaniu zbiorowisk roślinnych w terenie zurbanizowanym. Przykłady rozwiązań technicznych i działań przyrodniczych zmierzających do podniesienia jakości zadrzewień przy inwestycjach budowlanych. Zdolności różnych gatunków drzew do zatrzymywania zanieczyszczeń (fitoremediacja). Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na retencyjne właściwości elementów drzew. Składowe wodnego bilansu "zielonego dachu" z przykładami rozwiązań. Zastosowanie zielono-błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami opadowymi. Przyczyny powstania i rodzaje powodzi w miastach. Obiekty wodno-melioracyjne w terenach zurbanizowanych.

Ćwiczenia laboratoryjne 12 godz.

Tematyka zajęć Przyrodnicze działania rehabilitacyjne drzew w przypadku stresu budowlanego. Techniczne rozwiązania dot. zabezpieczenia wszystkich elementów drzew przed możliwymi szkodami w terenach zurbanizowanych. Obliczanie wskaźników diagnostycznych klasyfikujących pochodzenie zanieczyszczeń akumulowanych na liściach i igłach drzew rosnących w miastach. Obliczenia pojemności wodnej drzew w zależności od temperatury deszczu (wyspy ciepła w mieście). Obliczenia bilansu wodnego "zielonego dachu". Szacowanie wpływu działań inżynieryjnych na dostępność wody gruntowej dla roślin. Instrumenty prawne regulujące kwestię gospodarki wodami i przeciwdziałaniu powodzi w terenach zurbanizowanych.

Ćwiczenia terenowe 8 godz.

Tematyka zajęć Zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi i przyrodniczymi w okolicach trwającej inwestycji budowlanej. Zapoznanie się ze sposobami i rozwiązaniami zwiększania bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych w miastach.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

"1. Szczepanowska, H.B., 2001. Drzewa w mieście, Warszawa: Hortpress.

2. Ziemiańska, M., Dworniczak, Ł., 2012. Ochrona istniejących zadrzewień w procesie inwestycyjnym- podręcznik użytkownika, Wrocław: Wydawnictwo FER

3. Klamerus-Iwan A., Gloor E., Sadowska-Rociek A., Błońska E., Lasota J., Łagan S. 2018. Linking the contents of hydrophobic PAHs with the canopy water storage capacity of coniferous trees. Environmental Pollution 242:1176 - 1184

Uzupełniająca

1. Krutul, D., Zielenkiewicz, T., Radomski, A., Zawadzki, J., Drożdżek, M., Antczak, A., 2010: Influence of urban environment originated heavy metals pollution on the content of extractives, cellulose and lignin in the oak wood. Forestry and Wood Technol. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. 71: 410-416.

2. Sæbø A, Popek R, Nawrot B, Hanslin HM, Gawrońska H, Gawroński SW. 2012. Plant species differences in particulate matter accumulation on leaf surfaces. Sci Total Environ 427–428:347–35.

3. Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2002: Metoda badania wpływu wód opadowych na właściwości gleb leśnych, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3/02, KTN, Kielce: 45–51

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_INZTZ_W01 Zna podstawowe technologie zabezpieczania drzew i ich systemów korzeniowych w czasie procesów inwestycyjnych. Zna podstawowe zabiegi hydrotechniczne i techniczne zwiększające ilość fauny i flory jaka mogłaby rozwijać się na terenach zurbanizowanych. LES2_W01 LES2_W04 RL

LES_INZTZ_W02 Posiada rozszerzoną wiedzę o roli wody w ekosystemach miasta. Zna skutki i przyczyny potencjalnych powodzi. Zna metody poprawiające retencyjność terenów zieleni. LES2_W03 RL

LES_INZTZ_W03 Posiada wiedzę o podstawowych rozwiązaniach inżynieryjnych oraz przyrodniczych działaniach kompensacyjnych na terenach zurbanizowanych LES2_W02 LES2_W06 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_INZTZ_U01 Potrafi analizować poszczególne komponenty na tle pozostałych składowych przyrody, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań również w terenach zurbanizowanych. Potrafi przewidzieć środowiskowe konsekwencje działań związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanej na zbiorowiska roślinne. Potrafi przetransformować wiedzę dotyczącą podnoszenia bioróżnorodności i wymagań hodowlanych drzew i krzewów do zastosowania w terenie zurbanizowanym. "LES2_U01

LES2_U03" RL

LES_INZTZ_U01 Potrafi ocenić istotność zastosowania "zielono-błękitnej" infrastruktury w przestrzeni terenów zurbanizowanych. LES2_U05 RL

LES_INZTZ_U03 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, potrafi aranżować, prowadzić i podsumować dyskusję na tematy związane z inżynieryjnym zagospodarowaniem terenów zieleni, z wykorzystaniem środków audiowizualnych i technologii informatycznych. "LES2_U06

LES2_U07" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_INZTZ_K01 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. "LES2_K01

LES2_K02" RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

WYKŁAD.Egzamin: test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

CWL."Sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku - z dostępem do podręczników

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

CWT."Sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji - z dostępem do podręczników;

- demonstracja praktycznych umiejętności;"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klamerus-Iwan
Prowadzący grup: Anna Klamerus-Iwan, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klamerus-Iwan
Prowadzący grup: Anna Klamerus-Iwan, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.