Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka gospodarki nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.PRGON.06L.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka gospodarki nieruchomościami
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i wybranych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem ingerencji w środowisko poprzez budowę infrastruktury technicznej. Omówione zostaną problemy występowania szkód na nieruchomościach, sposoby ich rekompensat wraz z aspektami prawnymi niezbędnymi w pracy architekta krajobrazu.

Pełny opis:

Stan i perspektywy rozwoju sektora nieruchomości. Wykorzystanie majątku nieruchomości. Aktywizacja, uczestnicy obrotu rynkowego i jego decydenci.

Rola sektora bankowego w kreowaniu rynku nieruchomości. Nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu.

Podstawowe pojęcia prawne związane z rynkiem nieruchomości.

Kompetencje organów w zakresie gospodarki nieruchomościami, zasoby, cele publiczne, wywłaszczenie, prawo pierwokupu, pierwszeństwa nabytu, zwrotu.

Szkoda na nieruchomości, rodzaje szkód, przykłady szkód krajobrazowych. Odszkodowanie a wynagrodzenie w gospodarce nieruchomościami.

Opłaty adiacenckie, zasady zbywania nieruchomości SP i jednostek samorządu terytorialnego. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Uwłaszczenie osób prawnych. Postępowanie upadłościowe i egzekucyjne.

Prezentacja zawodów działających na rynku nieruchomości, ich zakres działalności, kompetencje, współpraca z pozostałymi zawodami w powiązaniu z kształtowaniem krajobrazu.

Infrastruktura techniczna na nieruchomości. Szkody na nieruchomości, ich rodzaje, odszkodowania i wynagrodzenia.

Podstawowe zasady likwidacji szkód na nieruchomościach obciążonych infrastrukturą przesyłową.

Elementy operatu szacunkowego określającego wycenę odszkodowania i wynagrodzenia – wykonanie projektu operatu.

Określanie rodzajów i analiza szkód występujących w środowisku przy realizacji zadań celu publicznego. Szkoda tymczasowa, trwała, krajobrazowa i środowiskowa, metody ograniczania szkód istniejących i przy inwestycjach planowanych. Przykłady praktyczne.

Określanie wartości szkód. Podstawowe elementy operatu szacunkowego określającego wycenę odszkodowań i wynagrodzeń, jego forma, treść i poprawność. Elementy prawa regulujące poprawność wyceny, system odwoławczy. Przykłady praktyczne.

Przykłady ingerencji inwestycji liniowych w środowisko - analiza.

Specyfika pasa ograniczonego użytkowania dla gruntów rolnych i leśnych oraz w terenie zurbanizowanym. Możliwości zagospodarowania pasa ograniczonego użytkowania.

Wskazówki dla praktyki inżynierskiej przy kształtowaniu architektury krajobrazu w zakresie realizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

Źródła informacji o środowisku, bazy danych. Omówienie zagadnień i tematów zgłoszonych w trakcie kursu przez studentów, wybór zadań do indywidualnego opracowania.

Literatura:

1. Boczek Z.. 1998. Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej. WSKS Sopot.

2. Brzeski W. J. – red. 2008. Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie.

Europejski Instytut Nieruchomości. Wa-wa - Kraków.

3. Dydenko red. 2007. Szacowanie nieruchomości.

4. Hopfer A. i inni. 1995. Zasady Gospodarki Przestrzennej i Szacowanie Nieruchomości,

Zachodnie Centrum Organizacji. Zielona Góra.

5. Mączyńska E. i inni. 2004. Ile jest warta nieruchomość. Poltex, Wa-wa.

6. Prystupa M., K. Rygiel. 2003 Nieruchomości, Definicje, funkcje i zasady wyceny. WSHiFM, Wa-wa 2003 r.

7. Nowak A., 2005. Wycena nieruchomości leśnych. Edukateria.

8. Zmarzlicki K.. 2011. Określanie wartości roślin sadowniczych i upraw ogrodniczych. PFSRzM Wa-wa.

9. Internetowy system prawny, internetowy system ksiąg wieczystych. Sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zna problemy budowy infrastruktury technicznej z podstawowymi zasadami określania odszkodowań i wynagrodzeń za zaistniałe szkody na nieruchomości.

Potrafi wyszukać, właściwie interpretować i stosować przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu szacowania odszkodowań i wynagrodzeń oraz opłat w gospodarce nieruchomościami.

Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – I.INFRA_W01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – I.INFRA_U01

Na ocenę 2,0 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało błędnie wykonane, student nie potrafi prawidłowo zinterpretować treści zadania oraz wykonać zadanie obliczeniowe

Na ocenę 3,0 Sprawozdanie z ćwiczeń zawiera nieznaczne braki w treści, lecz wnioskowanie i wyniki końcowe są prawidłowe, Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania bez wykonania obliczeń

Na ocenę 3,5 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało prawidłowo wykonane zarówno w części analitycznej i rachunkowej oraz jest kompletne w treści, Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania bez wykonania obliczeń

Na ocenę 4,0 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało prawidłowo wykonane jest kompletne w treści, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, lecz końcowe wyniki wyraźnie różnią się od prawidłowych

Na ocenę 4,5 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało prawidłowo wykonane zarówno w części analitycznej i rachunkowej oraz jest kompletne w treści, Student zastosował prawidłowe metody rozwiązania zadania obliczeniowego, lecz uzyskane wyniki końcowe nieznacznie różnią od założonych

Na ocenę 5,0 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało prawidłowo wykonane zarówno w części analitycznej i rachunkowej oraz jest kompletne w treści, Student poprawnie rozwiązał zadanie obliczeniowe

Efekt kształcenia dla przedmiotu – I.INFRA_K01

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego

Na ocenę 3,0 Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego bez wykonania obliczeń

Na ocenę 3,5 Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki obliczeń i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników

Na ocenę 4,0 Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków

Na ocenę 4,5 Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne

Na ocenę 5,0 Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kołodziej
Prowadzący grup: Jan Kołodziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kołodziej
Prowadzący grup: Jan Kołodziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kołodziej
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.