Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.GLEBY.02L.SI.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Archiektura Krajobrazu, 2 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Związki między cechami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi gleb, a warunkami życia roślin, ich znaczenie siedliskotwórcze i krajobrazotwórcze. Charakterystyka skał macierzystych. Rola minerałów ilastych. Czynniki glebotwórcze, poziomy genetyczne. Właściwości gleb. Materia organiczna gleb. Makroskładniki i mikroskładniki. Systematyka gleb. Przemiany w glebach antropogenicznych. Mapy glebowe. Rozpoznawanie typów, rodzajów i gatunków gleb. Uproszczone metody badania gleb. Wykorzystywanie źródeł informacji o warunkach glebowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 15 godzin.

Gleba, gleboznawstwo. Czynniki i procesy glebotwórcze. Funkcje gleby w środowisku przyrodniczym. Właściwości fizyczne i wodne gleby m.in. uziarnienie, gęstość, porowatość krzywa sorpcji wody. Chemia gleb. Wymagania pokarmowe roślin, a formy pierwiastków glebowych. Rodzaje sorpcji. Właściwości buforujące gleby. Odczyn i rodzaje kwasowości gleb. Próchnica gleb. Morfologia, opis profilu glebowego. Systematyka gleb Polski. Ocena jakości gleby i jej wartości użytkowej. Mapy glebowe.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych : 25 godzin

Oznaczanie składu granulometrycznego gleby metodą organoleptyczną i areometryczną. Oznaczanie gęstości fazy stałej gleby metodą piknometryczną Oblicznie właściwości fizycznych i fizykowodnych gleb oznaczanych metodą suszarkowo-wagową. Wyzanczanie krzywej sorpcji wody, obliczanie ilości wody o różnej dostępnosci dla roślin.

Oznaczenie właściwości chemicznych gleby - odczyn, przewodnictwo elektyczne, zawartość węglanów.

Wizyta w Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Praca z mapą glebowo-rolniczą.

Literatura:

Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. PWN Warszawa. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

Systematyka gleb Polski. 2019. Roczniki Gleboznawcze.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

wpływ czynników i procesów glebotwórczych na kształtowanie się gleb

podstawowe właściwości fizyczne, wodne i chemiczne gleb oraz przemiany i funkcje materii organicznej w glebie

systematykę gleb Polski oraz zasady oceny jakości gleb

Umiejętości - student potrafi:

wykonać analizy podstawowych właściwości gleb fizycznych, wodnych i chemicznych gleb i dokonać ich interpretacji

odczytać i interpretować treści zawarte na mapie glebowo-rolniczej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0). Poprawne wykonanie sparwozdań z ćwiczeń . Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)