Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.KOMSP.01L.SM.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / ECTS: 2 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota procesu komunikowania się i komunikacji społecznej.

2. Wybrane teorie komunikowania interpersonalnego – symboliczny interakcjonizm, teoria „skryptów”, teoria reguł społecznych, analiza transakcyjna, koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego.

3. Postrzeganie społeczne.

4. Komunikacja niewerbalna i jej typy.

5. Bariery w komunikacji interpersonalnej.

6. Zasady i znaczenie aktywnego słuchania.

7. Komunikacja werbalna i niewerbalna – autoprezentacja.

8. Wpływ społeczny, perswazja, manipulacja.

9. Komunikacja społeczna – wywieranie wpływu na innych.

Ćwiczenia:

1. Komunikacja codzienna.

2. Relacje interpersonalne.

3. Style komunikacji społecznej.

4. Komunikacja interpersonalna w ujęciu historycznym.

5. Manipulacja w komunikacji.

6. Komunikacja międzykulturowa.

7. Płeć a komunikacja.

8. Negocjacje jako forma komunikacji.

9. Mediacje w komunikacji interpersonalnej.

10. Komunikacja na tle kultury symbolicznej.

11. Konflikt interpersonalny jako element komunikacji.

12. Komunikacja w organizacji.

13. Społeczeństwo informacyjne.

14. Media w komunikowaniu masowym.

15. Społeczeństwo sieci – portale społecznościowe.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 32 ECTS** 1,28

w tym:

wykłady – 15 godz.

ćwiczenia – 15 godz.

konsultacje – 1 godz.

egzamin – 1 godz.

praca własna (0,8 ECTS**) 20 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.

2. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2000.

3. Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2006.

4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003.

5. McKay M., Davis, M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, rodzina, zabawa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2007.

Uzupełniająca:

1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.

3. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student uzyskuje ogólną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń;

- student poznaje mechanizmy, przebieg oraz skutki określonych czynników towarzyszących komunikacji społecznej.

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu prawidłowej interpretacji zachowań oraz niwelowania barier w komunikacji interpersonalnej;

- student posiada umiejętność klasyfikowania i wyjaśniania różnych procesów, zjawisk towarzyszących komunikacji społecznej.

Kompetencje społeczne:

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennych relacjach interpersonalnych;

- student w sposób bardziej świadomy i krytyczny analizuje i interpretuje przekazy medialne.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w grupach studenci wykonują projekt dotyczący wybranej problematyki. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.