Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.AEH.SM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

wykład 50 godzin"Naturalne zaburzenia a różnorodność gatunkowa w lasach; strategie życiowe typu „R” wśród gatunków leśnych

Interakcje między różnymi typami naturalnych zaburzeń w ekosystemach leśnych

Przegląd bieżących badań z zakresu ekologii zwierząt – poziom populacyjny, relacje wewnątrz- i międzygatunkowe

Wpływ człowieka na populacje zwierząt – prezentacja aktualnych problemów

Znaczenie kolekcji naukowych, baz danych i nauki obywatelskiej w poznaniu różnorodności życia

Populacje zwierząt w środowisku silnie przekształconym przez człowieka: urbanizacja i jej skutki

Aktualne badania nad gatunkami ginącymi i zagrożonymi lub potencjalnie konfliktowymi.

Aktualne badania nad gatunkami ginącymi i zagrożonymi lub potencjalnie konfliktowymi.

Ekologiczne uwarunkowania przebudowy drzewostanów w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Uwarunkowania składu chemicznego wód źródlanych i zagospodarowania obszarów źródliskowych

Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych

Zawartość węgla w glebie i biomasie na powierzchniach oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla: Mężyk Tlen 1 Tlen2 , oraz Tuczno

Wpływ inwestycji liniowych na ekosystemy leśne

Zanieczyszczenie gleb leśnych przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz ocena wpływu tych związków na stan siedlisk oraz ich przydatność dla hodowli lasu

Zagadnienie gleb i siedlisk na gruntach porolnych. Waloryzacja ich przydatności dla hodowli lasu, oraz ocena ich stopnia renaturalizacji

Siedliska przydatne dla kształtowania się fitocenoz chronionych w programie Natura 2000. Ich waloryzacja oraz ochrona

Hodowla lasu bliska naturze a racjonalizacja zabiegów hodowlanych

Drzewostany wielogatunkowe

Zmienność mikrosiedliskowa i procesy odnawiania się w górskich drzewostanach litych i mieszanych

Tekstura drzewostanów naturalnych w różnych warunkach siedliskowych

Mechanizmy współwystępowania gatunków drzew w lasach strefy tropikalnej i umiarkowanej

Genetyka konserwatorska - metody ochrony in situ i ex situ, podstawy genetyki populacyjnej i molekularnej.

Podstawowe miary zmienności. Podstawy teoretyczne szacowania odziedziczalności cech hodowlanych. Stabilność genotypów. Współczesne problemy i wyzwania dla szkółkarstwa leśnego."

cwl-16 godzin: "Praktyka planowania i prowadzenia badań z zakresu ekologii zwierząt

Planowanie badań nad wpływem naturanych zaurze na biorowiska leśne

Stosowanie aplikacji mobilnych z zakresu nauki obywatelskiej

Rola martwego drewna w ekosytemach leśnych

Podstawy prac selekcyjnych - określanie różnicy selekcyjnej i obliczanie współczynnika odziedziczalności w doświadczeniach jednoczynnikowych (projekt).

Literatura:

Literatura:

Podstawowa:

"Szwagrzyk J., Gazda A., Maciejewski Z., Maciejewska E., Tomski A. 2018. Forest recovery in set-aside windthrow is facilitated by fast growth of advance regeneration. Annals of Forest Science 75 (3): 80. DOI: 10.1007/s13595-018-0765-z

Szwagrzyk J., Gazda A., Dobrowolska D., Chećko E., Zaremba J., Tomski A. 2018. Regeneration following windstorm disturbance in mixed species lowland forests in NE Poland. Journal of Vegetation Science 29 (5): 898-906.

Kempf M., Hebda A., Zięba A., Zwijacz-Kozica T. 2018.Genetic identification of alien larch taxa - the case of the Tatra National Park.Dendrobiology, 80: 112-122.

Paluch J., Zarek M., Kempf M. 2019. The effect of population density on gene flow between adult trees and the seedling bank in Abies alba Mill. Forest Ecology and Management 138(2): 203–217.

Bravo-Oviedo A., Pretzsch H., del Rio M. (eds.) 2018. Dynamics, Silviculture and Management of Mixed Forests. Springer Nature Switzerland AG, Szwajcaria -

Bravo-Oviedo A., Pretzsch H., Ammer C., Andenmatten E., Barbati A. Barreiro S., Brang P., Bravo F., Coll L., Corona P., den Ouden J., Ducey M.J., Forrester D.I., Giergiczny M., Jacobsen J.B., Lesinski J., Löf M., Mason B., Matovic B., Metslaid M., Morneau F., Motiejunaite J., O’Reilly C., Pach M, Ponette Q., del Río M, Short I., Skovsgaard J.P., Soliño M., Spathelf P., Sterba H., Stojanovic D., Strelcova K., Svoboda M., Verheyen K., von Lüpke N., Zlatanov T. 2014. European Mixed Forests: Definition and research perspectives. Forest Systems 23(3): 518-533

Pretzsch H., Forrester D.I., Bauhus J. (eds.) 2017. Mixed-Species Forests. Ecology and Management. Springer Verlag GmBH Niemcy

Nakashizuka T. 2001. Species coexistence in temperate, mixed deciduous forests. Trends in Ecol & Evol. 16, 205-210.

Moles, A. i in. 2007. Global patterns in seed size. Global Ecology and Biogeography 16, 109-116.

Orman & Szewczyk. 2015. European beech, silver fir and Norway spruce differ.... Annals of Forest Sci. 72, 955-965

Orman i in. 2016. Regeneration processes on coarse woody debris in mixed forests... J. Ecology 72, 1809-1818

Masaki i in. 1992. Community structure of a species-rich temperate forest, Ogawa Forest Reserve, Central Japan. Vegetatio, 98, 97-111.

Condit i in. 2000. Spatial Patterns in the Distribution of Tropical Tree Species. Science, 288, 1414-1418

Kraft i in. 2008. Functional Traits and Niche-Based Tree Community Assembly in an Amazonian Forest. Science, 322, 580-582

Poorter, L. i in. 2005. Beyond the regeneration phase... J. Ecology 93, 256-267

Rozenbergar i Diaci. 2014. Architecture of Fagus sylvatica regeneration improves over time. Forest Ecol Man. 318, 334-340.

Yavitt i in. 1995. The canopy gap regime... J. Trop Ecol 11, 391-402.

Orman & Dobrowolska. 2017. Gap dynamics in the Western Carpathian... E.J.For Res 136, 571-581

Schnitzer & Carson. 2001. Treefall gaps... Ecology 82, 913-919

Orman i in. 2018. Gap regeneration patterns in Carpathian... For Ecol Manag 430, 451-459

Uzupełniająca:

Durło G.B., Kormanek M., Małek S., Banach J. 2018.Visualization and quantification of peat substrate moisture by fully automated moisture controlling system (SMCS) in forest container nursery.Leśne Prace Badawcze, 79 (4): 313–321

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_AKBIEHL_W01 tematykę badań naukowych prowadzonych aktualnie w IEiHL LES2_W01 RL

LES_AKBIEHL_W02 współczesne problemy badawcze w dziedzinie nauk leśnych "LES2_W02

LES2_W07" RL

LES_AKBIEHL_W03 Potrafi opisać współczesną problematykę badań naukowych w zakresie leśnictwa oraz podać przykłady aktualnych programów badawczych "LES2_W03

LES2_W04" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_AKBIEHL_U01 wyszukiwać, analizować i interpretować informacje dotyczące współczesnej problematyki badawczej w zakresie leśnictwa LES2_U06 LES2_U10 RL

LES_AKBIEHL_U02 zaprojektować badania wchodzące w zakres ekologii i hodowli lasu "LES2_U01 LES2_U02

LES2_U05 LES2_U07" RL

LES_AKBIEHL_U03 interpretować wyniki badań i wyciągać z nich wnioski dla praktycznych działań w środowisku leśnym. LES2_U06 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_AKBIEHL_K01 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy LES2_K01 RL

LES_AKBIEHL_K02 krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią i działania w sposób przedsiębiorczy LES2_K02 RL

LES_AKBIEHL_K03 rozwiązania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu; rozwijania dorobku, kultywowania etosu i przestrzegania etyki zawodu leśnika LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład: ocena aktywnosci na zajęciach. Udział oceny z aktywności na wykładach w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl.demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda, Piotr Gruba, Stanisław Małek, Kinga Skrzyszewska, Jerzy Skrzyszewski, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jacek Banach, Leszek Bartkowicz, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Michał Ciach, Anna Gazda, Piotr Gruba, Marta Kempf, Jarosław Lasota, Stanisław Małek, Maciej Pach, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda, Piotr Gruba, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski, Kinga Skrzyszewska, Jerzy Skrzyszewski, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jacek Banach, Leszek Bartkowicz, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Michał Ciach, Anna Gazda, Piotr Gruba, Marta Kempf, Jarosław Lasota, Stanisław Małek, Maciej Pach, Jarosław Paluch, Wojciech Piaszczyk, Jerzy Skrzyszewski, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk, Marek Wajdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)