Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.SEMI2.07Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe inżynierskie
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej, układem formalnym oraz zasadami prezentacji pracy.

Pełny opis:

Wykaz publikacji, w których podane są zasady pisania prac dyplomowych.

Definicja, metody i metodyki prowadzenia prac naukowych. Definicja tezy i hipotezy badawczej.

Podstawowe cele i zadania pracy dyplomowej. Wymagania formalne. Uwagi merytoryczne. Uwagi techniczne. Rodzaje prac dyplomowych. Źródła tematów prac dyplomowych. Podstawowe etapy postępowania podczas pisania pracy. Podstawowe cechy pracy naukowej. Podstawowe zasady opracowania naukowego. Podstawowe zasady konstrukcji opracowania naukowego.

Etyka i prawa autorskie.

Pojęcie etyki. Prawa autorskie. System antyplagiatowy. Zasady korzystania z cudzych publikacji w trakcie pisania prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych. Prawo cytatu. Rodzaje przypisów (system niemiecki i francuski). Podstawowe kryteria oceny pracy.

Wskaźniki techniczne postępowania przy pisaniu pracy.

Wybór tematyki pracy. Konsultacje z promotorem. Przygotowanie do pracy. Pisanie pracy. Załączniki.

Zawartość pracy.

Strona tytułowa. Streszczenie. Spis treści. Wstęp. Tekst główny. Zakończenie. Literatura. Spis rysunków. Spis tabel. Spis załączników.

Tekst główny pracy.

Przegląd literatury przedmiotu badań. Badania własne: metoda, metodologia, teza, obszar badań, zakres czasowy badań, zakres merytoryczny badań, zestawienie wyników badań.

Wymagania formalne.

Tryb i zasady złożenia pracy dyplomowej. Uwagi techniczne - zalecenia edytorskie. Zasady prezentacji pracy.

Prezentacja przez studentów tematów prac dyplomowych: wstępnego spisu treści; przestudiowanej literatury, źródeł materiałów, przyjętej metody i metodyki pracy. Określenie aspektu naukowego i utylitarnego pracy.

Wykład otwarty - spotkanie z Osobą związaną naukowo, zawodowo, hobbistycznie z „Architekturą Krajobrazu”. Dyskusja.

Literatura:

1. Achremowicz B., Wesołowska – Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych. Wyd. AR w Lublinie

2. Młyniec W., Ufnalska S. 2004. Scentific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań.

3. Orylska J., Siemianowski L. 1999. Wskazówki metodyczne opracowywania prac naukowych

z wykorzystaniem techniki komputerowej.

4. Rawa T. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART. Olsztyn.

5. Weiner J. 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- wyszukiwać, zrozumieć, analizować i wykorzystać źródła informacji dostępne w różnej formie

- ocenić mocne i słabe strony zawodu architekta krajobrazu w Polsce i Europie i zastosować tę wiedzę w planowaniu swojej kariery zawodowej oraz w sposób werbalny, opisowy i graficzny przekazać wiedzę analityczną, sporządzić syntezę informacji i przedstawić ideę projektową

- zrozumieć przepisy prawa i posługiwać się nimi w działalności zawodowej

Student jest gotów:

- zrozumienia znaczenia architektury krajobrazu jako dyscypliny inżynierskiej, wpływającej na środowisko przyrodnicze, jakość krajobrazu i warunki życia człowieka

- współdziałania z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu, oraz współdziałania z zespołami

- podjęcia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz oceny ryzyka i skutków swojej działalności, w sferze przestrzennej, kulturowej, przyrodniczej i ekonomicznej, rozumiejąc potrzebę konsultacji społecznych w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu

- ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego działalności

- szacowania czasu potrzebnego na realizację zleconego zadania, oraz opracowania i realizacji harmonogramu prac zapewniających dotrzymania terminów

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach

2. Zaliczenie: sprawozdania, prezentacje ustne - udział w ocenie końcowej 100 %

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bylina, Piotr Muras
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Przemysław Baster, Leszek Bylina, Małgorzata Frazik-Adamczyk, Magdalena Kulig, Piotr Muras, Magdalena Nawrotek, Barbara Olczak, Magdalena Swaryczewska, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak, Michał Uruszczak, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras, Barbara Olczak
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk, Piotr Muras, Barbara Olczak, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak, Michał Uruszczak, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Ewelina Zając, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras, Barbara Olczak
Prowadzący grup: Piotr Muras, Barbara Olczak, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.