Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TEOWYCNIE.NM.IGKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie problematyki z zakresu rynku nieruchomości, metodologicznych i obliczeniowych zasad wyceny oraz obowiązujących standardów, a także działalności rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do sporządzania operatów szacunkowych dla różnych typów nieruchomości i różnych celów wyceny.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe:

Organizacje zawodowe i standardy zawodowe - definicja organizacji zawodowej, podstawy prawne działania i uprawnienia organizacji zawodowych, definicja standardów, ustalanie, uzgadnianie i status prawny standardów. Status prawny rzeczoznawcy majatkowego - zasady nadawania uprawnień zawodowych, zakres czynnosci rzeczoznawcy, formy wykonywania działalności i doskonalenie kwaklifikacji zawodowych, odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawcy majątkowego.

Pozyskiwanie określonych informacji tematycznych w praktyce.

Wycena nieruchomości zurbanizowanych - wycena nieruchomości zabudowanych obiektami o różnej funkcji , wycena nieruchomości lokalowych o funkcjach handlowo-użytkowych, magazynowych i mieszkalnych, wycena niezabudowanych nieruchomości o różnych funkcjach. Dobór odpowiednich czynników warunkujących wartość nieruchomości, źródeł informacji oraz metodyki wyceny. Realizacja projektów operatów szacunkowych. Praktyczne zastosowanie metod i technik wyceny nieruchomości o różnej funkcji i różnym charakterze i dla określonych celów.

Szacunkowa całkwita liczba godzin jaką student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefioniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 100.

Literatura:

Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej. AGH Kraków. Kraków, 2001.

Czaja J.,Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. AGH Kraków, Kraków, 2007.

Cymerman R. Wycena nieruchomości a ochroma środowiska. Wyd.Educaterra. Olsztyn. 2000.

Cymerman R., Hopfer A. Systemy, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM. Warszawa. 2009.

Dydenko J. Szacowanie nieruchomości. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa.

Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN. Warszawa. 2006.

Mączyńska E.,Prystupa M.,Rygiel K. Ile jest warta nieruchomość. Wyd. POLTEXT. Warszawa. 2004.

Prystupa M. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Wyd. PFSRM, Warszawa 2003.

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), PFSRM, Warszawa 2008

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Efekty uczenia się:

Student posiada uporządkowaną teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu problematyki związanej z wyceną nieruchomości. Zna i umie zastosować odpowiednie metody wyceny w zależności od celu wyceny i charakteru przedmiotu wyceny. Potrafi przeprowadzić analizę rynku nieruchomości w zakresie zmienności cen. Zna zasady i potrafi sporządzić operat szacunkowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się przez indywidualne zaliczenie projektu operatu szacunkowego wykonanego w zespołach dwuosobowych. Student zalicza przedmiot po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu egzaminu pisemnego ograniczonego czasowo.

Praktyki zawodowe:

Zakres przedmiotu nie obejmuje praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Siejka
Prowadzący grup: Mariusz Górak, Monika Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Siejka
Prowadzący grup: Monika Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Siejka
Prowadzący grup: Mariusz Górak, Monika Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.