Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.FIZGR.05Z.SI.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Architektura Krajobrazu, 5 sem., studia stacj.inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Typy krajobrazu naturalnego, budowa geologiczna, procesy geodynamiczne i morfologia powierzchni ziemi, właściwości fizykochemiczne gleb, zjawiska hydrologiczne, bilans wodny. Typy klimatu, topoklimaty, mikro i mezoklimaty. Krajobrazy roślinne Polski. Źródła informacji o środowisku przyrodniczym.

Pełny opis:

Typy krajobrazu naturalnego i podział regionalny Polski i Europy.

Zarys budowy geologicznej Polski, związek krajobrazu i budowy geologicznej Polski.

Podstawowe minerały skałotwórcze i skały magmowe osadowe i metamorficzne. Procesy glebotwórcze, czynniki i procesy glebotwórcze.

Procesy geodynamiczne na tle budowy geologicznej. Zagrożenia spowodowane przez zjawiska geodynamiczne.

Geomorfologia powierzchni ziemi, zagospodarowanie a krajobraz naturalny.

Właściwości fizykochemiczne gleb. Nowoczesne metody badań.

Obieg pierwiastków w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Obieg wody w przyrodzie. Cykl hydrologiczny i bilans wodny. Zjawiska hydrologiczne i ich wpływ na modelowanie krajobrazu. Wody powierzchniowe i podziemne Polski.

Podstawowe procesy klimatyczne – obieg ciepła wody i krążenie powietrza. Mezoklimaty, topoklimaty i mikroklimaty. Ich związek z rzeźbą terenu. Klimat akustyczny. Cechy klimatu Polski na tle podziału fizjograficznego. Składniki klimatu i czynniki klimatotwórcze.

Krajobrazy roślinne Polski. Funkcjonowanie przyrodnicze krajobrazu. Związki między cechami środowiska przyrodniczego a procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Szata roślinna a zagospodarowania terenu. Podstawy typologii siedliskowej.

Źródła informacji o terenie. Mapy zasadnicze, mapy topograficzne, mapy tematyczne. Interpretacja map w zakresie bonitacji fizjograficznej. Teledetekcyjne źródła informacji o środowisku przyrodniczym. Zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, atlasy, roczniki, monografie. Systemy informacji geograficznej GIS i ich zastosowanie w badaniu środowiska przyrodniczego.

Literatura:

Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. 2004. Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Warszawa

Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Warszawa

Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Warszawa

Mizerski W.2005.Geologia Polski dla geografów. Warszawa

Ostaszewska K. 2002. Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. PWN Warszawa.

Richling A. (red.) 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Warszawa

Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa.

Szponar A. 2003. Fizjografia urbanistyczna. Warszawa

Woś A.1999. Klimat Polski. Warszawa

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursów rozumie związki między cechami elementów środowiska przyrodniczego, procesami przyrodniczymi a formami użytkowania ziemi i krajobrazami naturalnymi. Zna procesy kształtujące szatę roślinną, potrafi określić cechy krajobrazu naturalnego Polski. Posiada umiejętność wykorzystywania źródeł informacji o terenie, łączenia decyzji dotyczących różnych form zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: Praca kontrolna na podstawie ćwiczeń terenowych, bieżące testy na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Forma końcowa: egzamin testowy .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Malec
Prowadzący grup: Magdalena Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)