Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie wyceny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TEWYC.16L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie wyceny
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie problematyki z zakresu matematyki finansowej, podstaw wyceny nieruchomości oraz źródeł pozyskiwania informacji jako fundamentalnej wiedzy wykorzystywanej w analizach rynku nieruchomości oraz procesach wycen.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Pomnażanie i dyskontowanie kapitału. Zwielokrotnienie kapitału. Płatności okresowe. Amortyzacja kredytu. Efektywna i nominalna stopa procentowa. Ocena opłacalności inwestowania. Określanie wewnętrznej stopy zwrotu oraz wartości bieżącej netto. Podstawowe zasady wyceny nieruchomości. Informacje geodezyjne i prawne w wycenie nieruchomości - źródła i sposoby pozyskania.

Tematyka ćwiczeń:

Rozwiązywanie zadań z zakresu: pomnażania, dyskontowania, zwielokrotnienia kapitału, płatności okresowych, amortyzacji kredytu, określania efektywnej i nominalnej stopy procentowej,oceny opłacalności inwestowania. Zastosowanie matematyki finansowej w podejściu dochodowym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Podgórska M., Klimkowska J. Mtematyka finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Czaja J.,Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. AGH Kraków, Kraków, 2007.

3. Obowiązujące akty prawne w zakresie wyceny nieruchomości.

Uzupełniająca:

1. Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej. AGH Kraków. Kraków, 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie: zagadnienia z zakresu matematyki przydatne do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu teorii wyceny, zagadnienia teoretyczne w zakresie technik obliczeniowych stosowanych w wycenie, elementy matematyki finansowej,podejścia, metody i techniki w zakresie szacowania nieruchomości oraz niezbędnych w wycenie informacji i źródeł ich pozyskiwania.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi: wybrać i wykorzystać odpowiednie metody analityczne do rozwiązania określonego typu zadań z zakresu teorii wyceny,rozróżnić określone aspekty ekonomiczne poszczególnych podejść wyceny, potrafi korzystać z dostępnych zasobów informacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do: brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności zawodowej, kształcenia się przez całe życie, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie pisemnej. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie zaliczenia kolokwium w formie pisemnej (na ocenę pozytywną student musi udzielić min. 50% poprawnych odpowiedzi). Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

W okresie zdalnego nauczania zaliczenie wykładów oraz kolokwium przeprowadzane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w Uczelni dotyczącymi zdalnej lub stacjonarnej formy weryfikacji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Dawid Kudas, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk, Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk, Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Agnieszka Wnęk, Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.