Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie wód opadowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZAGWOD.SM.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie wód opadowych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z urbanizacją zlewni i skutkami dla środowiska przyrodniczego, głównie wodnego. Studenci zdobędą podstawowe informacje o gospodarowaniu wodami opadowymi w zlewniach zurbanizowanych, sposobami bezpiecznego odwodnienia obszarów zabudowanych i naturalnego zagospodarowania wód deszczowych

Pełny opis:

Wykłady (15 h):

Aspekty prawne związane z projektowaniem systemów odwodnienia obszarów zurbanizowanych.

Skutki uszczelniania zlewni. Ocena wpływu uszczelnienia zlewni na środowisko. Meteorologiczne aspekty projektowania systemów odwodnienia.

Hydrologiczne aspekty projektowania systemów odwodnienia oraz zagospodarowania wód opadowych.

Rodzaje systemów kanalizacji. Podstawy projektowania kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej do odprowadzenia wód deszczowych. Urządzenia wchodzące w skład systemu odwodnienia terenu

Urządzenia do retencji, infiltracji powierzchniowej i podziemnej oraz do podczyszczania wód opadowych

Ćwiczenia (15 h):

Projekt odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze sprawdzeniem pracy systemu z wykorzystaniem programu SWMM

Koncepcja projektowa zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem urządzeń do retencji i infiltracji powierzchniowej i podziemnej

Literatura:

1.Geiger W., Dreseitl H. 1999. Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik retencjonowania i infiltracji wód deszczowych do gruntu na terenie zabudowanym. Oficyna Wydawnicza Projprzem – EKO, Bydgoszcz.

2. Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenów. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. Z o.o., Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

zakres wymogów prawnych związanych z odwodnieniem obszarów zurbanizowanych.

skutki wzrostu uszczelnienia zlewni oraz rozwiązania techniczne systemów do zagospodarowania wó opadowych, a także hydrologiczne i hydrauliczne podstawy projektowania obiektów do retencji i infiltracji wód opadowych.

Umiejętności - potrafi:

zastosować właściwą metodę określenia deszczu miarodajnego i wielkości odpływu wody; zaprojektować wybrane elementy systemu kanalizacji deszczowej.

dobrać oraz zaprojektować rozwiązania do retencji i infiltracji wód opadowych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

propagowania działań zmierzających do ograniczenia skutków zmian w środowisku związanych z nadmiernym uszczelnianiem zlewni.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 45%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie dwóch sprawozdań, które muszą być pozytywnie ocenione); ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z pozytywnie zaliczonych sprawozdań, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 55%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kaczor, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Grzegorz Kaczor, Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kaczor, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Grzegorz Kaczor, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kaczor, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Grzegorz Kaczor, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.