Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Charakterystyka jednostki krajobrazowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.JEDKR.05Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Charakterystyka jednostki krajobrazowej
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia charakterystyki jednostki krajobrazowej za pomocą metody ECOVAST (oficjalna metoda Rady Europy).

Punktem wyjścia do kompleksowej ochrony i kształtowania zasobów kulturowych i naturalnych danej jednostki krajobrazowej jest jej charakterystyka. Absolwent posiądzie kompendium wiedzy umożliwiającej przeprowadzenie takiej charakterystyki w warunkach polskich na poziomie sołectwa.

Dodatkowo Studiujący uzyskają umiejętność wykorzystania wyników charakterystyki do tworzenia założeń ochrony najcenniejszych zasobów krajobrazu.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

– Metodyka identyfikacji jednostki krajobrazowej.

– Prace przygotowawcze do charakterystyki jednostki krajobrazowej. Analiza materiałów.

– Identyfikacja i opis naturalnych elementów krajobrazu – podstawy teoretyczne.

– Identyfikacja i opis naturalnych elementów krajobrazu.

– Identyfikacja i opis kulturowych elementów krajobrazu – podstawy teoretyczne.

– Identyfikacja i opis kulturowych elementów krajobrazu.

– ‘Lista kontrolna’ identyfikacji jednostki krajobrazowej – podstawy teoretyczne.

– Wykonanie ‘listy kontrolnej’ identyfikacji jednostki krajobrazowej.

– Agregacja, kartowanie i charakterystyka poszczególnych kompleksów jednostki krajobrazowej.

– Tworzenie założeń ochrony zasobów krajobrazu w obrębie jednostki krajobrazowej.

Literatura:

– Cymerman R. Falkowski J., Hopfer A. 1992. Krajobrazy wiejskie (klasyfikacja i kształtowanie) – Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydawnictwo Art. Olsztyn

– Dower M., Spiegler A. 2006. ECOVAST. Identyfikacja krajobrazu. Poradnik dobrych praktyk. Tłumaczenie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa

– Litwin U. 2004. Weryfikacja metody wartościowania struktur krajobrazu z wykorzystaniem wskaźników istotności terenu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków

– Litwin U., Piech I. 2002. Wykorzystanie zdjęć lotniczych do zobrazowania krajobrazu antropogenicznego na przykładzie Grybowa. Komitet Techniki Rolniczej PAN, seria Inżynieria Rolnicza, rok VI, tom 8, Zeszyt 41. Warszawa

– Pijanowski J.M. 2007. Aktywna ochrona i kształtowanie krajobrazów kulturowych a waloryzacja ich zasobów. (w:) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

– Popek M., Wapińska B. 1999. Planowanie elementów środowiska cz. I. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.

– Europejska Konwencja Krajobrazowa z dnia 20 października 2000 r. ratyfikowana przez Rzeczpospolita Polską Oświadczeniem Rządowym z dnia 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 14, poz. 99)

– Konwencja UNESCO o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego

– Konwencja UNESCO w Sprawie Ochrony Naturalnego i Kulturowego Dziedzictwa Światowego

– Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r., nr 98, poz. 1150)

– Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r., nr 49, poz. 196)

– Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880)

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – Ma usystematyzowaną wiedzę obejmującą podstawy prawne i treści merytoryczne z zakresu dotyczące charakterystyki jednostki krajobrazowej

W02 – Zna metody i materiały stosowane przy charakterystyce jednostki krajobrazowej

W05 – Zna zastosowanie praktyczne wyników charakterystyki jednostki krajobrazowej

Umiejętności:

U01 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonać charakterystyki jednostki krajobrazowej i analizy jej wyników, jak również ich interpretacji

U03 – Potrafi zaplanować kierunki rozwoju gminy w oparciu o wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej

U05 – Posiada umiejętność przygotowania wniosków, wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań

Kompetencje Społeczne:

K01 – Potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem

K02 – Potrafi zinterpretować wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla W01:

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla W02:

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla W05:

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla U01:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi korzystać z literatury fachowej i innych źródeł, nie potrafi dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, ani wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,0 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące, liczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, nie potrafi wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,5 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące błędy w interpretacji wyjściowych uzyskanych informacji, popełnia znaczące błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,0 – Korzysta z podstawowej literatury fachowej i innych dostępnych źródeł informacji, popełnia nieliczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, popełnia drobne błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,5 – Korzysta z bogatej literatury fachowej i innych źródeł informacji, poprawnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski.

Na ocenę 5,0 – Korzysta z bogatej literatury fachowej oraz innych źródeł informacji, bezbłędnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski, potrafi formułować i uzasadniać opinię.

Efekt kształcenia dla U03:

Na ocenę 2,0 – Charakterystyka jednostki krajobrazowej została błędnie wykonana, Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego

Na ocenę 3,0 – Charakterystyka jednostki krajobrazowej zawiera nieznaczne braki w treści, zastosowano poprawne metody analizy lecz wyniki końcowe są błędne, Student prawidłowo zidentyfikował problem lecz podał tylko prawidłową metodę bez wykonania pełnej analizy

Na ocenę 3,5 – Charakterystyka jednostki krajobrazowej została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, lecz wyniki końcowe są błędne, nieprawidłowa interpretacja wyników, Student prawidłowo zidentyfikował problem, podał prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki charakterystyki i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników

Na ocenę 4,0 – Charakterystyka jednostki krajobrazowej została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki analiz oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków

Na ocenę 4,5 – Charakterystyka jednostki krajobrazowej została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki analizy oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne

Na ocenę 5,0 – Charakterystyka jednostki krajobrazowej została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, pełna i poprawna interpretacji wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

Efekt kształcenia dla U03:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi zaplanować kierunków rozwoju gminy, nie potrafi zidentyfikować potencjalnych kierunków rozwoju, nie potrafi ocenić stanu środowiska ani dobrać odpowiedniej ścieżki rozwoju.

Na ocenę 3,0 – Popełnia znaczące, liczne błędy w interpretacji wyników analiz, identyfikowaniu potencjalnych kierunków rozwoju, ocenie stanu środowiska. Nie potrafi dobrać odpowiedniej ścieżki rozwoju.

Na ocenę 3,5 – Popełnia znaczące błędy w interpretacji wyników analiz, identyfikowaniu potencjalnych kierunków rozwoju, ocenie stanu środowiska. Nie potrafi dobrać odpowiedniej ścieżki rozwoju.

Na ocenę 4,0 – Popełnia nieliczne błędy w interpretacji wyników analiz, identyfikowaniu potencjalnych kierunków rozwoju, ocenie stanu środowiska. Potrafi dobrać odpowiednią ścieżkę rozwoju.

Na ocenę 4,5 – Poprawnie interpretuje wyniki analiz, identyfikuje potencjalne kierunki rozwoju i ocenia stan środowiska. Potrafi dobrać różne, odpowiednie ścieżki rozwoju.

Na ocenę 5,0 – Bezbłędnie interpretuje wyniki analiz, właściwie identyfikuje wyniki analiz i ocenia stan środowiska. Potrafi dobrać różne, odpowiednie kierunki rozwoju, optymalne pod względem efektywności, i kosztów.

Efekt kształcenia dla U05:

Na ocenę 2,0 – Student nie zna podstawowych zasad, nie potrafi wyszukać informacji, i nie potrafi prawidłowo opracować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze.

Na ocenę 3,0 – Student częściowo zna zasady praktyki inżynierskiej mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze ale nie potrafi zastosować jej w praktyce.

Na ocenę 3,5 – Student zna zasady praktyki inżynierskiej mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze, ale nie potrafi samodzielnie wyszukać potrzebnych informacji, koncepcja jest niekompletna, brak prawidłowo wyciągniętych wniosków.

Na ocenę 4,0 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie wyszukać potrzebne informacje lecz koncepcja działania posiada błędy, brak prawidłowych wniosków.

Na ocenę 4,5 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze lecz wnioski są niekompletne.

Na ocenę 5,0 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące.

Efekt kształcenia dla K01:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi pracować współdziałać z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu, nie umie kierować zespołami i pracować w zespole

Na ocenę 3,0 – Opornie demonstruje niechęć do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu, nie chce przyjmować żadnych funkcji w zespole

Na ocenę 3,5 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu, lecz nie potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 4,0 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu i słabo kieruje małym zespołem

Na ocenę 4,5 – Potrafi z zapałem współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu i potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 5,0 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu i potrafi kierować małym zespołem oraz wykazuje inwencję twórczą

Efekt kształcenia dla K02:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi interpretować wyników charakterystyki jednostki krajobrazowej

Na ocenę 3,0 – Opornie interpretuje wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej w sposób bierny

Na ocenę 3,5 – Potrafi w niepełny sposób zinterpretować wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej w sposób bierny

Na ocenę 4,0 – Potrafi zinterpretować wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej w sposób bierny

Na ocenę 4,5 – Potrafi niemal całkowicie prawidłowo zinterpretować wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 5,0 – Potrafi zinterpretować wyniki charakterystyki jednostki krajobrazowej w sposób przedsiębiorczy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.