Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZKSPW.06L.NI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kryteriami wyznaczania obszarów o wadliwej strukturze przestrzennej, przedstawienie sposobów oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich oraz sposobów programowania prac związanych z kształtowaniem tej struktury na szczeblu województwa i gminy. Umiejętności te mogą być przydatne przy stymulowaniu starań o dofinansowanie tych prac z funduszy Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści programowe - zakres tematyczny:

Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia definiujące strukturę przestrzenną wsi, źródła informacji.

Kryteria wyznaczania obszarów o wadliwej strukturze przestrzennej wsi. Ocena stanu środowiska i dóbr kultury w przestrzeni wiejskiej, z uwzględnieniem różnych inwestycji.

Sposoby oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej wsi. Planowanie i projektowanie struktury przestrzennej wsi w różnych opracowaniach.

Prognozowanie i programowanie zmian struktury przestrzennej wsi na szczeblu województwa i gminy.

Rozpoznanie wadliwej struktury przestrzennej wsi i ocena możliwości zmian w tej strukturze (ćwiczenia obliczeniowe, projekty, prezentacje).

Projektowanie zmian w strukturze przestrzennej wsi w ramach działań zmierzających do starania się o dofinansowanie (z funduszy Unii Europejskiej) prac związanych z tymi zmianami (ćwiczenia obliczeniowe, projekty, prezentacje).

Literatura:

Schilbach J., Noga K. 1997. Wpływ autostrad i dróg szybkiego ruchu na grunty rolne i Leśne. Zesz. 1. Wstępne prace techniczne, konieczne do opracowania oceny oddziaływania autostrad na grunty rolne i leśne. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego

Nr 316, AR Kraków.

Schilbach J., Noga K. 1997. Wpływ autostrad i dróg szybkiego ruchu na grunty rolne i Leśne. Zesz. 2. Ocena oddziaływania autostrad na grunty rolne. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego

Nr 316, AR Kraków.

Schilbach J. 1999. Turystyka w strategii rozwoju gminy, na przykładzie gminy Michałowice. Zeszyty Naukowe nr 353. AR Kraków.

Schilbach J. 2000. Turystyka i wypoczynek jako element strategii rozwoju gminy. Biuletyn Regionalny Nr 320. Zakład Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie.

Schilbach J. 2000. Metodyka oceniania możliwości i potrzeb w dziedzinie zatrudnienia poza rolnictwem mieszkańców gminy charakteryzującej się dużymi walorami rekreacyjnymi. Biuletyn Regionalny Nr 320. Zakład Doradztwa Rolniczego. AR Kraków.

Schilbach J. 2001. Ogólne zasady typowania obszarów wiejskich do występowania o fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 382, ser. Inżynieria Środowiska z. 21.

Schilbach J. 2001. Ocena możliwości i potrzeb zatrudnienia poza rolnictwem mieszkańców gminy na obszarach o dominującej funkcji rolniczo-turystycznej. [W:] Materiały Międzynarodowej Konferencji nt: „Rural management and cadastre”. Instytut Geodezji Gospodarczej, Politechnika Warszawska, Warszawa – Pułtusk.

Schilbach J. 2003. Dobór zadań związanych z restrukturyzacją rolnictwa oraz możliwości ich finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Biuletyn Regionalny Nr 323. Zakład Doradztwa Rolniczego. AR w Krakowie.

Schilbach J. 2005. Programowanie zmian w zagospodarowaniu obszarów wiejskich z uwzględnieniem zrównoważonego ich rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach,

W02 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,

W03 - ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,

W04- rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

W05 - ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi.

Umiejętności:

U01- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,

U02- potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,

U03 - potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,

U04 - wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne,

U05 - wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

Kompetencje Społeczne:

K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

K02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

K03 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,

K04 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

-

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.