Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendroflora i fauna obszarów miejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.DIF.SM.LLLTZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendroflora i fauna obszarów miejskich
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Rola drzew w obszarach zurbanizowanych.(AG 2h)

2. Różnorodność enklaw zdominowanych przez drzewa w krajobrazie miasta.(AG 2h)

3. Miejskie kolekcje roślin drzewiastych - dydaktyczne, naukowe i rekreacyjne - rola i znaczenie. .(AG 2h)

4. Relacje między zabudową a enklawami drzew na przestrzeni dziejów (w różnych epokach). (AG 2h).

5. Dynamika przemian kompleksów zdominowanych przez drzewa w Krakowie. .(AG 2h)

6. Wielkoskalowe przekształcenia przyrody miasta (m. in. Regulacje cieków wodnych – znaczenie dla drzew.(AG 2h)

7. Drzewa w krajobrazie miejskim i podmiejskim- rola, znaczenie, możliwości kształtowania.(AG 4h)

8. Usługi ekosystemowe świadczone przez enklawy zdominowane przez drzewa. .(AG 2h)

9.Synatropizacja i synurbizacja (MB, MW 2 h)

10. Ekologia zwierząt w miastach (MB, MW 2 h)

11Fynkcjonowanie zwierząt i człowieka we wspólnej przestrzeni (MB, MW 2 h)

12 Różnorodność ekosystemów miejskich na przykladzie Krakowa (MB, MW 2 h)

ĆWICZENIA:

"1. Inwentaryzacja dendrologiczna terenów zurbanizowanych (opracowanie i analiza wyników zebranych w czasie ćwiczeń terenowych, przedstawienie wyników w formie prezentacji)

2. Waloryzacja dendrologiczna terenów zurbanizowanych (opracowanie i analiza wyników zebranych w czasie ćwiczeń terenowych, przedstawienie wyników w formie prezentacji)

3. Przygotowanie projektu kolekcje roślin drzewiastych – pełniącej funkcje edukacyjną, dydaktyczną, lub rekreacyjną ."

CWT.

1. Inwentaryzacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych

2. Waloryzacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych

3. Dendroflora dużej aglomeracji miejskiej.

Literatura:

Podstawowa

"1. Bogdanowski J. 1979. Warownie i zieleń Twierdzy Kraków. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2. Bogdanowski J., 1997. Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant.

3. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z. 1981. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa – Kraków.

4. Denisiuk Z. 1987. O ochronę nadwiślańskich łąk w Krakowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 43: 22-31.

5. Drzał M., Kleczkowski A. S. 1996. Współczesny stan środowiska przyrodniczego Krakowa i kierunki jego zmian (wstępny zarys problematyki). Stud. Ośrod. Dok. Fizjogr. 24: 9-19.

6. Dubiel E. 1994-95. Kierunki antropogenicznych przemian szaty roślinnej Doliny Wisły w Krakowie. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 26-27: 139-148.

7. Dubiel E. 1996. Łąki Krakowa. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 145 - 171.

8. Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawn. Geologiczne, Warszawa.

9. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1974. Szata roślinna Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 153-169.

10. Tyczyńska M. 1974. Rzeźba terytorium miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 19-42.

11. Tyczyńska M. 1974. Jednostki fizyczno - geograficzne terytorium miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 171-174.

12. Zając M., Zając A. (red.) 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: ss.136.

13. Kruszewicz A. G., Czujkowska A. 2007. Zwierzęta w mieście. Interwencje. Poradnik dla służb miejskich i lekarzy weterynarii. MULTICO. Warszawa

14. Dudek K, Jerzak L., Tryjanowski P. 2016. Zwierzęta konfliktowe w miastach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

15. Forman R.T.T., Sperling D., Bissonette J., Clevenger A.P., Cutshall C., Dale V., Fahrig L., France R., Goldman C., Heanue K., Jones J., Swanson F., Turrentine T., Winter T. 2003. Ekologia dróg. Island Press.

Uzupełniająca

"16. Trafas K. (red.). 1988. Atlas Miasta Krakowa. Instytut Geografii UJ, Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami, Państw. Przed. Wyd. Kartogr. Im. E. Romera, Warszawa - Wrocław.

17. Zbyryt A. 2012. Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków. OTOP. Białystok.

18. Wylegała P., Jaros R., Dzięciołowski R., Kepel A., Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2009. Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody. TP Salamandra. Poznań."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_DENFOMA_W01 Posiada wiedzę na temat biologii roślin drzewiastych. Zna specyfikę fitocenoz obszarów zurbanizowanych oraz sposób ich funkcjonowania. Posiada podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej oraz jej zagrożeniach. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 LES2_W04 RL

LES_DENFOMA_W02 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu różnych gatunków drzew na obszarach zurbanizowanych. LES2_W05 RL

LES_DENFOMA_W03 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii organizmów funkcjonujących w ekosystemach miejskich w zmiennych warunkach środowiska i o różnym stopniu antropopresji, ich roli i zależnościach między nimi oraz oddziaływania na środowisko LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_DENFOMA_U01 Rozpoznaje dendroflorę obszarów zurbanizowanych LES2_U06 RL

LES_DENFOMA_U02 Samodzielnie analizuje problemy wpływające na stan środowiska oraz stan zasobów przyrody w obszarach zurbanizowanych LES2_U05 LES2_U07 RL

LES_DENFOMA_U03 Umie interpretować przepisy legislacyjne obowiązujące w Polsce i w UE w zakresie ochrony przyrody i wprowadzania gatunków obcych do środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych oraz potencjalnie inwazyjnych. LES2_U06 RL

LES_DENFOMA_U04 potrafi samodzielnie ocenić środowisko życia zwierząt, dobrać metodę, przeprowadzić i nadzorować jej inwentaryzację, opracować zasady gospodarowania i ochrony populacji zwierząt LES2_U10 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_DENFOMA_K01 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy LES2_K01 RL

LES_DENFOMA_K02 krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią i działania w sposób przedsiębiorczy LES2_K02 RL

LES_DENFOMA_K03 rozwiązania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu; rozwijania dorobku, kultywowania etosu i przestrzegania etyki zawodu leśnika LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

WYKŁAD."test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

CWL."demonstracja praktycznych umiejętności Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 30%, a z ćwiczeń terenowych 20%"

CWT."demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 20%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Małgorzata Bujoczek, Anna Gazda, Marek Wajdzik, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Małgorzata Bujoczek, Anna Gazda, Marek Wajdzik, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.