Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie zlewni górskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZAGZLEWNI.SM.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie zlewni górskich
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o nowoczesnych sposobach zagospodarowania zlewni w aspekcie pozyskania dodatkowych zasobów czystej wody, zwiększenia retencji, ochrony przeciwpowodziowej oraz kształtowania krajobrazu.

Pełny opis:

Wykłady;

Podział administracyjny i regionalny (fizyczno-geograficzny) Polski południowej-Karpat Zachodnich z Podkarpaciem ze szczególnym omówieniem Beskidów

Góry, ich specyfika i problemy. Charakterystyka warunków fizjograficznych

Charakterystyka karpackich zlewni górskich. Podział zlewni na strefy denudacji współczesnej. Omówienie potencjałów zlewni

Ustalenie kierunków zagospodarowania zlewni z zachowaniem w całości w możliwie niezmienionym kształcie jej walorów kulturowo-przyrodniczych

Techniczno-przyrodnicze koncepcje zagospodarowania zlewni z uwzględnieniem zjawisk demograficznych, społecznych i ekonomicznych

Techniczno-biologiczne sposoby zagospodarowania potoku i zlewni górskiej

Rozplanowanie dróg rolniczych w zlewni, ich zabezpieczenie przeciwerozyjne

Ćwiczenia;

Wydanie tematu projektu. Obróbka matrycy wybranej zlewni górskiej w technice komputerowej wspomagającej programowanie z wykorzystaniem programów Cad lub tradycyjnymi metodami graficznymi

Administracyjna oraz geomorfologiczna orientacja zlewni

Ogólna charakterystyka zlewni na tle regionu fizycznogeograficznego Polski, jej topografii i morfologii

Omówienie warunków klimatyczno-hydrologicznych z uwzględnieniem potencjału atmosferycznego i wodnego zlewni

Podstawowa parametryzacja zlewni. Wskaźniki kształtu. Parametry rzeźby terenu

Klasyfikacja sieci hydrograficznej zlewni różnymi metodami

Omówienie i wykonanie profilu podłużnego potoku, wykresu przyrostu powierzchni zlewni, mapy spadków

Podział zlewni na strefy denudacji współczesnej. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych na granicy stref. Geologia zlewni. Gleby zlewni.

Omówienie i wykonanie mapy obecnego stanu użytkowania zlewni z naniesieniem dróg dojazdowych, gospodarczych i opuszczonych, zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, bacówek i szałasów pasterskich oraz obiektów sakralnych

Wykonanie projektu przestrzennego użytkowania zlewni potoku z zaznaczeniem istniejących lasów, dolesień, zalesień projektowanych, zmiany lasów na trwałe użytki zielone, istniejących pól uprawnych

Opracowanie koncepcji zagospodarowania zlewni z podziałem na: zabezpieczenie techniczno-biologiczne sieci hydrograficznej w aspekcie wykorzystania potencjału wodnego zlewni, budowę zbiornika retencyjnego, zapory przeciwrumowiskowej, korekcji stopniowej, progów i żłobów. Omówienie metod zabudowy biologicznej strefy korytowej przykorytowej.

Dokonanie zmian w użytkowaniu dróg zrywkowych istniejących gospodarczych i dojazdowych. Projekt nowej i uzupełniającej sieci dróg w zlewni oraz przebudowa obecnych

Opracowanie nowej wersji zagospodarowania zlewni z uwzględnieniem infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, oczyszczania ścieków

Wskazanie kierunków formalno-prawnych z zakresu wykorzystania surowcowego potencjału zlewni, w świadczeniu usług i możliwości zarobkowania, potencjału produktywności biotycznej, rekreacyjnego, wypoczynkowo sportowego oraz warunków leczenia klimatycznego In uzdrowiskowego

Poprawa warunków socjalno-bytowych, komunikacji, turystyki, zjawisk demograficznych, społecznych i ekologicznych

Literatura:

1. Bednarek R., Prusinkiewicz Z.,1997. Geografia gleb. PWN. Warszawa

2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. 1987. Przewodnik do ćwiczeń z hydrografii. PWN.Warszawa

3. Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa

4. Mikulski Z. 1963. Zarys hydrografii Polski. PWN. Warszawa

5. Prochal P. 1984. Melioracje przeciwerozyjne. Skrypt AR w Kreakowie. Wykłady

6. Prochal P. 1961. Analiza zabudowania potoków karpackich na tle warunków fizjograficznych w województwie krakowskim. Wyd. Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych WSR w Krakowie

7. Ziemnicki S. 1968. Melioracje przeciwerozyjne. PWRiL. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza;

Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu gospodarowania wodą w zlewniach oraz wykazuje znajomość zaawansowanych metod modelowania procesów hydrologicznych oraz analizy danych monitoringowych

Ma wiedzę o podstawowych teoriach i procedurach prawnych planowania przestrzennego

Umiejętności;

Posiada umiejętność zaawansowanego pozyskania i analizowania danych fizjograficznych oraz racjonalnego kształtowania gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Umie ustalić i wdrażać program środowiskowy dla danego obiektu oraz umie przedstawić działania polegające na ocenie i kontroli

Kompetencje społeczne;

Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

ZagZG_W01

Na ocenę 2,0

Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 3,0

Student uzyskał mniej niż 50% do 65% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 3,5

Student uzyskał mniej niż 66% do 75% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 4,0

Student uzyskał mniej niż 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 4,5

Student uzyskał mniej niż 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 5,0

Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

ZagZG _W02

Na ocenę 2,0

Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 3,0

Student uzyskał mniej niż 50% do 65% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 3,5

Student uzyskał mniej niż 66% do 75% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 4,0

Student uzyskał mniej niż 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 4,5

Student uzyskał mniej niż 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 5,0

Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

ZagZG _U01

Na ocenę 2,0

Nie posiada umiejętności pozyskania danych fizjograficznych oraz nie wie co to jest racjonalne kształtowania gospodarki wodnej w zlewni górskiej

Na ocenę 3,0

Posiada słabą umiejętność pozyskania danych fizjograficznych oraz nie zna zasad racjonalnego kształtowania gospodarki wodnej w zlewni górskiej

Na ocenę 3,5

Posiada wprawdzie umiejętność pozyskania danych fizjograficznych ale nie potrafi ich analizować oraz słabo zna zasady racjonalnego kształtowania gospodarki wodnej w zlewni górskiej

Na ocenę 4,0

Posiada umiejętność pozyskania danych fizjograficznych i potrafi je analizować oraz zna zasady racjonalnego kształtowania gospodarki wodnej w zlewni górskiej

Na ocenę 4,5

Posiada dobrą umiejętność pozyskania danych fizjograficznych oraz potrafi je analizować zna również dobrze zasady racjonalnego kształtowania gospodarki wodnej w zlewni górskiej

Na ocenę 5,0

Posiada dobrą umiejętność pozyskania danych fizjograficznych dobrze je analizuje, zna również dobrze zasady racjonalnego kształtowania gospodarki wodnej w zlewni górskiej

ZagZG _U02

Na ocenę 2,0

Nie umie ustalić ani wdrażać programu środowiskowego dla zlewni górskiej oraz nie umie przedstawić działania polegającego na ocenie i kontroli tego programu

Na ocenę 3,0

Umie w ograniczonym zakresie ustalić oraz wdrażać program środowiskowy w zlewni górskiej w zakresie je prawidłowego zagospodarowania oraz w ograniczonym zakresie umie przedstawić działania polegającego na ocenie i kontroli tego programu

Na ocenę 3,5

Umie ustalić i wdrażąć nowy program środowiskowy w zlewni górskiej dotyczący zmian w zagospodarowaniu oraz umie w ograniczonym zakresie opracować działania do jego oceny i kontroli

Na ocenę 4,0

Umie ustalić i wdrażać program środowiskowy dla zlewni górskiej oraz umie przedstawić działania polegające na jego ocenie i kontroli

Na ocenę 4,5

Dobrze potrafi ustalić program środowiskowy dla zlewni górskiej, potrafi go wdrożyć oraz ocenić i poddać kontroli

Na ocenę 5,0

Bardzo dobrze potrafi ustalić program środowiskowy dla zlewni górskiej, w pełni potrafi go wdrożyć właściwie ocenić i skrupulatnie kontrolować

ZagZG _K01

Na ocenę 2,0

Nie stosuje konsekwentnie i nie upowszechnia zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych na obiekcie badawczym i w działaniach praktycznych

Na ocenę 3,0

W ograniczonym zakresie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych na obiekcie badawczym i działaniach praktycznych

Na ocenę 3,5

Z dobrymi efektami i konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych na obiekcie badawczym i w działaniach praktycznych

Na ocenę 4,0

Potrafi dobrze stosować i interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze na obiekcie badawczym i przetwarzać je na działania praktyczne

Na ocenę 4,5

Właściwie interpretuje zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące na obiektach badawczych, wykorzystuje je również w działaniach praktycznych

Na ocenę 5,0

Umie właściwie interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze występujące na obiekcie badawczym i wykorzystać je w działaniach praktycznych, czyni to konsekwentnie, opierając się na danych empirycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.