Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TOZA.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Stworzenie podstaw teoretycznych dla Słuchaczy w zakresie identyfikacji zagadnień związanych z problematyką zarządzania organizacjami oraz roli kierowników w procesie realizacji celów organizacji, opanowania podstawowej wiedzy z tego zakresu tworzącej ramy umiejętności spojrzenia problemowego na zagadnienie zarządzania i organizacji oraz zaprezentowanie wybranych podejść i metod w tym obszarze.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Wstęp do przedmiotu, organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania, sprawność zarządzania i rola menadżerów w organizacji, ewolucja nauki o zarządzaniu, współczesne trendy w zarządzaniu.

2 Planowanie.

3 Kierowanie.

4 Motywowanie.

5 Organizowanie.

6 Kontrolowanie.

7 Zaliczenie.

Ćwiczenia:

1 Test na przedsiębiorczość. Efektywność i skuteczność.

2 Model 7S, case study.

3 Umiejętności menadżerskie.

4 Motywowanie

5 Test na styl kierowania. Style kierowania.

6 Struktura organizacyjna.

7 Planowanie i Kontrolowanie.

Literatura:

Literatura:

Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006;

Dołhasz M., Fudaliński J., M. Kosała, Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie - zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, W-wa 2009

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, W-wa 2001

Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, wyd. AE Wrocław 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GPtoz_WO1 Ma elementarną wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania i potrafi wykorzystać ją do zarządzania firmą.

GPtoz_WO2 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Umiejętności:

GPtoz_U01 Potrafi stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi.

GPtoz_U02 Potrafi uczyć się w sposób ukierunkowany.

Kompetencje:

Gptoz_K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz prawidłowo określa priorytety służące rozwiązaniu konkretnego zadania.

Gptoz_K02 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPtoz_W01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPtoz_W02

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPtoz_U01

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi stosować zasad organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespo-łów i kierowania ludźmi. Nie potrafi posługiwać się przy tym normami i zasadami etycznymi.

Na ocenę 3,0 Student bardzo słabo potrafi stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Nie posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi.

Na ocenę 3,5 Student potrafi (w ograniczonym stopniu) stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Nie posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi.

Na ocenę 4,0 Student potrafi stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Nie posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi.

Na ocenę 4,5 Student potrafi stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 5,0 Student potrafi stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPtoz_U02

Na ocenę 2,0 Student nie posiada umiejętności uczenia się samodzielnego w ukierunkowany sposób.

Na ocenę 3,0 Student posiada bardzo słabą umiejętność uczenia się samodzielnego ukierunkowany sposób.

Na ocenę 3,5 Student posiada ograniczoną umiejętność uczenia się samodzielnego ukierunkowany sposób.

Na ocenę 4,0 Student posiada poprawną umiejętność uczenia się samodzielnego ukierunkowany sposób.

Na ocenę 4,5 Student posiada wysoką umiejętność uczenia się samodzielnego ukierunkowany sposób.

Na ocenę 5,0 Student posiada bardzo dobrą umiejętność uczenia się samodzielnego ukierunkowany sposób.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPtoz_K01

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różnych funkcji oraz nie potrafi okre-ślić i wskazać priorytetów działania.

Na ocenę 3,0 Student słabo potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różnych funkcji oraz potrafi określić i wskazać priorytetów działania.

Na ocenę 3,5 Student potrafi pracować w grupie w ograniczonym stopniu, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych funkcji, potrafi określić i wskazać priorytety działania w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 4,0 Student potrafi pracować w grupie, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych funkcji, potrafi określić i wskazać priorytety działania, jednak nie przejawia inicjatywy w działaniu.

Na ocenę 4,5 Student potrafi pracować w grupie i potrafi przyjmować w niej różne funkcje w ograniczonym stopniu, potrafi określić i wskazać priorytety działania, przejawia ograniczoną inicjatywę w dzia-łaniu.

Na ocenę 5,0 Student potrafi pracować w grupie i potrafi przyjmować w niej różne funkcje (w tym potrafi kie-rować zespołem), potrafi określić i wskazać priorytety działania, przejawia wysoką inicjatywę w działaniu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPtoz_K02

Na ocenę 2,0 Student nie rozumie potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Na ocenę 3,0 Student bardzo słabo rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Na ocenę 3,5 Student słabo rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Na ocenę 4,0 Student poprawnie rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, ale w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 4,5 Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Na ocenę 5,0 Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych zarówno swoich jak i innych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany
Prowadzący grup: Julia Gorzelany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.