Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.AEL.NM.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Nowe aspekty zagrożeń lasu przez grzyby patogeniczne w Polsce i na świecie.

Metody molekularne w identyfikacji i ekspresji genów oraz molekularnej kontroli odporności roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe. Nowe metody i techniki w biotechnologii.

Wykorzystanie dronów do badania jakości powietrza, wytwarzania chmur, z kamerami termowizyjnymi na podczerwień do pomiaru elementów środowiska.

Wykorzystanie informacji z satelitów meteorologicznych geostacjonarnych oraz orbitujących, satelitarne mapy pogody oraz zagrożeń meteorologicznych (pożary, burze, huragany, opady), zastosowanie informacji z satelitów NOAA w leśnictwie.

System osłon przeciwpożarowych w lasach. Morfometria geometryczna z wykorzystaniem skrzydeł błoniastych u chrząszczy. Monitoring gatunków owadów objętych różnymi formami ochrony w tym programem Natura 2000.

Nowe lub mało znane gatunki szkodliwych owadów występujące w Polsce.

Wybrane interakcje pomiędzy ochroną lasu a ochroną przyrody.

Nowoczesne techniki identyfikacji owadów szkodliwych.

Najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie:

a. hydrologii leśnej,

b małej retencji nizinnej i górskiej prowadzonej w lasach jak i jej efektów,

b budownictwa drogowego oraz działalności infrastrukturalnej w lasach nizinnych i górskich.

Owady saproksyliczne ze szczególnym uwzględnieniem chrzaszczy (Coleoptera) - bogactwo gatunkowe, systematyka, morfologia, biologia, ekologia, rola w ekosystemie i gospodarce człowieka, kierunki i metodyka badań. Siedliska i mikrosiedliska owadów saproksylicznych. Zagrożenia i sposoby ochrony owadów saproksylicznych. Tendencje zmian zasięgów rodzimych i obcych gatunków owadów leśnych. Wykorzystanie owadów w zooindykacyjnej metodzie waloryzacji ekosystemów leśnych. Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych chrząszczy ze szczególnym wskazaniem na kózkowate (Cerambycidae). Organizacja służby osłony meteorologicznej w leśnictwie; Niekorzystne dla leśnictwa warunki pogodowe i klimatyczne w - sezonie zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym; Pomiary, przewidywanie i ostrzeganie o niebezpiecznych dla lasu zjawiskach meteorologicznych. Nadmieran insolacja; Temepratury ekstermalne; Susze; Posuchy, Przymrozki, Długotrwałe mrozy; Wiarty wywalające; Specyfika klimatu obszarów górskich; "

Literatura:

Podstawowa

"Grodzki W., Mokrzycki T. 2014. Drzewotocz japoński – Xylosandrus germanus (Bldf.) i inne nowe gatunki korników w faunie Polski – występowanie i potencjalne zagrożenia dla drzewostanów. Biblioteczka Leśniczego, 364. Wydawnictwo Świat, Warszawa. Kożuchowski K.M. 2014. Meteorologia i klimatologia dla leśników. Wyd. Uniw. Łódzkiego.

Woś A. 1999. Klimat Polski. PWN Wyd. Nauk., Warszawa.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1982. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa Głowaciński i in. (red.): Gatunki obce w faunie Polski. http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/

Gutowski J.M. 2006. Saproksyliczne chrząszcze. Kosmos 55,1: 53-73.

Gutowski J.M., Buchholz L. 2000. Owady leśne – zagrożenia i propozycje ochrony. Wiad. Entomol. 18, Supl. 2: 43-72 Klingenberg, C. P. 2002. Morphometrics and the role of the phenotype in studies of the evolution of developmental mechanisms. Gene 287:3-10. Tracz H., Mazur S. 2013. Owady w zooindykacyjnej metodzie waloryzacji ekosystemów leśnych. [W:] W. Ząbecki (red.), Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 41-59."

Uzupełniająca

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004: Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, Wyd. IOP PAN, Kraków, AR Poznań. Klingenberg, C. P. 2010. Evolution and development of shape: integrating quantitative approaches. Nature Reviews Genetics 11:623-635. Stokland J.N., Siitonen J., Jonsson B.G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge University Press, Cambridge. Ulyshen M.D. 2018 (ed). Saproxylic insects: diversity, ecology and conservation. Springer, Heidelberg.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

zna w pogłebionym stopniu wybrane fakty i zjawiska z zakresu fitopatologii i mykologii,a w szczególnosci nowe symptomy i formy zagrożeń środowiska leśnego.

zna w pogłebionym stopniu metody molekularne w identyfikacji i ekspresji genów oraz molekularnej kontroli odporności roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe.

zna podstawowe metody i techniki stsowane w biotechnologii oraz zna mozliwosci ich wykorzystywania w leśnictwie.

zna nowe lub mało znane gatunki szkodliwych owadów występujące w Polsce oraz meody ich identyfikacji.

zna wybrane interakcje pomiędzy ochroną lasu a ochroną przyrody.

posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systematyki, taksonomii, morfologii, biologii i ekologii wybranych grup i gatunków owadów, w tym głównie owadów saproksylicznych, mających znaczenie w leśnictwie i ochronie przyrody

ma pogłębioną wiedzę na temat siedlisk, zagrożeń i sposobów ochrony wybranych taksonów owadów leśnych

posiada wiedzę o możliwościach i metodach zooindykacyjnej waloryzacji środowisk leśnych w oparciu o wybrane grupy owadów

ma pogłębioną wiedzę na temat tendencji zmian zasięgów rodzimych i obcych gatunków owadów leśnych

posiada wiedzę o możliwościach wykorzystania morfometrii geometrycznej skrzydeł błoniastych chrząszczy w taksonomii i ekologii chrząszczy

zna organizację służby osłony meteorologicznej w leśnictwie oraz niekorzystne dla leśnictwa warunki pogodowe i klimatyczne

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

identyfikować po oznakach etiologicznych i symptomach chorobowych nowe choroby i zjawiska zagrażające lasom; potrafi ocenić zagrożenia dla gospodarki leśnej ze strony nowo wykrytych grzybów chorobotwórczych

pozykiwać informacje z najnowszej literatury naukowej oraz samodzielnie uaktualniać i poszeszać wiedzę z zakresu fitopatologii

identyfikować nowe lub mało znane gatunki szkodliwych owadów występujące w Polsce i ocenić powodowane przez nie zagrożenie drzeostanów

potrafi dokonywać pomiarów, przewidywać i ostrzegać o niebezpiecznych dla lasu zjawiskach meteorologicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

jest gotów do krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej wiedzy z zakresu fitopatologii

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań i odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Test i pytania opisowe (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański, Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Piotr Boroń, Janusz Gołąb, Tadeusz Kowalski, Jakub Michalcewicz, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański, Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Piotr Boroń, Janusz Gołąb, Anna Klamerus-Iwan, Tadeusz Kowalski, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Hanna Stępniewska, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.