Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.GLE.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo leśne
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Ogólna charakterystyka przedmiotu. Skład fazy stałej gleby. Właściwości najważniejszych minerałów skałotwórczych skał magmowych, skład chemiczny minerałów, podatność na wietrzenie. Petrografia. Podział skał. Skały magmowe – formy występowania, krystalizacja magmy, systematyka skał magmowych, skład mineralny skał magmowych, podatność na wietrzenie, wartość glebotwórcza skał magmowych. Właściwości najważniejszych minerałów skałotwórczych skał osadowych. Skład chemiczny minerałów, podatność na wietrzenie. Geneza skał osadowych, etapy powstawania, działalność erozyjna rzek, wiatru, lodowców. Właściwości i wartość glebotwórcza najważniejszych skał osadowych klastycznych, chemicznych i organogenicznych.Skład mineralny i podatność na wietrzenie. Budowa geologiczna Polski. Charakterystyka i właściwości glebotwórcze utworów plejstoceńskich i holoceńskich niżu polskiego, budowa geologiczna G. Świętokrzyskich, Sudetów i Karpat. Funkcje gleby w środowisku przyrodniczym. Gleba jako układ trójfazowy. Właściwości fizyczne: gęstość, porowatość, skład granulometryczny, struktura gleby, plastyczność i przylepność, zwięzłość, pęcznienie i kurczenie.Postacie wody w glebie. Retencja wody użytecznej, gospodarka wodna gleb. Wymiana gazowa w glebie, skład powietrza glebowego. Cieplne właściwości gleb. Właściwości sorpcyjne gleb. Rodzaje sorpcji: wymienna kationów, chemiczna, fizyczna, mechaniczna i biologiczna. Sorpcja anionów. Odczyn i kwasowość gleby. Kwasowość czynna i potencjalna (hydrolityczna i wymienna). Formy i wskaźniki toksyczności glinu w glebie. Buforowość gleb. Stosunki oksydacyjno-redukcyjne w glebach. Substancja organiczna gleby, źródła i przemiany (mineralizacja i humifikacja). Związki humusowe gleby. Typy i odmiany próchnic leśnych. Makro- i mikroelementy w glebie, formy składników mineralnych w glebie, związki kompleksowe w glebie, przyswajalność dla roślin. Morfologia gleb. Klasyfikacja i systematyka gleb. Procesy glebotwórcze, poziomy glebowe i diagnostyczne. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Właściwości oraz ocena wartości produkcyjnych: litosoli, regosoli, rankerów, arenosoli, pelosoli, rędzin i pararędzin. Cechy diagnostyczne i wartość produkcyjna typów i podtypów czarnoziemów, czarnych ziem, gleb brunatnych, płowych, ochrowych, rdzawych i bielicowych. Cechy diagnostyczne i wartość produkcyjna gleb gruntowoglejowych, opadowoglejowych, mułowych, torfowych, murszowych, murszowatych, mad i gleb deluwialnych.

Rozpoznawanie minerałów skał magmowych. Rozpoznawanie skał magmowych głębinowych i wylewnych.. Rozpoznawanie minerałów skał osadowych i skał chemicznych. Rozpoznawanie skał osadowych klastycznych oraz skał metamorficznych. Oznaczanie gęstości objętościowej gleby, porowatości oraz pojemności wodnej i powietrznej gleb. Nomenklatura i metody oznaczania składu granulometrycznego gleb. Metody oznaczania pH gleb, substancji organicznej i węglanów w glebie. Oznaczania kwasowości hydrolitycznej oraz sumy kationów zasadowych w glebie. Rozpoznawanie typów i podtypów litosoli, regosoli, arenosoli, pelosoli, rankerów, pararędzin i rędzin z opisów i ilustracji barwnych oraz ocena ich żyzności. Rozpoznawanie typów i podtypów: czarnoziemów, czarnych ziem, gleb brunatnych, płowych, z opisów i ilustracji barwnych oraz ocena ich żyzności. Rozpoznawanie typów i podtypów: rdzawych, ochrowych, bielicowych, gruntowoglejowych i opadowoglejowych oraz ocena ich żyzności. Rozpoznawanie typów i podtypów gleb: mułowych, torfowych, murszowych, murszowatych, mad rzecznych i gleb deluwialnych z opisów i ilustracji barwnych oraz ocena ich żyzności

Literatura:

Podstawowa

1. Brożek S. 2017. Gleboznawstwo leśne. Wydawnictwo UR w Krakowie.

2. Mocek A. [red]. 2014. Gleboznawstwo. PWN Warszawa.

Uzupełniająca

1. Bednarek R., H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. WN PWN Warszawa.

2. Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1993. Geografia gleb. PWRiL, W-wa;

3. Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, W-wa;

4. Klimaszewski M 1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa;

5. Książkiewicz M 1968. Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., W-wa;

6. Stupnicka K 1989. Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol., W- wa"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_GLLE_W1 Zna skład chemiczny i właściwości minerałów skałotwórczych oraz skład mineralny i właściwości skał glebotwórczych, rozumie związek pomiędzy właściwościami skał a właściwościami gleb LES1_W05 RL

LES_GLLE_W2 Zna funkcje gleb w środowisku przyrodniczym oraz rozumie przebieg i uwarunkowania procesów niszczących lub polepszających żyzność gleb LES1_W05 RL

LES_GLLE_W3 Zna i rozumie związki między skałą macierzystą, typem i podtypem gleby a warunkami siedliskowymi LES1_W05 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_GLLE_U1 Umie analizować właściwości minerałów, skał i gleb, oceniać żyzność gleb, planować zabiegi poprawiające żyzność gleb LES1_U01 LES1_U05 RL

LES_GLLE_U2 Wykonać samodzielnie opis profilu glebowego i wykonać diagnozę glebową i siedliskową LES1_U05 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_GLLE_K1 Jest gotów, opierając się na różnorodnych przesłankach, do samodzielnego wykonania diagnozy przydatności siedliskotwórczej gleb LES1_K01 LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY: egzamin pisemny, krótkie odpowiedzi opisowe (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%

CWL:1. sprawdzian z rozpoznawania skał i minerałów, 2. sprawdzian z technik wykonania analiz laboratoryjnych, 3. sprawdzian z rozpoznawania gleb. (Zaliczenie na ocenę 3,0 powyżej 60% uzyskanych punktów).

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 30%."

CWT: Umiejętność wykonania opisu profilu glebowego i diagnoza typu i podtypu gleby, Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Dawid Kupka, Stanisław Łyszczarz, Wojciech Piaszczyk, Tomasz Wanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Dawid Kupka, Stanisław Łyszczarz, Wojciech Piaszczyk, Tomasz Wanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Dawid Kupka, Wojciech Piaszczyk, Karolina Staszel-Szlachta, Tomasz Wanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)