Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.BEZ.SM.LLGEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Podstawy prawne: Prawo lotnicze a operator drona (BSPO) VLOS oraz BVLOS; Kategorie wagowe (MTOM); struktura przestrzeni powietrznej: obszary R - zakazy lotu w terenach chronionych PN; Świadectwo kwalifikacji; Podstawy Meteorologii; budowa BSP; Pierwsza pomoc; zasady bezpieczeństwa.

Aplikacje BSP w leśnictwie wykorzystujące obrazowanie: termalne, wielospektralne i hiperspektralne. Obserwacje i monitorowania zwierzyny, zdrowotność upraw i sadzonek.

Pasowanie zdjęć (ang. matching) cyfrowych z platformy BSP; Generowanie chmur punktów (IBP); Generowanie prawdziwej ortofotomapy (true orthophoto) - SfM."

Pełny opis:

wykłady:

"Podstawy prawne: Prawo lotnicze a operator drona (BSPO) VLOS oraz BVLOS; Kategorie wagowe (MTOM); struktura przestrzeni powietrznej: obszary R - zakazy lotu w terenach chronionych PN; Świadectwo kwalifikacji; Podstawy Meteorologii; budowa BSP; Pierwsza pomoc; zasady bezpieczeństwa.

Aplikacje BSP w leśnictwie wykorzystujące obrazowanie: termalne, wielospektralne i hiperspektralne. Obserwacje i monitorowania zwierzyny, zdrowotność upraw i sadzonek.

Pasowanie zdjęć (ang. matching) cyfrowych z platformy BSP; Generowanie chmur punktów (IBP); Generowanie prawdziwej ortofotomapy (true orthophoto) - SfM."

ćwiczenia:

"Prezentacja konstrukcji płatowców (fix-wing) i wielo-wirnikowców (multi-rotor). Przegląd modeli, zastosowań, oprogramowania w tym Open Source n; Open Pilot).

Proces planowania misji fotogrametrycznej + pomiar fotopunktów GCP.

Demonstracja nalotu fotogrametrycznego oraz wykonywania zdjęć ukośnych (POI)) + pomiar GNSS sygnalizowanych GCP.

Trening z modelami latajcymi < 600 gram.

Proces dopasowania zdjęć (SfM) w oprogramowaniu Agisoft Metashape.

Generowanie prawdziwej ortofotomapy (ang. true orthophoto) w oprogramowaniu DroneDeploy (przetwarzanie w chmurze).

Modelowanie NMPT oraz zNMPT w obszarach leśnych.

Generowanie i klasyfikacja obrazów z kamery wielospektralnej (n. RedEdge-M MicaSense)."

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Trening z modelami latającymi < 600 gram. Demonstracje lotów modeli wielowirnikowców lub płatowców przez operatorów UAVO.

Literatura:

Podstawowa

1. Szczepkowski M., Bartkiewicz B., Kruszewski P., 2016. Drony – teoria i praktyka. KaBe.

2. Wyszywacz W, 2016. Drony – budowa, loty, przepisy. Poligraf.

3. Kurczyński Z. 2014. Fotogrametria. PWN.

Uzupełniająca:

1. Okła K. Ed. 2010. Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Lasy Państwowe – Warszawa.

2. Przewłocki S. 2013. Geomatyka. Wydawnictwa Naukowe PWN.

3. Wężyk P. (Ed.), 2014. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 328, ISBN: 978-83-254-2090-1. "

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_BSPBNLOP_W01 Zna zasady dopasowania zdjęć (matching) cyfrowych z platformy BSP; generowania chmur punktów; generowania prawdziwej ortofotomapy (true orthophoto) – SfM. Charakteryzuje aplikacje BSP wykorzystujące obrazowanie termalne, wielospektralne i hiperspektralne oraz aplikacje z wykorzystaniem obserwacji i monitorowania zwierzyny. Charakteryzuje typy bezzałogowych statków powietrznych. Zna zasady wykonywania bezpiecznych lotów UAVO LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 LES2_W05 RL

LES_BSPBNLOP_W02 Zna tematykę prawa lotniczego i operatora drona (BSPO) VLOS i BVLOS oraz nalotów w przestrzeni niekontrolowanej G oraz obszarów R - zakazy lotu w terenach chronionych i innych. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 LES2_W05 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_BSPBNLOP_U01 Potrafi dokonać przeglądu technicznego BSP i baterii przed wykonaniem nalotu. Potrafi zaplanować misję fotogrametryczną na urządzeniu zewnętrznym i przesłać ją do BSP. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U04 RL

LES_BSPBNLOP_U02 Potrafi na podstawie pozyskanych zdjęć BSP wygenerować wysokorozdzielczą prawdziwą ortofotomapę oraz chmurę punktów metodami SfM (np. w oprogramowaniu Agisoft lub DroneDeploy). Potrafi samodzielnie zaplanować i dokonać pomiaru GCP metodami GNSS. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U04 LES2_U05 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_BSPBNLOP_K01 Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny:

WYKŁAD, CWL Test wielokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

CWT.Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Rafał Olszewski, Paulina Strejczek-Jaźwińska, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Rafał Olszewski, Monika Szparadowska, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Monika Szparadowska, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)